E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Bizi Hala Mekandan Baðýmsýz Kýlamýyor

Kanada'nýn Toronto ve Dalhousie Üniversitelerinden bir grup araþtýrmacý Twitter'ýn coðrafyasýný çok daha ayrýntýlý bir þekilde inceleyerek, bunun internet çaðýnda etkileþim ve yakýnlýðýn doðasý hakkýnda bizlere neler söyleyebileceði üzerine oldukça ilginç bir çalýþmaya imza attýlar. Birçoklarý internet ve sosyal medyanýn yükseliþiyle mesafelerin yok olacaðýný ve bu durumun insanlarýn iletiþim kurmasýný ve sanal topluluklar oluþturmasýný saðlayarak mekan kýsýtlamasýnýn üstesinden gelineceðini iddia etmiþti. Ama iþin gerçeði þu ki, Twitter aslýnda mekanýn gücüyle çalýþýp ayný anda onu pekiþiriyor da...

13.12.2011 | Devamı »

Yeni Twitter Etiketler ve Bahsedenler Düðmesi

Twitter deðiþtirdiði tasarýmýyla birlikte paylaþým düðmeleri arasýna iki yeni düðme daha ekledi. Bunlardan biri doðrudan etiketlere (hastags) tweet yollama ve diðeri ise bahsedenler (@mention) düðmesidir.

09.12.2011 | Devamı »

Web Sayfalarý için Facebook Abone Ol Düðmesi

Facebook kullanýcýlarýnýn arkadaþ olmaya gerek kalmadan birbirlerinin akýþlarýna abone olmasýný saðlayan ve sadece Facebook profilleri üzerinde olan 'Abone ol' düðmesi artýk web sayfalarýna da bir düðme olarak eklenebiliyor.

08.12.2011 | Devamı »

Bir Keþfetme Platformu Olarak Twitter'ýn Yeni Etkin Tasarýmý

Twitter, 'dünya yeniden keþfedilmeyi bekliyor' diyerek tasarýmýný tamamen deðiþtirdi. Kullanýcýyý daha çok keþfetmeye, derinlere dalmaya ve etkileþimini daha da artýrmaya yönelik olarak yenilenen Twitter artýk þýk bir uygulamayý andýrýyor. Birkaç hafta içinde herkes için aktif hale geçecek olan tasarýma yakýndan bir göz atalým.

08.12.2011 | Devamı »

Facebook'ta 2011 Yýlýna Genel Bakýþ

Her yýl yüzmilyonlarca kullanýcýnýn milyarlarca içeriði paylaþtýðý Facebook, 2011 yýlýna ait dünya geneline ve ülkelere göre en popüler konularý derlediði Facebook Memology 2011 raporunu yayýnladý. Rapora göre 2011'de Facebook gündemini en çok meþgul eden konu Üsame Bin Ladin'in ölümü olurken, Steve Jobs'ýn ve Amy Winehouse'ýn ölümü de küresel ilk 10 listesine girdi. Liste incelendiðinde Facebook'un küresel gündemini daha çok ABD'nin belirlediði görülüyor.

07.12.2011 | Devamı »

Twitter'da 2011 Yýlýna Genel Bakýþ

2011'de sahip olduðu aktif kullanýcý sayýsý 100 milyona ulaþan Twitter, 2011 yýlýna bakýþ raporunu yayýnladý. Rapora göre 2011'de Twitter'da en çok raðbet gören konular ve etiketler genelde Mýsýr devrimi ve Kaddafi'nin ölümü gibi siyasi ve toplumsal olaylar oldu. Buna göre 2011'de Twitter'da televizyon, futbol, etiketler, filmler, Amerikan futbolu, dünyadan haberler, müzik, NBA, oyuncular, beyzbol, þehirler ve ülkeler, yiyecek-içecek ve teknoloji konularýnda en popüler olanlar sunuluyor.

05.12.2011 | Devamı »

Bu Yýlýn En Olaðanüstü 10 Twitter Hikayesi

Twitter, 2011'de tek bir tweetle insanlarýn hayatýný etkileyen ve toplumlarýn kaderini deðiþtiren en olaðanüstü 10 hikayeyi paylaþtý. Twitter'da en etkileyici olan hikayeler arasýnda Mýsýr'daki demokrasi yanlýsý #Jan25 hareketinin sembolü olan Wael Ghonim'in, Üsame bin Ladin baskýnýný yanlýþlýkla naklen tweetleyen Shohaib Athar'ýn ve Van'daki depreme yakalanan iki kiþinin sadece bir tweetle kurtarýlmasýný saðlayan Okan Bayülgen ve AKUT'un hikayesi var.

02.12.2011 | Devamı »

2011'de Facebook'ta En ?ok Paylaþýlan Haberler

Facebook 2011 yýlýnda kendi sitesinde en çok paylaþýlan 40 makaleyi açýkladý. Buna göre Facebook'ta en çok paylaþýlan haberler genelde ebeveynlik ile ilgili konular, garip ama gerçek olaylar ve insana dair hikayeler olmuþ. En çok paylaþýlan 40 makalenin 10 tanesi sadece CNN'den gelirken, The Washington Post, Yahoo News, The Wall Street Journal ve The Huffington Post'tan çoðunlukla ebeveynlik tavsiyeleri ve ilgili anne-baba hikayeleriyle birlikte astroloji haberleri paylaþýlmýþ.

29.11.2011 | Devamı »

Tarihi Olaylarý Twitter'da Yeniden Yaþamak

Twitter artýk sadece son dakika veya güncel haber ve bilgilerin gerçek-zamanlý olarak paylaþýldýðý bir mecra deðil. Twitter'ý tarihte yaþanmýþ önemli olaylarý kronolojik akýþýna göre gerçek-zamanlý olarak yeniden yaþatan bir ortam olarak kullanmak da mümkün. Örneðin, II. Dünya Savaþý'nda Hitler'in yaptýðý hamleleri ve savaþýn dönüm noktalarýný Twitter üzerinden gün be gün takip edebilirsiniz.

28.11.2011 | Devamı »

Tüm Zamanlarýn En ?ok Tweetlenen 10 Olayý

Twitter ilk kurulduðu 2006'da bir mikro bloglama servisi olarak sanal dünyaya adýmýný atmýþtý. Fakat geçen beþ yýllýk süre zarfýnda yöneticilerinin de deyimiyle Twitter artýk sosyal bir aðdan ya da bir mikro bloklamadan ziyade artýk bir haber aðýna çoktan evrildi bile. Twitter'ý bu kadar popüler yapan nedenler ise onun çok kolay bir kullanýma sahip olmasý, isteyen herkesi bir haber kaynaðýna dönüþtürebilmesi ve böylelikle bireylerin sesini milyonlara bir anda duyurabilmesidir. Bu haliyle þu an itibarýyla Twitter'da aylýk ortalama 5 milyar tweet gönderilirken, dünyada yaþanan bazý olaylar var ki, bu anlarda Twitter'da bir saniyede gönderilen tweet sayýsý 8000'i bulabilmektedir. Biz de sizin için CNBC'nin hazýrlamýþ olduðu tüm zamanlarýn Twitter'da en çok konuþulan ve tweetlenen 10 olayýný derledik.

24.11.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.421 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar