E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kullanýcýlarýn Sosyal Medya Genomu Yoluyla Davranýþlarýnýn ?nceden Tahmin Edilmesi

Günümüzün bilim-teknoloji araþtýrmalarý arasýnda en çok merak edilen konularýn baþýnda insanlarýn sýklýkla haþýr-neþir olduðu dijital ortamlardaki izlerinden onlarýn davranýþsal yapýsýný, zevklerini, kiþiliklerini ve her türlü tercihini tespit etmenin mümkün olup olmadýðý geliyor. Çünkü insanlar sosyal hayatta nasýl etkileþimde bulunuyorsa, benzer davranýþ kalýplarýný büyük bir oranla dijital ortamlarda da sergiliyor. Elbette bu konudaki en münbit mecralar þimdilerde sosyal medya ve aðlar oluyor. Ve bazý araþtýrmacýlar insanlarýn Twitter'daki davranýþ kalýplarýný kullanarak onlarýn sosyal medya genotipinin çýkarýlýp gelecekteki davranýþlarýnýn tahmin edibileceðini söylüyor.

 

Bir grup araþtýrmacý Genetik biliminden ilham alarak insanlarýn aslýnda sabit bir dizi ilgi alaný/odaðý olduðunu ve bunun da bir davranýþ kalýbýný çýkardýðýndan hareketle Twitter gibi sosyal aðlarda da insanlarýn mevcut davranýþ temayüllerini sergilediklerini ve böylelikle ortaya bir kiþisel sosyal medya genotipinin çýktýðýný savunuyorlar. Bu genotiplerin tespit edilmesiyle, kiþilerin gelecekteki davranýþlarýný tahmin etmek için kullanýlabileceðini söylüyorlar.

Araþtýrmacýlar tezlerine, insanlarýn belli konular üzerine önceden var olan, istikrarlý ilgilerinin olduðunu ve bunun da Twitter'daki davranýþ kalýbýný belirlediðinden hareketle Twitter'da üretilen muazzam miktarda veriden kiþilerin genotipini çýkarmak için 2009'da 42 milyon kullanýcýnýn 467 milyon Tweet'i ile 2012'den 9000 kullanýcýnýn 14,5 milyon Tweet'ini analiz ederek baþladýlar.

 

Araþtýrmacýlar elde ettikleri verileri 'spor', 'iþ', 'ünlüler', 'siyaset' ve 'bilim/teknoloji' þeklinde 5 konu baþlýðýnda grupladý ve ardýndan etiketleri bu gruplara göre ayarladýlar. Buna göre kullanýcýlarýn belli grup ve etikete uyum saðlamada tutarlý bir davranýþ sergilediði ortaya çýktý. Yani kullanýcýlar bu konular ile ilgili etiketleri (hashtag) kabul etmede istikrarlý bir davranýþ kalýbý sergileme eðilimindeyken, bunun da onlarýn sosyal medya genotipine tekabül ettiði þeklinde bir tez ileri sürüldü.

 

Araþtýrmacýlar bununla birlikte Twitter'daki diðer altyapý kýrýlýmlarýný belirlemek için hangi belli bir konunun etiketinin akýþ eðiliminde olduðunu belirlemeye çalýþtýlar. Daha sonra bu yapýlarý Twitter'ýn konusal etki omurgalarý olarak tanýmladýlar. Ortaya çýkan bu omurgalarýn Twitter'daki tipik ve iyi bilinen 'takipçi/takip edilen' yapýsýndan sinsi bir þekilde çok farklý olduðunu gördüler.

 

Araþtýrmacýlar bu doðrultuda bir kullanýcýnýn sosyal medya genotipi ve konusal etki omurgalarý ile olan iliþkisi göz önüne alýndýðýnda, onun takip ettiði herhangi belirli bir konu üzerinde olan birinin etiketine olacak muhtemel tepkisini tahmin etmenin mümkün olduðunu ve bu yolla da sosyal að üzerinde kategorik sýnýflarýndýrmalarýn yapýlabileceði veya kiþilerin hareketlerinin tahmin edileceði gibi ileri çýkarýmlarýn elde edilebileceðini kullandýklarý veri setlerinden söylüyor. Araþtýrmanýn detaylarýný merak eden kullanýcýlar bize ulaþmalarý halinde ilgili belgeyi temin edebilirler...

 


· · · · · ·
Yazan: | 19.07.2013 | 1941 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.291 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar