E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnsanlar Online Olduðu Zamaný Ne ?ekilde Tüketiyor

Hayatýmýz online! Online olmak yani bilgisayar baþýndayken internet aracýlýðýyla dünyayla çevrimiçi hale gelmek demektir. ?zellikle sosyal medya kullanýmýnýn beklenenin çok üzerinde çýkmasýyla beraber interneti tüketme alýþkanlýklarý ve online olma þekilleri de tamamen deðiþti. Nielsen'ýn periyodik olarak, müþterilerin online davranýþlarýndan derlediði en son verileri sunuyoruz.
20.07.2010 | Devamı »

Twitter ?zerinden Kolayca Resim veya Fotoðraf Paylaþýn

Pic2r, aynen TwitPic sitesinde olduðu gibi Twitter üzerinden tweetlarýnýzla birlikte resim paylaþmanýzý saðlayan pratik bir Twitter yan uygulamasýdýr. Resimleri göndereceðiniz tweetlarýn bir parçasý olarak içinde gönderiyorsunuz.

20.07.2010 | Devamı »

Facebook Ekosisteminin Ekonomisi ve Ýlginç Ýstatistikler

Facebook kullananlarýn sayýsý 500 milyona dayandý. Eðer Facebook sosyal medya sitesini bir ülke gibi düþünebilseydik; Facebook, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanýn en kalabalýk 3. ülkesi olurdu. Eðer Facebook sitesini, içindeki uygulamalarýn ve sayfalarýn üye sayýsýna göre eyaletlere bölüp bir toprak parçasý olarak hayal etseydik; Facebook neredeyse Avustralya kýtasý büyüklüðünde ve muhtemelen de Atlas Okyanusunun ortasýnda bir ülke olurdu.

19.07.2010 | Devamı »

Facebook Uygulamalarýný Sonsuza Kadar Engelleyin

Facebook gizlilik ve mahremiyet politikalarýnýn ne kadar gevþek ve esnek olduðu artýk herkesin malumu! Bunun yanýnda bir de gizlilik zaafýnýn en çok kaynaklandýðý problem olarak 3. parti Facebook uygulamalarý var. Sizden habersiz profil resminizi baþka yerlerde yayýnlayabilen veya profil bilgileriniz üzerinden iþlemler gerçekleþtirebilen uygulamalar. Bütün bunlarýn Facebook profilinize eriþimini sonsuza kadar engelleyebilirsiniz.

19.07.2010 | Devamı »

Twitter Avatar Resimlerinizi Konuþturun

Twavatars, Twitter avatar resimlerine 10 karakterlik ifadeler ve yazýlar yazýp, bunu profilinizin avatar resmi üzerinde gösteren oldukça basit ve eðlenceli bir uygulama. Twitter avatarlarýný konuþturmanýn çok ilginç bir yolu.

15.07.2010 | Devamı »

Twitter Profilinizi Takip Etmeyenleri Sýnýflandýrarak Onlardan Kurtulun

ManageFlitter, Twitter üzerinde takip ettiðiniz (following) kiþilerden sizi geri takip etmeyenleri (followers); profil resmi olmayanlar, hesabý pasif olanlar, konuþkan olanlar ve sessiz takýlanlar þeklinde gruplandýrarak, aralarýndan artýk takip etmek istemediklerinizi tek týkla silerek kurtulmanýzý saðlayan çok pratik bir Twitter uygulamasýdýr.

12.07.2010 | Devamı »

Twitter ile Multimedya Ýçerikli Mesajlar Gönderin

TwiMMS, Twitter üzerinden zengin içerikli çoklu medya mesajlamayý saðlayan ilginç bir uygulamadýr. Twitter üzerinden yollanan geleneksel 140 karakterlik düz yazý formatýna yeni bir bakýþ açýsý getiren eðlenceli bir servis.

09.07.2010 | Devamı »

Ýnternette Gezinirken Hangi Sosyal Medya Kimliðinizi Kullanýyorsunuz

Günümüzde internette gezerken servisini ya da hizmetini kullanmak istediðimiz birçok siteye kayýt olup, giriþ yapmak zorunda kalýyoruz. Bu durum, etkili ve interaktif bir kullaným için þart. Bunun yanýnda sitelere herhangi bir kayýt iþlemi yapmaya gerek kalmadan var olan herhangi bir sosyal medya kimliðinizle direkt giriþ yapabilme imkanlarý da son zamanlarda adiyattan oldu. Hatta en pratik ve fonksyinel giriþ/kayýt yolu artýk bu. Ve de güvenli bir yol. Hem her önünüze gelen siteye ayrý bir kullanýcý adý ve parolasý atamak zorunda kalmýyorsunuz hem de tüm kullanýdýðýnýz servisleri ortak bir sosyal medya kimliði etrafýnda topluyorsunuz.

09.07.2010 | Devamı »

Sosyal Medyalarýn Demografik Ýstatistikleri

Son yýllarda sosyal medyalarýn kullanýcý sayýsýnda çok önemli artýþlar yaþandý. Buna baðlý olarakta kullanýcý profillerinde önemli deðiþimler yaþandý. Bütün bu sosyal medyalarýn kullanýcý profillerinde ise yaþ, cinsiyet, gelir daðýlýmý ve eðitim gibi ortak demografik daðýlýmlar söz konusu. Göstereceðimiz görsel grafiklerle Digg, Stumbleupon, Reddit, Facebook, Linkedin, Twitter, Myspace ve Ning gibi en çok kullanýlan sosyal medyalarýn demografik bilgileri inceleyebilirsiniz.

07.07.2010 | Devamı »

Facebook Neyle ve Nasýl ?alýþýr

Facebook ölçeðinde bir site nasýl oluyor da sürekli aktif ve ayakta durabiliyor? Ara ara bazý fonksiyonlarý donsa da, genel yayýn akýþýnda herhangi bir týkanma söz konusu deðil. ?u an için yarým milyar yani 500 milyon üyeye sahip olan sosyal medya devinin sitesinin altyapýsýnda ne var? Arka planýnda neler oluyor?

01.07.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.256 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar