E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook'ta Birbirini Tanýmayan Ýki Kiþi Arasýndaki Mesafenin Anatomisi

Facebook ve Milan Üniversitesi "six degrees of separation" adýyla bilinen, "küçük dünya hipotezi"ni temel alan ve dünya üzerindeki herhangi bir insanýn baþka bir insanla arasýnda aslýnda sadece 6 kiþi olduðunu iddia eden teoriden hareketle 721 milyonluk (þimdi 800 milyon üzeri) aktif kullanýcýya sahip Facebook'un üyelerinin birbirleri arasýnda aslýnda sadece 4,74 kiþilik bir baðlantý olduðunu ortaya koyan oldukça ilginç bir çalýþmaya imza attý. Dünya nüfusunun giderek daha büyük bir fraksiyonunu sürekli artan üyeleri ile temsil eder hale gelen Facebook'un zaten küçük bir köy haline gelen dünyayý daha da küçülttüðünü ortaya koyan araþtýrma, gerçekte birbirini tanýmayan iki insanýn Facebook yoluyla aslýnda birbirlerine ne kadar yakýn olduðu gerçeðini apaçýk ortaya çýkardý.

22.11.2011 | Devamı »

Yaygýn Medya Twitter'ý Nasýl Kullanýyor

Twitter çoktandýr büyük haber kaynaklarýnýn günlük haber bildirimlerindeki yerini almýþtý. Peki bu yaygýn ve geleneksel medyanýn Twitter'ý kullanma tarzlarý nasýl? Hangi tür haberleri ne sýklýkla Twitter'da paylaþýyorlar? Twitter ne ölçüde bir haber paylaþma aracý ya da takipçilerden bir bilgi toplama mekanizmasý olarak kullanýlýyor? Ýþte bu ve benzeri sorulara cevap bulmak maksadýyla radyo, gazete, kablolu, basýlý ve TV gibi baskýn ve yaygýn medyalardan 13 büyük haber organizasyonun Twitter'ý kullanma þekilleri üzerine Pew Araþtýrma Merkezi ve George Washington Üniversitesi þimdiye kadar yapýlmýþ en kapsamlý araþtýrmayý gerçekleþtirdi.

17.11.2011 | Devamı »

Eski ?evirmeli Analog Telefonlardan Twitter'a Tweet Göndermek

tweephoneTweephone, Twitter'da tweet göndermek için yapýlmýþ ilk analog istemcisi yani aslýnda mekanik bir uygulamadýr. 140 karakterlik tweetlerinizi çevirmeli telefonda her bir harfin karþýlýðý olan rakamlarý belirli sayýlarda girerek yavaþ yavaþ yazabiliyorsunuz. Tweephone, Up digital Bureau ve Unteleported ajanslarýnýn ortak bir projesi olarak kullanýmý oldukça yavaþ, fakat çok retro bir tarzda Twitter deneyimi saðlayan ilginç bir mekanik Twitter uygulamasýdýr.

15.11.2011 | Devamı »

Facebook Kullanýcýlarý Neyi Niçin Beðeniyor

Crowd Science'ýn 1224 kiþi arasýnda yaptýðý rastgele bir örnekleme göre Facebook kullanýcýlarý sunulan içerikleri çok da beðenmiyor. Buna göre Facebook kullanýcýlarýnýn %20'den daha azý Facebook'taki herhangi bir içeriði beðeniyorken, %14'ü ise doðru dürüst kullanmýyor bile! En çok bireylerin paylaþtýðý içerikler beðenilirken, katýlýmcýlarýn %16'sý duvar paylaþýmlarýný, resimleri veya yorumlarý, %12'si videolarý, %10'u markalara ait olmayan sayfalarý, %9'u marka sayfalarýný beðeniyor.

11.11.2011 | Devamı »

Ýngilizce Twitter'da En ?ok Konuþulan Dil Deðil

Ýki araþtýrmacý, Twitter'da konuþulan dillerin çeþitliliðini ortaya koymak için Google'ýn Chrome tarayýcýlarýnda kullandýðý, ziyaretçilerin dili ile gittikleri sitenin dili farklý ise otomatik olarak çevirme önerisi yapan ve bir online otomatik dil keþfetme yazýlýmý olan CLD (Compact Language Detector) ile Twitter'da dünya haritasý üzerinde ülke ülke hangi dillerde tweetlerin yazýldýðýný Twitter'daki aktivitelere baðlý olarak gösteren "Dünya Twitter Dilleri Haritasý"ný hazýrladý.

10.11.2011 | Devamı »

Yeni Twitter Etkinlik ve Bahsedenler Sekmesi

Twitter'ýn yaklaþýk üç ay öncesinde duyurduðu fakat çok sýnýrlý sayýda kullanýcý için aktif ettiði yeni Etkinlik (activity) sekmesi ve güncellenen Bahsedenler (@mention) sekmesi þu an Twitter'ý Ýngilizce kullananlarýn neredeyse tümü için aktif hale getirilmiþ durumda. Yeni Etkinlik sekmesi ile takip ettiklerinizin Twitter'daki bütün aksiyonlarýný tek bir sayfada görebileceksiniz.

09.11.2011 | Devamı »

Siteler, Kurumlar, Markalar ve ?rünler için Google+ Sayfalar Hizmeti

Google+ Sayfalar, Google+ ile kiþileri Google'ýn kendi sosyal aðý üzerinde bir araya getirmeye yarayan hizmeti dün itibarýyla artýk markalarýn, ürünlerin, kurumlarýn, kuruluþlarýn, þirketlerin ve web sitelerinin de kendilerine ait bir Google+ hesabýný edinmesini saðlayan ve aynen Facebook Sayfalar servisine benzeyen bir Google+ sayfasý oluþturma hizmetidir.

08.11.2011 | Devamı »

Tweetlerin Kaç Kiþiye Ulaþtýðýný Kolayca Bulun

Retweet, Twitter'da paylaþtýðýnýz tweetlerin kaç kiþiye ulaþtýðýný, ardýndan kaç kiþi tarafýndan yeniden tweetlendiðini (retweet) anýnda ölçebileceðiniz bir Twitter tweet analizi aracýdýr.

06.11.2011 | Devamı »

Açýk Olan Facebook Durum Güncellemelerinde Arama Yapma Motoru

Open Facebook Status Search, Facebook'ta profili açýk olan ya da paylaþtýðý güncellemeleri halka açýk olarak paylaþan kiþilerin durum mesajlarýnda Facebook üyesi olmaya gerek kalmadan arama yapmayý saðlayan bir Facebook durum mesajlarý arama motorudur. Sitenin Facebook'la bir alakasý yok ve arama iþlemi Facebook'un Graph API'si ile yapýlýyor.

04.11.2011 | Devamı »

Hayat Kurtaran 140 Karakterlik Tweetler

Twitter Hikayeler (Twitter Stories), tek bir tweetin yüzlerce hatta binlerce kiþiyi nasýl etkilediði, ardýndan çarpýcý hikayelere dönüþtüðü ve Twitter'ýn etkilerinin hangi noktalara ulaþtýðýna dair ibretlik bir Twitter kampanyasýdýr. Hikayeleri incelediðinizde karþýnýza tek bir tweetin hangi maðduriyetleri önlediði ve ne tür iþleri iflastan kurtadýðý gerçeði çýkýyor.

01.11.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.255 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar