E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Konu Pazarlamaya Gelince Twitter mý Yener Yoksa Facebook mu

twitter_yenerSocialTwist'in raporuna göre sosyal að siteleri üzerinde en çok paylaþým % 78'lik bir oranla Facebook yoluyla yapýlýrken, bu oran Twitter'da %5'ler seviyesinde kalýyor. Fakat yine ayný rapora göre paylaþýlan linklerde týklama oranlarý (CTR) Facebook için %287 iken Twitter'da bu oran %1904 gibi korkunç bir rakama ulaþýyor. Rapora göre geri dönüþ týklanma oranlarýnda Twitter gibisi yok. Peki bu durum pazarlama ve tanýtým açýsýndan ne ifade ediyor?


Online pazarlama firmasý SocialTwist'in kendi paylaþým aracý (widget) olan Tell-a-Friend düðmesi yoluyla yapýlan milyonlarca paylaþýmdan elde edilen veriler ve yapýlan analizler sonucu Twitter'ýn her zaman için herhangi bir ürün veya marka pazarlamada en iyi ortam olduðudur.

Peki bu kadar çok týklanma oranýna sahip Twitter'ýn gerçekten tüm yetenekleri Facebook'a nazaran bu kadar iyi midir? Yoksa olumsuz yönleri de var mýdýr?

Her iki sosyal að ortamýnýn da bir takým artýlarý ve eksileri söz konusudur. Fakat olaya pazarlama yönüyle bakacak olursak Twitter gibisinin olmadýðý yönünde çok genel bir kaanat olduðu aþikardýr. Ayrýca incelenen milyonlarca baðlantý ve mesaja göre Facebook üzerinde paylaþýlan bir baðlantý 3 týk çekerken, bu rakam Twitter'da 19'a kadar çýkýyor.twitter


Twitter'ýn Pozitif Yönleri

 • Twitter'ýn þu an itibarýyla yaklaþýk 165 milyon kullanýcýsý var. Ve Twitter üzerinde günlük ortalama 100 milyon tweet üretiliyor.
 • 2 parçalý geniþ arayüzü sayesinde sol tarafta paylaþýlan öðeler ve paylaþýmý yapan kiþinin diðer tweetleri sað tarafta anýnda görülebiliyor. Ayrýca YouTube, Flickr, Slideshare ve TwitPic gibi video ve resim kaynaklarýndan paylaþýlan içerikler ayný panel üzerinde görüntülenebiliyor
 • Twitter'ýn kitlesi daha spesifik ve nitelikli kiþilerden oluþuyor. Ayrýca teknolojiyi ve sosyal aðlarý kullanmaya daha yakýn kiþiler oluyorlar.
 • Twitter tabanlý 3.parti uygulamalar ve servisler yoluyla daha derinlikli trend ve konu takibi yapýlabiliyor ve de aramalar gerçekleþtirilebiliyor. Ayrýca Twitter'ý daha etkin kullanmanýn ve bu vesileyle de daha fazla nüfuz edebilmenin yolu açýlýyor.
 • Duygularý ve meramý ifade etmek için 140 karakter az gibi görülebilir ama tweetlerin kýsa olmasý, insaný daha kýsa ve öz yazmaya iterek, amacý daha net ifadelerle yazmasýný saðlýyor. Ayrýca okuyucu da uzun uzun okumak zorunda kalmýyor. Eðer detaylarý merak ediyorsa, devamý için baðlantýyý týklýyor.


Twitter'ýn Negatif Yönleri

 • Twitter'da kullanýcýlar daha henüz bir diyaloðu ve mesajý hazmedemeden anýnda baþka bir tweeta atlayabiliyorlar. Bu da kesintisiz diyaloðun önünü kesiyor ve sürekliliði azaltabiliyor. Saniyelerden de öte anlýk olarak olarak güncellenen akýþ yüzünden az önce dikkat kesildiðiniz bir tweet, anýnda tweetler kozmosunun çöplüðünde deðerini yitirip kayboluveriyor. Bu da sürekli bir þekilde insanlý güncel olmaya ve anbean harekete zorluyor.
 • Kýsaltmýþ baðlantýlarýn gerçek adresini genelde tam görülemediðinden ötürü her an bir kötücül yazýlým yayan sayfaya gitme olasýlýðýnýz çok yüksek.
 • Twitter'ýn 2010 Dünya Kupasýnda olduðu gibi bazý dönemler çok yoðun kullanýmýndan ötürü büyük balina ile kullanýcýlarýný hüsrana uðratmasý içten bile deðil. Bu sorunu hala tam olarak aþabilmiþ deðiller.facebook


Facebook'un Pozitif Yönleri

 • Facebook'un neredeyse 600 milyon kullanýcýsý var. Yaklaþýk olarak Twitter'ýn 3~4 katý.
 • Facebook Twitter'a raðmen daha düzgün ve saðlam çalýþmaktadýr. ?ökme olayý yok denecek kadar azdýr.
 • Facebook'un Twitter'daki gibi video ve resim dýþýnda, iþ geliþtirmek ve tanýtým yapmak için daha geniþ video olanaklarý, fotoðraf albümleri ve deðiþik araçlarý kullanabilme yetenekleri vardýr.


Facebook'un Negatif Yönleri

 • Facebook'un kullanýcý portföyü o kadar geniþtir ki en avamýnda en aristokratýna kadar envai çeþit tipte ve profilde kiþiyi barýndýrýr. Kimin hangi tipten olduðunu net kavrayamazsýnýz. Pazarlama ve tanýtým için net hedef kitleyi seçmekte zorlanabilirsiniz. ?ünkü Twitter'daki gibi açýk ve belirgin bir bio tanýmlamasý söz konusu deðildir.
 • Facebook, ürünlere ve markalara olumsuz ve nefret kusan yorumlar yazmak isteyen tiplerle doludur. Onlarý asla mutlu ve tatmin edemeyebilirsiniz. ?ünkü asýl iþleri bu olabilir! Bu da herkesin görünümüne açtýðýnýz ürün ve pazarlama tanýtýmýnýzý düzgün bir þekilde kontrol edebilmenize mani olabilir.
 • Facebook geçici bir kutlama yapmak isteyenlerin (Twitter gibi) toplandýðý bir yerden çok sürekli olarak eðlence havasýnda olan belli bir üniversiteli veyahut lisesi gruplarýn haleler oluþturduðu ortamlar ve katlar gibidir. Burada gündemin anlýk deðiþmesinden çok genel atmosferin ruhunu tutturmak veya deðiþtirmek gerekmektedir.
 • Facebook'ta kiþilerin dikkatini kolay kolay çekemeyebilirsiniz. ?ünkü dikkat daðýtacak bolca malzemeyi bünyesinde bulundurur. Ayný durum Twitter için söz konusu olsa da, Facebook'ta görsel ve interaktif içerik daha fazladýr.


Twitter, en çok ve en hýzlý geri dönüþüm alýnabilecek yegane bir ortamdýr. Az yatýrýmla, kartopu misali etkilere sebep olabilecek pratik bir mecradýr. Fakat bunun yanýnda Facebook'u da genel havayý ve ortamýn nabzýný yoklamak için göz ardý etmemeniz gerekmektedir.


Rapor: e-siber.com/sosyal-medya/2010-yili-sosyal-medya-paylasim-trendleri/


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 23.12.2010 | 3325 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.228 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar