E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Hangi Sosyal Medyayý Kullanmalý ve Karþýlatýrmalý Twitter-Facebook Analizi

Bugünlerde hem þahýslar hem markalar hemde kurumlar için herhangi bir sosyal medya mecrasýnda fink atmak elzemden de öte. ?ünkü gençliðin ve nitelikli kullanýcýlarýn nabzý artýk sosyal medya mecralarýnda ve aðlarýnda atýyor. Sosyal medya yoluyla geribildirim ve karþýlýklý interaktiviteyi saðlamak daha kolay. Peki hangi sosya medya daha iyidir? Hangisini daha çok kullanmalý? Hangisi daha etkilidir? Bu ve benzeri sorulara cevap bulabileceðiniz bir sosyal medya karþýlaþtýrmasý.


Karþýlaþtýrma için en çok kullanýlan mecralardan olan Twitter ve Facebook seçildi. Yani karþýlaþtýrmalý Twitter ve Facebook analizi. Artýlarý-eksileri ve avantajlarý-dezavantajlarý:

 

+ ARTILAR/AVANTAJLAR

-Eðer kendi içeriðinizi kendiniz üretiyorsanýz, bunu duyurmanýn ve yaymanýn en iyi yolu Twitter'dýr. Gireceðiniz içerikte hassas ve uygun anahtar kullandýðýnýz anda kýsa zaman içerisinde bulunmanýz iþten bile deðil. Twitter, blogunuzu ve sayfanýzý hýzlý tanýtacaðýnýz yollardan birisidir.

-Facebook'un hayran sayfalarý özelliði ile kendi siteniz veya blogunuz için kuracaðýnýz bir hayran sayfasýnda, ziyaretçilerinizi birarada ve interaktif tutmanýz daha kolay. Yazýlarýnýza/içeriklerinize beðenme/paylaþma özellikleri sayesinde çok hýzlý tepki verilir.

-Twitter'ýn retweet yani tekrar/yeniden tweetleme özelliði sayesinde, içeriðiniz birden bire baþkalarý tarafýndan orjinal içeriði bozuldan baþka Twitter hesaplarýnda paylaþýlmasý saðlanarak, içeriðinizin geniþ kitlelere yayýlýmý daha da kolaylaþabilir.

-Facebook karþýlýklý iletiþimin, interaktivitenin tek bir yerde toplanabilmesini saðlar. Koyduðunuzu içeriðin altýndaki yorum yapma bölümü sayesinde anlýk paylaþýmlar ve geribildirimler alýnabilir ve ziyaretçilerle birebir diyalog kurulabilir.

-Twitter arama özelliði sadece kullanýcýlarýn kendilerine faydalý gördükleri bilgileri bulmalarýný saðlamaz, ayrýca ziyaretçilere ortak ilgi alanlarýný paylaþtýklarý kiþileri bulmalarýný saðlar. Bio bilgisinde girdiðiniz ve tweetlara yazdýðýnýz anahtar kelimeler daha hýzlý bulunmanýzý saðlar.

-Facebook'ta bir gruba ya da sayfaya katýldýðýnýz andan itibaren, oradaki yenilikleri ve güncellemeleri Facebook, sizin hiçbir þey yapmanýza gerek kalmadan otomatik olarak sizin sayfanýza getirmektedir.

-Twitter'ýn popülerleþmesiye, birçok baðlý yan uygulama da artmaya ve kullaným alaný bulmaya baþladý. Twitter ile ilintili dizinlerin yanýsýra çok ilginç ve faydalý servisler bulmanýz mümkün.

-Facebook hayran sayfalarý deðerli analizler sunuyor. Bu analiz/analitik verileriyle içeriðinizin ve linklerinizin detaylý istatistiklerini görebiliyorsunuz.

-Twitter profilinizi özgür bir þekilde dizayn etme olanaðýný tamamen size veriyor. Arka planýnýzý istediðiniz gibi renklendirebilir hatta farklý resimler kullanabilirsiniz. Bunu otomatik olarak yapabilen yan uygulamalar bile mevcut.

-Bir Facebook hayran sayfasýnýn baþarýsý ve tutmasý sadece sizin orjinal içerik üretmenize baðlý olarak geliþmez. Hayranlarýnýzýn faydalý bulabileceklerini düþündüðünüz linkleri ve baðlantýlarý da paylaþarak popülerliliðinizi artýrabilirsiniz.

 

- EKSÝLER/DEZAVANTAJLAR

-Twitter, ayný anda 140 karakterden fazla yazý girmenize izin vermez. Yani derdinizi çok net ve açýk bir þekilde 140 karaktere sýðdýrabilmeniz gerekli. ?ok garip bir durum ama öyle.

Twitter ilk kuruluþ felsefesin göre aslýnda bir mobil uygulama olacaktý. Cep telefonlarýnda da sms için en fazla 140 karaktere izin var. Fazlasý ekstra ücretlendirmeye tabidir.

-Facebook sayfalarýnýn hayranlarý genelde zor beðenen tiplerdir. Gün içerisinde Facebook sayfanýza birden çok güncelleme girmeniz, hayranlarýnýzýn canlý akýþ sayfalarýnda bir yýðýlmaya neden olabilir. Ve bu durmuda hayranýnýz tarafýndan reklam ya da gereksizlik olarak deðerlendirilebilir. ?ünkü sizin sayfanýzýn hayraný ayný anda birçok sayfaya da üye olabilir ve arkadaþlarý da sürekli güncelleme giriyor olabilir. Bütün bunlar hayranýnýzýn canlý akýþ sayfasýnda bir yýðýlmaya neden olacaðýndan onun canýný sýkarak sayfanýzdaki üyeliðini iptal etmesine neden olabilir.

-Twitter'da girdiðiniz içerik ne kadar güncelse o kadar da takipçi sayýnýz artabilir. Yani nadirattan bir kullaným alýþkanlýðýnýz varsa, takipçi (follower) sayýsýnýz da artmayacaktýr. Ne kadar güncelseniz o kadar dikkat çeker ve o kadar da takip edilirsiniz.

-Facebook'un Twitter'da olduðu gibi bir retweet yani yeniden otomatik paylaþma özelliði yok. Yani girdiðiniz içerik sayfanýzda beðenilse bile paylaþýlmadan öylecene kalabilir.

-Twitter'da son zamanlarda birçok kullanýcý girdiði içerikleri sizin tarafýnýzdan da tavsiye edilmesini yani retweet edilmesini sýk bir þekilde ister hale geldi. Bu çoðu zaman spam ve reklam olarak algýlanýyor. Bu tür yöntemler ilk zamanlarda sizin tanýnmanýzý artýrsa da sonralarý bir spamci olarak algýlanmanýza neden olabilir.

-Facebook hayran sayfanýzý tanýtmak için üyelerinizden Facebook'un "Arkadaþýna ?ner" özelliðini kullanmalarýný isteyebilirsiniz. Fakat bu çoðu zaman reklam veya gereksiz bir iþ olarak algýlanýr. Yani oturup hayranlarýnýzýn kendi kendilerine sizin sayfanýzý tanýtmasýný beklemeniz en ideal yoldur. Fakat bu da çok uzun ve sýkýcýdýr. Ve karþýlýðý da olmayabilir.

-Twitter'da son zamanlarda sayfa çökmesine sýk sýk rastlanýr oldu. Aþýrý yüklenmeden dolayý týkanmalar yaþanabiliyor. Ve bu bir türlü bitmiyor. 

Ayrýca Twitter üzerinden kötücül ve müstehcen takipçi problemi de ayrý bir problem. 

Otomatik olarak yapýlan link kýsaltmalarý nedeniyle, kötü niyetli sayfalara yönlendilmek iþten bile olamayabilir. Her an korsan amaçlarla açýlmýþ sayfalara gidebilirsiniz.

Bunlar Twitter'ýn gelecekte üzerinde ciddi ciddi çalýþmasý gereken türden problemlerdir.

 Facebook hayran sayfanýzýn içeriklerine yapýlan yorumlarý ve sayfanýzýn duvarýna direkt yazýlan yazýlarý kontrol etmek her zaman güçtür. Sayfanýn ayarlarýndan hayranlarýn duvara yazmasýný engelleyebilirsiniz. Fakat bu bir antipatiye neden olabilir. Bunu çok iyi açýklamanýz gerekmektedir. Ayrýca yazdýðýnýz içeriklere yapýlan her yorumu silmeniz de sýkýntý doðurabilir. Sadece kötü niyetli, spam ve kanunlara ayrýký yorumlarý siliniz. ?bür türlü eleþtiri ve yargýlama içeren yorumlarý sýk sýk silmeniz zamanla üye sayýnýzý azaltabilir. Herþeye izin vererek te, bütün bunlarý takip edebilmek bir zaman ayýrma ihtiyacý doðuracaktýr. Yani izin verseniz bir türlü, kýsýtlamalar getirseniz baþka türlü zarardasýnýz.

 

SONU?

Hangi sosyal medyayý kullanmalýyým sorusunun cevabý neyi yapmak yani neyi baþarmak istiyorumun cevabýdýr aslýnda. Eðer kendi sitenizde düzenli içerik üretiyorsanýz, bunu yaymanýn ve trafik çekmenin en kolay yolu Twitter'dýr. Ama bunun yanýnda etkin bir kullanýcý etkileþimi ve geribildirimi oluþturmak istiyorsanýz en iyi yol Facebook'tur.

Her ikisini kullanmak aslýnda en mantýklýsýdýr. E-Siber.com'un hem Facebook hayran sayfasý hem de Twitter hesabý var. ?ünkü Facebook ile Twitter hesaplarýný birbirine baðlayabiliyorsunuz. Yani Facebook sayfasýnda yaptýðýnýz herhangi bir giriþ/güncelleme anýnda Twitter profil sayfasýnda da görülüyor.

?nemli olan siteniz için devamlý bir þekilde içerik üretmektir. Facebook ve Twitter medyalarýný sitenize baðlamak oldukça kolaydýr. Bunlara fazladan zaman ayýrmak tamamen sizin aleyhinize bir durumdur. Yani sosyal medyalarý sitenize baðladýktan sonra site girdiðiniz her içerik otomatik olarak oralara da gider ve size zaman kazandýrýr.


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 23.03.2010 | 9170 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.198.222 | Yüklenme: 0.419 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar