E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternet Pazarýnda Sürekli Yükselen Türkiye Etkisi

Geçen hafta Ýstanbul'da pazarlama ve yönetim uzmanlarýndan Günseli ?zen Ocakoðlu ve Hakan ?enbir tarafýndan organize edilen IPZ2009 Ýnteraktif Pazarlama zirvesinde fütürist ve müteþebbis Ross Dawson tarafýndan dünyada Türkiye'nin internet pazarýnda neden en sýcak bir ülke olduðu hakkýnda bir sunum gerçekleþtirildi. Oldukça çarpýcý bilgiler sunulmuþ.


Ross Dawson'ýn yazýsýndan Türkiye'nin neden en sýcak pazar olduðunun 5 nedeni üzerine yapýlan deðerlendirmeleri okuyacaksýnýz.

Türkiye zaten hali hazýrda dünya internet pazarýnda en hýzlý büyüyen pazarlardan biridir.

Japonca, çince, fransýzca, portekizce, italyanca ve korece gibi dillere ya da herhangi bir dile baðlý bir online pazar araþtýrmasý yapýldýðýnda, bazý dillerin sadece kendi sýnýrlarý içinde, bazýlarýnýn etkisinin ise çevre ülkelere kadar hissedilebildiði gözlemlenebilmektedir. Bütün bu pazarlarýn her biri hangi faklý sosyal medya araçlarýnýn kullanýldýðýndan kaynaklanan yüzler, baskýn oyuncular ve en baþarýlý iþ modeli gibi çok faklý karakteristiklere sahiptirler. 

Aþaðýda ise Türkiye online pazarýnýn nasýl heyecan verici olduðuna dair 5 nedeni ve veriyi görebilirsiniz:

 

1. Türkiye dünya çapýnda Facebook'ta en çok üyeye sahip 3. ülkedir.
facebookcountries_Nov09.jpg
2 yýl öncesine kadar esamesi okunmayan Türkiye, þu anda Facebook'ta yaklaþýk 14 milyon üyeyle Amerika ve Ýngilterenin ardýndan 3. sýradadýr.

 

2. Friendfeed'in en popüler olduðu ülke Türkiye'dir.
friendfeed_alexacountries.jpg
Twitter ve Facebook'un yanýndan FriendFeed'in bu kadar benimsenmesinin elbette bu iki sosyal medya ile FriendFeed'in senkronize çalýþabilmesi ve ordaki içeriklerin FrienFeed üzerinden de girilebilmesi ya da gösterilebilmesidir. Türklerin kendilerini sosyal medyada daha çok gösterme gibi bir takým davranýþlarý da söz konusu olabilir.

 

3. Türk internet kullanýcýlarý Avrupa'daki en yüksek angajman düzeyine sahiptir.
Europe_internet_engagement.jpg
Türkiye'deki kullanýcýlar Avrupa çapýnda internette en çok süre harcayan ve sayfa karýþtýran kullanýcýlardýr. Bu da oldukça düþük geniþ bant penetrasyonuna raðmen gerçekleþmektedir.

 

4. 72 milyonluk Türkiye'nin yaþ ortalamasý 28
turkey-2010.png
Türkiye, Avrupa'daki en genç nüfusa sahip ülkedir. Bu da yeni teknolojilerin daha çok alýncaðý ve kabul görebileceði anlamýna gelmektedir. ?üünkü deneyimler bunu gösteriyor. Türkiye büyük kitle internet pazarýnýn yapýsýna biraz geç girdi. Ama büyüme hýzý için halihazýrda gösterdiði istisnayý da sürdürmeye devam edecektir.

 

5. Geniþband penetrasyonu düþük fakat hýzla yükseliyor.
2008 sonlarýnda toplam internet penetrasyonu %22 olarak ve bununda %35'inin geniþband olmasý tahmin eidlmiþti. Geniþbanddaki oran hýzla yükseldiðiyle orantýlý olarak zaten yüksek seviyelerdeki angajmanda yükselecektir. Mobil penetrasyonu %100'e yakýndýr. Mobil geniþbandýn ve 3G'nin de kurulmasýyla, internetin Türkiye'de daha da büyümesinin mobil cihazlar sayesinde olacaðý düþünülmektedir.

 

Kaynak: http://rossdawsonblog.com/weblog/archives/2009/10/five_reason...


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 02.11.2009 | 4876 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.196.74.153 | Yüklenme: 0.323 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar