E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Hayat Kurtaran 140 Karakterlik Tweetler

Twitter Hikayeler (Twitter Stories), tek bir tweetin yüzlerce hatta binlerce kiþiyi nasýl etkilediði, ardýndan çarpýcý hikayelere dönüþtüðü ve Twitter'ýn etkilerinin hangi noktalara ulaþtýðýna dair ibretlik bir Twitter kampanyasýdýr. Hikayeleri incelediðinizde karþýnýza tek bir tweetin hangi maðduriyetleri önlediði ve ne tür iþleri iflastan kurtadýðý gerçeði çýkýyor.

 

 

ÖRNEK HÝKAYELER

 

» Annesinin kitapçýsýný sadece bir tweetle nasýl kurtardý?

Aaron Durand’ýn annesinin baþý dertteydi. Yaklaþýk yirmi yýldýr sahibi olduðu baðýmsýz kitapçý dükkaný ekonomik kriz nedeniyle kapanma tehlikesi altýndaydý. Aaron annesine yardýmcý olmak istiyordu ama ne yapabileceðini bilemiyordu. Blogunda annesinin durumuyla ilgili bir yazý yazdý ve tweetleyerek duyurdu. Tweet'ine son anda bir de þu vaadi ekledi, bayram süresince annesinin dükkanýndan $50 tutarýnda kitap alýþveriþi yapan herkese birer burrito hediye edecekti.

Hikaye iþe yaradý. Yazdýðý Tweet, Portland'ýn sanat ve tasarým topluluðu arasýnda insandan insana yayýldý. Tekrar tekrar retweetlenerek yüzlerce insan tarafýndan okundu.

Bir gecede yeni müþteriler gelmeye baþladý ve iþler yeniden hareketlendi. Hikaye ise Twitter'da yayýlmaya devam etti. Kitapçý tarihinin en iyi bayram sezonunu geçirdi ve iþler her geçen gün açýlmaya devam etti.

http://stories.twitter.com/tr/1/aaron_durand.html

 

» Rebecca Chiao maðdurlarý korurken nasýl bir tacizi açýða çýkarttý?

Rebecca Chiao, Kahire'de maðdurlara yardým ederken taciz olaylarýný açýða çýkartabilmek için @harassmap hesabýný oluþturdu. Kendi deneyimlerinden ve Mýsýr Kadýn Haklarý Merkezi'nin raporundan güç alarak üç Mýsýrlý kadýn ve ABD merkezli teknoloji ortaklarýyla birlik olup cinsel taciz olaylarýnýn yerlerini maðdurlardan gelen kýsa mesaj ve Tweetler yoluyla belgeleyen interaktif bir harita yarattý.

Chiao siteyi büyütmeyi ve HarrasMap'i dünya çapýnda baþlatmayý umuyor.

 

» Chris Strouth "bir böbreðe ihtiyacým var" diye tweetledi ve bir böbrek buldu.

Chris Strouth'ýn bir böbreðe ihtiyacý vardý. Üç yýldýr böbrek hastalýðýyla mücadele ediyordu fakat durumu birden kötüleþti. Böbrek nakli gerekiyordu. Ne yapacaðýný bilemez bir halde Twitter'a þöyle yazdý:

"Bir böbreðe ihtiyacým var."

Birkaç gün içinde 19 kiþi uygun verici olup olmadýklarýný kontrol etmeyi teklif etti. Cevap verenlerden biri Scott Pakudaitis adýnda eski bir tanýdýktý ve Mr. Strouth'ý yýllardýr görmemiþti.

Tweet'i gördükten sonra, Scott süreci araþtýrdý, ayný durumu yaþamýþ kiþilerle görüþtü ve uygun verici olup olmadýðýný görmek için test yaptýrmaya karar verdi.

Uyum testi pozitif çýkýnca böbreðini baðýþlamaya karar verdi. Ameliyattan sonra Strouth'a Twitter'dan bir geçmiþ olsun mesajý göndermeyi de ihmal etmedi.

 

» Bullet Skan Tunus devrimi arka bahçesine kadar geldiðinde kurtulmayý baþardý.

Tunus'ta devrim baþladýðýnda Twitter da þaþýrtýcý þekillerde kullanýldý. The Canadian National Post þöyle diyor:

"Keskin niþancýlarýn yerlerini bildiren, kan baðýþý isteyen ve protestolarý organize eden tweetler vardý. Twitter'da BulletSkan olarak tanýnan bir adam, hala nefes alýyorsa bunun sosyal að sayesinde olduðunu söylüyor."

@BulletSkan’ýn Tweetlerinden:

Çeviri: Ordu çaðrýlara cevap vermiyor! Bahçemizde silahlý adamlar var! Yardým edin!

Çeviri: Bunu yayýn! Kaçmam gerek! Bahçemizde 72 Avenue 3 Aout adresinde silahlý adamlar var!

Çeviri: Twitter hayatýmý kurtardý.

 

Tüm bu paylaþýlan hikayeleri incelediðinizde Twitter'ýn nelere kâdir olabileceðini büyük bir þaþkýnlýkla öðreniyorsunuz. Seni gerçekten seviyoruz, Twitter :)

Siz de kendi hikayenizi #TwitterStory aracýlýðý ile gönderebilirsiniz.

 

Twitter Hikayeler: http://stories.twitter.com/index_tr.html


· · · · · · · ·
Yazan: | 01.11.2011 | 3086 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.286 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar