E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Açýk Olan Bütün Facebook Profillerinde Arama Yapýn

Openbook, Facebook üzerindeki açýk/public olan profillerinin durum/status alanlarýnda aramalar yapmayý saðlayan bir Facebook durum güncellemesi arama motorudur. Aramalarýnýzý ister erkek ister kadýn isterseniz de her iki cinsiyete göre ayný anda yapabiliyorsunuz.

15.06.2010 | Devamı »

Facebook Profilinizin Ne Kadarý Güvende

Profile Watch, Facebook profilinizdeki bilgilerin hangilerinin açýk, hangilerinin kapalý ve güvenli olduðunu anýnda görmenizi saðlayan çok faydalý bir site. Facebook geçenlerde gelen baskýlar üzerine gizlilik ve güvenlik ayarlarýnda bazý kolaylaþtýrmalara gitmiþti. Ama halen temel açýklýk politikalarý deðiþmedi. Sadece ayarlarýn karmaþýklýðýný biraz daha azalttýlar. Ýþte Facebook güvenlik ayarlarýnýzýn doðru yapýlýp yapýlmadýðý ve hangi bilgilerin internete açýk olduðunu öðrenmek için birebir hizmet.

03.06.2010 | Devamı »

Twitter Profillerinin Ýçinde ?ok Detaylý Aramalar Yapýn

Snap Bird, sýký Twitter kullanýcýlarýnýn ve çoklu trend takibi yerine bireysel kullanýcý profilleri üzerinden arama yapmak isteyenlerin çokça iþine yarabilecek, Twitter aramaya faklý bir yaklaþým getiren ilginç bir yan Twitter arama motorudur.

01.06.2010 | Devamı »

Facebook Hayran Sayfasý ve Statik FBML Uygulamalarý

Appbistro, Facebook hayran sayfalarýna çok basit ve hýzlý bir þekilde eklenebilen sayfa uygulamalarýný barýndýran bir ücretli/ücretsiz Facebook sayfalarý uygulama pazarýdýr. Halihazýrdaki Facebook statik fbml kodlarýndan çok öte fonksiyonlara sahip uygulamalarý Facebook hayran sayfanýza ekleyerek ziyaretçi interaktivitesini ve trafiði artýrabilirsiniz.

31.05.2010 | Devamı »

Facebook ?zerinden Beðenilen ve Paylaþýlan Bütün Ýçerikleri Topluca Görün

SharedLikes, daha önce tanýtýmýný yaptýðýmýz Like Button uygulamasýna çok benzer þekilde çalýþan, bütün Facebook kullanýcýlarýnýn ve profilinizdeki arkadaþlarýnýzýn Facebook sosyal aðý eklentisi ile iliþkili web sitelerinde yaptýklarý beðenmeleri ve paylaþtýklarý baðlantýlarý tek bir yerde toplayan, Facebook için geliþtirilmiþ oldukça faydalý bir sosyal medya uygulamasýdýr.

25.05.2010 | Devamı »

Sosyal Olarak Film Yorumlama, Ýzleme, Beðenme ve Deðerlendirme Sitesi

HelloMovies, yedinci sanat  takipçilerinin seveceði, kendilerini sürekli olarak dönüp bakmak  zorunda hissedecekleri ve müdavimi olacaklarý harika bir sinema sitesidir. Site, ziyaretçilerin birbirlerine hangi filmi izlemeleri ve hangi filmi izlememeleri gerektiði hakkýndaki tavsiyelerinden çok çok öte veriler, yorumlar, kritikler, puanlamalar ve tavsiyeler sunan harika bir sosyal sinema ve beyazperde sitesidir.

24.05.2010 | Devamı »

Facebook Durum Güncellemesini Twitter Sayfasý ?zerinden Yapýn

Sociaholic, Facebook durum güncellemesini Twitter profiliniz üzerinden yapmayý saðlayan oldukça pratik ve yararlý bir sosyal medya aracýdýr. Facebook profil sayfasýndan Twitter güncellemelerinin yapýlabildiðini biliyorduk. Twitter üzerinde yazdýðýnýz yazýlarýn da ayný anda Facebook profil sayfanýzda veya yöneticisi olduðunuz Facebook hayran sayfasýnda yayýnlanabilmesi olayý da mükemmel olmuþ.

19.05.2010 | Devamı »

Facebook Profilinizin Gizlilik ve Güvenlik Ayarlarýný Doðru Yaptýðýnýzdan Emin Olun

Facebook politikalarý gereði profillerin güvenlik ve gizlilik politika ayarlarýný o kadar detaylandýrdý ki, kendi kiþisel mahremiyetiniz için doðru ve gerekli kýsýtlamalarý yapýp yapmadýðýnýzdan emin olamýyorsunuz. Ýþte ReclaimPrivacy sitesi tam bu noktada devreye gidiyor.

18.05.2010 | Devamı »

Facebook Hesabýnýzý Tamamen Silin

Facebook son zamanlarda devreye soktuðu yeni gizlilik ve mahremiyet politikasý yaklaþýmlarý nedeniyle bir yýðýn eleþtirilere hedef oldu. Niyeti profil bilgilerini 3. parti uygulamalara açmak ve açýk profil mantýðýný tamamen sisteme oturtmak. Özellikle de ülkemizde son zamanlarda ortaya çýkan Facebook vukuatlarý kullanýcýlarý daha da tedirgin etmeye baþladý. Bu iþi kökten yani profili dondurmadan halletmenin çok basit bir yolu var.

17.05.2010 | Devamı »

Twitter Bir Sosyal Aðdan ?ok Bir Haber Medyasý Mýdýr

Kore'nin Ýleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden bir grup araþtýrmacýya göre Twitter aslýnda bir sosyal aðdan çok bir haber akýþý ortamýný andýrýyor. Araþtýrma göre  41 milyon kullanýcý profili ve 1.47 milyar takipçi/takip edilen iliþkisi incelendiðinde, bunun sadece % 22'nin karþýlýklý yani çift taraflý olduðu ortaya çýkýyor. Bu oran Flickr'da % 68 ve Yahoo 360'da ise % 84'tür. Twitter'daki baðlantýlarýn (follower/following) % 78'i ise tek taraflýdýr.

12.05.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.278 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar