E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnsanlarýn Sosyal Aðlarda Sergilediði Davranýþlardan Kiþilik Tiplerinin Tespit Edilmesi

Modern psikolojinin dayandýðý temellerden biri de insan kiþiliðinin 5 farklý davranýþ biçimine göre tarif edilebilir olduðudur. Beþ Büyük faktör kuramý olarak da bilinen bu biçimler uyumluluk, sorumluluk, dýþadönüklük, duygusal denge(sizlik) ve açýklýk þeklinde ifade edilir. Ýþte bir grup Çinli bilimadamý da 5 farklý kiþilik tipine göre Facebook ve Renren gibi sosyal aðlardaki kullanýcýlarýn davranýþlarýndan kiþilik özelliklerinin belirlenebileceði üzerine oldukça ilginç bir araþtýrmaya imza atmýþlar.

 

Beþ Etmen Modeli / Beþ Büyük Kiþilik Davranýþý:

1. Uyumluluk (Agreeableness) — baþkalarýna karþý yardýmsever, iþbirliðinden yana ve sempatik olmak.
2. Sorumuluk/Dürüstlük (Conscientiousness) — disiplinli, organize ve baþarý odaklý olmak.
3. Dýþadönüklük (Extraversion) — yüksek bir derecede sosyallik, atýlganlýk ve konuþkanlýða sahip olmak.
4. Duygusal Denge(sizlik) (Neuroticism) — öfke, kaygý, bunalým veya alýnganlýk gibi duygulara kolay kapýlma hali veya duygusal istikrar ve dürtü kontrolünün derecesi.
5. Açýklýk (Openness) — güçlü bir entelektüel meraký olma ya da sürekli olarak yenilik, çeþitlilik ve deðiþiklikten yana.

 

Araþtýrmacýlar bireylerin sosyal aðlarda sergilediði davranýþlardan kiþiliklerinin ortaya çýkarýlabilmesi için otomatik ve de objektif bir kiþilik tahmin sistemi geliþtirdiler. Bu tahmin testini Renren'de hesabý olan 200 Çinli üniversite öðrencisine uyguladýlar. Bunu yaparken de ayný anda öðrencilerin profil sayfalarýný yaþ, cinsiyet ve çeþitli açýlara baðlý olarak durum güncellemesi yapma ve içerik yazma sýklýklarýný ve de paylaþtýklarý içeriklerdeki duygu durumlarýný gözlem altýnda aldýlar. Son olarak da test ve sosya að profil bilgilerini çeþitli korelasyon yöntemleriyle katýþtýracak metotlar uyguladýlar.

 

Sonuç olarak çeþitli online davranýþlarýn kiþilik tiplerinde iyi bir gösterge olduðunu buldular. Örneðin, "sorumluluk" tipinde olan kimselerin yardým için konum bilgisi ve e-posta adresi verme olasýlýklarýnýn daha yüksek, "dýþadönüklük" olanlarýn yazýlarýnda duygu durumu ifadeleri (emoticon) kullanýmda artýþ, "açýklýk" yapýsýnda olanlarýn durum güncellemesi sýklýklarýnda sýký bir korelasyon ve blog yazýlarýna öfkeli yorum býrakanlarýn oranýnýn "duygusal denge(sizlik)" olanlar için bir ölçü olduðunu keþfettiler. Bu korelasyonlara dayanarak, araþtýrmacýlar bireylerin sosyal að istatistiklerine bakarak onlarýn kiþilik tiplerini otomatik olarak tahmin etmede baþarýlý oldular.

 

"Big-Five Personality Prediction Based on User Behaviors at Social Network Sites"

 

Araþtýrmacýlar bu durumun özellikle sosyal aðlar için çok faydalý olabileceðini ve kiþiye baðlý özel servis tavisiyeleri için birebir olduðunu söylüyor. Ayrýca genel olarak içerik, servis, hizmet ve arkadaþlýk gibi tavsiye odaklý sistemlere oldukça iyi bir katký yapacaðýný umuyorlar. Bununla beraber benzer karakterdeki kiþilerin birbirlerini bulmasýnýn daha kolay olabileceðini öngörüyorlar.

 

Sistemin sosyal aðlar için belki de en önemli avantajýnýn herhalde kiþiye özel reklam gösteriminde yani online davranýþa baðlý reklamlarda olacaðýný hiç zorlanmadan tahmin edebiliriz....

 

Konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · ·
Yazan: | 28.04.2012 | 5060 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.431 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar