E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Online Haber ve Ýçerik ?retenlerin Sosyal Medya için Uymalarý Gereken 10 Tavsiye

sosyal-linkAmerikan Haber Editörleri Derneði (ASNE), gazeteler, online içerik ve haber hazýrlayanlar için sosyal medyada uyulmasý, yapýlmasý, yapýlmamasý ve dikkat edilmesi gerekenlerin örnek olaylarýyla birlikte sunulduðu sosyal medya için en iyi 10 tavsiye rehberini yayýnladý.


Sosyal medya platformlarý haberciler, araþtýrmacýlar, muhabirler ve içerik hazýrlayanlar için kaynak arama ve haber toplamada son yýllarda sýklýkla baþvurulan mecralardýr. Bunun yanýnda bu mecralar, doðruluðu teyit edilmeden yayýlan haberlerin, sürekli ayný içeriðin kopyalanmasýndan ötürü özgünlüðün ve tarafsýzlýðýn yitirildiði alanlar haline de gelebiliyor. Zira haber ve bilgi akýþýnýn anlýk yani 'gerçek-zamanlý' olarak aktýðý bu mecralarda sürekli bir þekilde en önce olma düþüncesinin beraberinde getirdiði acelecilik birçok olumsuzluðu beraberinde taþýrken bazý zamanlar inandýrýcýlýðýnda yitirilmesine neden oluyor.


ASNE, haber ve içerik hazýrlayanlarýn özgünlüklerini, tarafsýzlýklarýný ve kalitelerini yitirmemek için mutlak suretle riayet etmek zorunda olduklarý tavsiye maddeleri 10 baþlýk altýnda örnek olaylarýyla birlikte bir araya getirdi. Baþucu niteliðinde olan bu tavsiyeler içerik ve haber üretenler için gerçekten önemli bir rehberdir:

1. Geleneksel etik kurallarý çevrimiçi (online) de hala geçerli.

2. Online yazdýðýnýz herþeyin kamuya açýk hale geleceðini bilin.

3. Sosyal medyayý okuyucularýnýzla 'profesyonel' bir þekilde etkileþime geçmek için kullanýn.

4. Son dakika haberleri önce Twitter'a deðil, sitenize koyun.

5. Farklý algýlamalara dikkat edin.

6. Sosyal aðlarda bulduðunuz herþeyin baðýmsýz kimlik doðrulamasýný yapýn.

7. Kendinizi her zaman bir gazeteci olarak tanýtýn/tanýmlayýn.

8. Sosyal aðlar oyuncak deðil, araçtýr.

9. ?effaf olun ve hatalý/haksýz olduðunuzda online itiraf edin.

10. Ýç müzakereleri/tartýþmalarý gizli tutun.


Rehberin detaylarýný aþaðýdaki e-kitaptan inceleyebilirsiniz.


10 Best Practices for Social Media:


Kaynak: http://asne.org/...guide-to-10-best-practices-for-social-media.aspx


· · · · · · · · ·
Yazan: | 14.05.2011 | 2363 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.376 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar