E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Online Paylaþým Yapmanýn Psikolojisi

The New York Times ile Costumer Insight Group paylaþýmýn psikolojisi üzerine oldukça ilginç bir çalýþmaya imza attý. Ýnsanlarýn niçin online paylaþýmlar yaptýðýndan hareketle özellikle sosyal medya üzerine çýðýr açabilecek bu araþtýrmada, paylaþýmda etkin olan birincil motivasyonlar, paylaþýmda 6 kiþilik tipi, içeriðinin paylaþýlmasý için gerekli adýmlar, paylaþýmýn bilgi yönetimi üzerine etkisi, paylaþým döngüsü ve sosyal medya çaðýnda e-postanýn kalýcý rolü üzerime kapsamlý veriler var.

 

Araþtýrmadan çýkan en ilginç ve çarpýcý olan bulguya göre paylaþým için Twitter, Facebook ve Google+ gibi kanallar çokça kullanýlýrken e-posta ile paylaþým hala belirgin bir þekilde en çok kullanýlan yol olma pozisyonunu koruyor.

 

2,500 kiþi üzerinde yapýlan çalýþmaya göre online paylaþým yapan 6 farklý kiþilik tipi var.: Fedakarlar, çoðunlukla kadýn olup nedenlere baðlý olarak paylaþým yapýyorlar. Kariyeristler, sadece iþ için paylaþým yapýyorlar. Yenilikçiler, genç fedakarlar ve kariyeristlerden oluþabiliyor. Bumerangcýlar, tartýþmalara katkýda bulunmak için paylaþým yapýyorlar. Baðlayýcýlar ve Seçiciler, kariyeristler ve fedakarlar ile doðrudan iliþkisi olanlar.

 

Genç olan ve teknoloji okur-yazarlýðý yüksek olan kiþiler e-posta ile paylaþýmdan sakýnýrken, hala onlarýn içindekilerde dahil olmak üzere birçok insan e-posta ile paylaþým yolunu tercih ediyor. Özellikle teknoloji eliti olan kimseler arasýnda Facebook ve Twitter gibi herkesin görebileceði ortamlar kanalýyla paylaþým yapmak yerine daha özel ve birebir olduðunu düþündükleri e-posta ile paylaþým methodu oldukça revaçta.

Ayrýca bunun yanýnda Facebook ve Twitter gibi anlýk akýþýn hiç durmadýðý ortamlarda nitelikli ve özel paylaþýmlarýn kaybolma olasýlýðý çok yüksek olduðundan dolayý özel insanlarla özel þeylerin e-posta ile paylaþýlmasý tercih ediliyor.

 

Araþtýrmaya katýlan kiþilerden elde edilen verilerden çýkan diðer ilginç bulgular:

  • Katýlýmcýlarýn  %75'i yaptýklarýn paylaþýmlarýn o haberleri daha iyi anlamalarýný ve iþleyiþi kolaylaþtýrdýðýný söylerken, %85'i ise yaptýklarý paylaþýmlardan aldýklarý tepkilerin daha çok fikir ve düþünce saðladýðýný ifade etti.
  • %94'ü yaptýklarý paylaþýmlarla diðer insanlara nasýl faydalý olabileceðini hesaba katarak paylaþým yaptýðýný söylüyor.
  • %68'i daha çok reklam maksadýyla ve de paylaþým yaptýðý kiþileri kendi açýsýndan nasýl gördüðünü onlara ifade etmek için paylaþým yaptýðýný söylüyor.
  • %78'i diðer insanlarla sürekli baðlý kalmak için paylaþým yaptýðýný belirtiyor.
  • %73'ü kendileriyle ortak ilgi alanlarýna sahip insanlarý bulmalarýna yardým ettiði için paylaþým yaptýklarýný söyledi.

 


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 18.07.2011 | 2915 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.45 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar