E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Medyanýn ?topyalarý: Güvenlik ve Gizlilik

[Yazý Dizisi] - ‘sosyal medya’ çatýsý altýnda arkadaþlýk, mikroblog, video ve fotoðraf gibi sadece bir servislik hizmetlerden oluþan özelleþmiþ aðlar olarak bilinen veya çevrimiçi sosyalleþme üzerine birçok servisi birlikte sunan sosyal aðlar, internete baðlanýrken bir ‘baþlangýç’ noktasý haline gelmiþtir.

01.06.2014 | Devamı »

Bot Twitter Hesaplarýný Tespit Etme Aracý

BotOrNot, bir Twitter hesabýnýn bir insan mý ya da yazýlýmlar tarafýndan yönetilen bir sosyal bot mu olduðunu otomatik olarak tespit edebilen, Indiana üniversitesi araþtýrmacýlarýnýn geliþtirdiði bir araçtýr. Araç bir kullanýcýnýn arkadaþlýk aðý, Twitter içeriði ve zaman bilgisinden binlerce özelliði analiz ediyor.

13.05.2014 | Devamı »

Ve Google+ Sosyal Aðý da Yalan Oldu

Google'ýn büyük bir sosyal að olma yolunda umutlar baðlayýp interneti bile balkanlaþtýrabilecek kadar agresif hamleler gerçekleþtirdiði Google+ sosyal aðý, yöneticisinin Google'dan ayrýlmasýnýn ardýndan bir zombiye dönüþtü. Söylentilere göre aðýn 1000-1200 çekirdek çalýþaný baþka bölümlerine aktarýlmýþ bile.

25.04.2014 | Devamı »

Tweet'lere Bakýp Suçu ?nceden Tahmin Etmek

Azýnlýk Raporu'yla anlam kazanan "suçun önceden tahmini" olgusu bu yüzyýl baþýnda bir savaþ sebebi bile olabildi. Fakat insanlarýn suç iþlemeden önce yapacaklarýný ele verecek iþaretleri açýða vurmasý suçun önceden önlenmesine yarayabilir. Bir grup araþtýrmacý da bunu Twitter'a uyarlayýp, doðru bir analiz yapýldýðýnda Tweet'lerin belirli türdeki suçlarý tahmin edebileceðini gösterdi.

21.04.2014 | Devamı »

Twitter Fotoðraflarýnda Etiketlenmeyi Engelleyin

Twitter'a son gelen yeni bir özellikle beraber artýk Tweet'lere eklenen fotoðraflarda Twitter kullanýcýlarý etiketlenebiliyor. Yalnýz bu resim etiketleme özelliði sizin haberiniz olmadan içinde bulunduðunuz bir fotoðrafta iþaretlenerek etiketlenmenize neden olarak gizliliðinizi ihlal edebilmektedir.

02.04.2014 | Devamı »

Son 200 Tweet'ten Ev Adresi Tespit Edilebiliyor

Twitter gibi açýk aðlarýn en büyük handikapý, kendini ona kaptýran kullanýcýlarýn bir süre sonra kendileriyle ilgili aþýrý özel bilgi paylaþmalarýný tetiklemeleridir. Var olma, kendini gösterme veya kiþisel tatmin adýna dikkat edilmeden bu aðlarda paylaþýlmýþ her bilgi, sonradan tersine mühendislikle kiþiler aleyhine kullanýlabilecek hayati verilere dönüþebilmektedir.

24.03.2014 | Devamı »

Twitter Büyük Hadiseleri ?nceden Bilebilir Mi?

Sosyal medyanýn kitlesel yönlendirmeler, devrimler ve toplumsal hareketler üzerindeki etkisinin bilimsel olarak kanýtlandýðýyla beraber sosyal aðlarda uygun bir metot ve harekete geçiren bir motivasyonla, geleneksel medyayla ve araçlarla elde edilebilecek sonuçlardan çok daha fazlasýnýn kazanýlabileceðini bütün dünya yeterince görmüþ oldu.

01.03.2014 | Devamı »

Twitter Dili Deðiþtiriyor ve Tweetler Giderek Daha ?ok Kýsalýyor

Twitter'daki konuþma ifadelerinin uzay-zamansal deðiþiminin incelendiði bir araþtýrmanýn Eylül 2009 ile Aralýk 2012 periyoduna ait toplanan üç yýllýk veriye göre Twitter mesajlarýnýn uzunluðu gittikçe kýsalýyor. Bu da Twitter'ýn haberleþme þeklimizi ve ifade zenginliðimizi nasýl etkilediði ve deðiþtirdiði gibi kritik soru iþaretlerini doðuruyor.

17.10.2013 | Devamı »

?fke Diðer Duygulara Göre Sosyal Aðlarda ?ok Daha Hýzlý Yayýlýyor

Kýzgýnlýk ve öfkenin doðasýndan olsa gerek bu gibi arýzi duygular hayatýn içinde bireyler arasýnda hýzlýca aksederek geniþ kitlelere yayabiliyor. Ayný durumun maalesef internet için sosyal aðlarda da geçerli olduðunu son yapýlan kapsamlý bir araþtýrmadan öðreniyoruz. Sonuçlara göre 'öfke' diðer duygulara kýyasla sosyal aðlarda en hýzlý yayýlan duygu.

12.10.2013 | Devamı »

Bitcoin de Kapitalizme Ayak Uydurarak Zengini Daha Zengin Yapýyor

Ýnternetin dijital para birimi olan Bitcoin'e olan ilgi ortaya çýktýðý günden bu yana hiç bitmedi. Ocak 2009'da devreye giren bu elektronik para birimini baþlarda küçük bir azýnlýk kullanýyorken, þimdilerde resmi olarak tanýnmaya ve vergilendirilmeye bile baþlandý. Aslýnda bilgisayarlar tarafýndan karmaþýk matematik formülleriyle oluþturulan finansal bir araç olan Bitcoin yapýlan bir araþtýrmaya göre gerçek hayattaki ekonomide olduðu gibi ilginç bir biçimde zengini daha zengin yapýyor.

07.09.2013 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.445 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar