E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Aðlarda Olmayanlar: Gizlilik ve Güvenlik

[Yazý Dizisi] - Bu uzun yazý dizimizde 8 sýnýfta ele aldýðýmýz sosyal aðlardaki güvenlik ve gizlilik tehlikelerini etraflýca iþledik. Sosyal aðlarýn verdikleri hizmetlerin karþýlýðý olarak ücret almamalarýnýn, kiþisel bilgilerin gizliliði noktasýnda büyük bir sakýnca meydana getirdiðini açýkça gördük.

16.06.2014 | Devamı »

Sosyal Að Tehditlerini ?nleyen Etkili Araçlar

[Yazý Dizisi] - Sosyal aðlarda güvenlik ve gizliliði tartýþtýðýmýz bu uzun yazý dizisi boyunca, riskleri ve tehditleri etraflýca ele aldýk ve yeri geldiðinde bazý önlemlerden de bahsettik. Bu yazýmýzda ise toplu bir þekilde sosyal aðlarda gizlilik ve güvenliði kýsmen temin edebileceðiniz etkili araçlardan bahsedeceðiz.

15.06.2014 | Devamı »

Sosyal Aðlarýn Politika ile Eklentilerinin Riskleri

[Yazý Dizisi] - Sosyal aðlar hizmetlerini ücretsiz olarak sunduðundan, altyapý ve servis masraflarýný nasýl karþýladýklarý ve kiþisel verileri hangi sýnýrlar çerçevesinde kullandýklarý sorusu akýllara gelir. Bu konuda sosyal aðlarýn hiç çekingen davranmadýðý ve çok fazla veri topladýklarýna dair deliller var.

14.06.2014 | Devamı »

Sosyal Aðlardaki Siber Saldýrý Türleri

[Yazý Dizisi] - Sosyal aðlardaki saldýrýlar, aðýn teknik altyapýsýndan veya iþleyiþ sistemindeki zaaflardan kaynaklanýr. Saldýrýlar daha önceden yapýldýðý þekliyle klasik ve modern olmak üzere iki kategoriye ayrýlýr. Klasik saldýrýlarýn özelliði sosyal aðlarý da etkileyebiliyor olmasýdýr.

13.06.2014 | Devamı »

Sosyal Að Arkadaþlarý Tehlikeleri

[Yazý Dizisi] - Sosyal aðlarda güvenlik ve gizlilik, sadece ayarlarý tam yapýlmýþ bir að hesabýyla saðlanamaz. Özellikle Facebook gibi arkadaþlýk að yapýsý oldukça iç içe geçmiþ bir aðda, birinin yanlýþ ve eksik yaptýðý ayarlar yüzünden tedbirini gerektiði gibi almýþ baþka birini menfi olarak etkilemektedir.

11.06.2014 | Devamı »

Sosyal Aðlardaki Büyük Veri ve Veri Madenciliði

[Yazý Dizisi] - Sosyal aðlarýn en büyük özelliði, anlýk olarak yüz milyonlarca kullanýcýdan büyük miktarlarda veri üretmesidir. Bu veriler o kadar fazladýr ki, veri madenciliði yöntemleriyle bir araya getirilmesi sonucu içinden kullanýcýlarý ayýrt edici veya tanýmlayýcý yeni bilgiler çýkarýlabilir.

10.06.2014 | Devamı »

Sosyal Aðlarýn Mobil Uygulamalarýnýn Riskleri

[Yazý Dizisi] - Sosyal aðlarýn siteleri ile mobil uygulamalarý ayný hizmetleri verseler de farklý kullaným koþullarý ile gizlilik ilkelerine tabidir. Örneðin Facebook ve Twitter, mobil uygulamalarýnda aþýrý bir yetkilendirme zorlamasýyla telefon rehberlerini alabilmekte ve/ya SMS’leri okuyabilmekteler.

05.06.2014 | Devamı »

Sosyal Aðlardaki 3. Parti Uygulama Problemleri

[Yazý Dizisi] - Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi aðlar 3. parti uygulamalarla fazladan fonksiyonlar kazanarak kullanýcýlar için daha yararlý olabiliyor. Fakat 3. parti uygulamalara að hesabýna eriþim izni yetkisi verilmesi bir süre sonra gizlilik ve mahremiyet adýna büyük riskleri de beraberinde getiriyor.

04.06.2014 | Devamı »

Sosyal Aðlarýn Güvenlik ve Gizlilik Ayarlarý

[Yazý Dizisi] - Sosyal aðlardaki tehlikelerin büyük bir kýsmý aðlardaki güvenlik ve gizlilik ayarlarýnýn düzgün yapýlmamasýndan nükseder. Kullanýcýlarýn varsayýlan haliyle býraktýðý ve/ya sosyal aðýn güvenlik ve gizlilik politikasýný belirli dönemlerde güncellemesi sýrasýnda varsayýlan haline dönen bu ayarlar ciddi tehlikedir.

04.06.2014 | Devamı »

Sosyal Að Ýçeriklerindeki Meta Veri Tehlikeleri

[Yazý Dizisi] - "Veri hakkýnda veri" þeklinde tanýmlanabilen meta veri, her türlü yazý, resim ve video dosyalarýnýn içeriði hakkýna bilgiler veren, onlarýn karakteristiðini sunan, kaynaðýný tanýmlayan, açýklayan, yerini belirten ya da yönetimini kolaylaþtýran tanýmlayýcý ve ayýrt edici bilgilerdir.

01.06.2014 | Devamı »
« İlk ‹ Önceki 1 2 3 ... 35 Sonraki › Son »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.229 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar