E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Tweetlerdeki Her Türlü Veriden Kullanýcýnýn Coðrafi Konumlarýný Ortaya ?ýkaran Araç

GeoSocial Footprint, GPS etkinlendirilmiþ olarak veya sosyal konum imleme yoluyla paylaþýlmýþ Tweetler ile içinde konumsal ifadelerin geçtiði Tweetlerin hepsini birden deðerlendirip bir araya getirerek bir Twitter kullanýcýsýnýn coðrafi-sosyal parmak izlerini ortaya çýkaran bir konum ortaya çýkarma aracýdýr.

31.08.2013 | Devamı »

Kullanýcýlarýn Sosyal Medya Genomu Yoluyla Davranýþlarýnýn ?nceden Tahmin Edilmesi

Günümüzün bilim-teknoloji araþtýrmalarý arasýnda en çok merak edilen konularýn baþýnda insanlarýn sýklýkla haþýr-neþir olduðu dijital ortamlardaki izlerinden onlarýn davranýþsal yapýsýný, zevklerini, kiþiliklerini ve her türlü tercihini tespit etmenin mümkün olup olmadýðý geliyor. Çünkü insanlar sosyal hayatta nasýl etkileþimde bulunuyorsa, benzer davranýþ kalýplarýný büyük bir oranla dijital ortamlarda da sergiliyor. Elbette bu konudaki en münbit mecralar þimdilerde sosyal medya ve aðlar oluyor. Ve bazý araþtýrmacýlar insanlarýn Twitter'daki davranýþ kalýplarýný kullanarak onlarýn sosyal medya genotipinin çýkarýlýp gelecekteki davranýþlarýnýn tahmin edibileceðini söylüyor.

19.07.2013 | Devamı »

Dijital ?öpleriniz Baþkalarýnýn Dijital Hazinesidir

Her gün trilyonlarca mesaj ve içeriðin aktýðý Twitter, Facebook ve diðer sosyal aðlardaki verileri bir anda analiz edip, her bir sinyali anlamlý birer bilgiye dönüþtürmek uzun zamandýr çalýþýlan bir konuydu. Ýþte sonunda bir süper bilgisayar sayesinde trilyonlarca mesajý saniyeler içinde mantýklý bir hale getiren bir sosyal medya analiz aracý geliþtirildi.

16.06.2013 | Devamı »

Tweet'lerin ?ekillendirdiði Coðrafyalar

Olumlu ve olumsuz manada gündemi etkileyen ve artýk toplumsal olaylarý bile tetikleyen Twitter, bir sosyal medya gücü olarak çok ciddi bir asimetrik silaha dönüþmüþ durumda. Ne amaçla kullanýldýðýna baðlý olarak, onu iyi kullananýn elinde iyi bir silaha dönüþen Twitter'ýn etki gücünün ne olabileceðini anlayabileceðimiz baþka bir gösterge de haritalardýr.

02.06.2013 | Devamı »

Büyük Veri ile Facebook Dünyasýna Derin Bakýþ

Wolfram Alpha bir süredir Facebook kullanýcýlarý için kiþisel analitik servisi vermeye baþlamýþtý. Bu servisi þimdiye kadar kullanan Facebook kullanýcý sayýsý ise 1 milyonu geçmiþ durumda. Bu da ortaya çok büyük miktarda büyük verinin çýkmasýný saðladý. Wolfram Alpha da bu verileri veri görselleþtirme teknikleri ile bir araya getirerek analiz etti. Sonuçlar þaþýrtýcý...

30.04.2013 | Devamı »

Büyük Miktarda Tweet'i Haritadan Sorgulayýn

TweetMap, 12/10/2012 ile 12/31/2012 tarihleri arasýndaki coðrafi konumu belli 95 milyon Tweet'in zamana, mekana ve anahtar kelimelerine göre bir online harita üzerinden sorgulanabildiði ilginç bir proje. Harvard Üniversitesi araþtýrmacýlarý tarafýndan MapD veri tabanýyla yapýlan bu sorgulanabilir harita, gelecekte gerçek-zamanlý sorgulama yapabilecek.

26.04.2013 | Devamı »

Sosyal Aðlar Kurumlarýn Organizasyonel Yapýsý ile Zayýf Yönlerini Ýfþa Ediyor

Günümüzün birçok organizasyon, kurum ve kuruluþu için sosyal aðlar ve bunlara baðlý servisler önemli birer varlýk haline gelmiþ durumda. Atfedilen önem arttýkça, kurumlar çapýnda ve çalýþanlar bazýnda sosyal aðlarda saçýlan bilgilerin miktarý bir süre sonra kurumlarýn gizliliðine karþý ihmal edilmemesi gereken bir tehdite dönüþüyor. Ýþte bu minvalde bir grup Ýsrailli bilim insaný sadece sosyal aðlardaki kamuya açýk verileri kullanarak yaptýklarý veri madenciliði ile büyük þirketlerin uluslararasý organizasyon yapýsýný ortaya çýkarmayý baþardý.

20.03.2013 | Devamı »

Bir Kiþinin Hangi Topluluða Mensup Olduðu Twitter'dan ?ýkarýlabiliyor

Princeton, Londra ve Royal Holloway Üniversitesi araþtýrmacýlarý insanlarýn Twitter'da bir kabile gibi yapýlanarak bir araya geldiðini ortaya çýkardýlar. Araþtýrmaya göre Twitter'da bireylerin kullandýklarý dilden hareketle, dilin bilgilerin iletilmesini aþan ve sosyal baðlamla deðiþen iþlevlerinin olduðu ve dil ile sosyal að yapýsýnýn birleþtiði kanýtlanýyor.

16.03.2013 | Devamı »

Bütün Sosyal Aðlar Bir Gün ?lümü Tadacaktýr: ?lü Bir Sosyal Aðýn Otopsisi

Sosyal aðlarý çöküþe götüren türlü nedenler söz konusu olabileceði gibi, her bir sosyal aðýn kendi yapýsý da konjoktör içinde ölüme giden yolda baþat rol oynuyor. Ýsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü araþtýrmacýlarý da sosyal aðlarýn düþüþün nedenlerini belirlemek için Friendster, Livejournal, Facebook, Orkut ve Myspace'i deneysel olarak analiz etti.

28.02.2013 | Devamı »

Dünya Genelindeki Twitter Aktivitesini Gerçek Zamanlý Olarak Ýzleyin

Tweetping, dünya genelinde beþ kýtadan Twitter aktivitesini gerçek zamanlý olarak gösteren oldukça ilginç bir tweet veri görselleþtirme sitesidir. Altyapýsý Nodejs, Socket.io, Processing.js ve Backbone.js uygulamalarýna dayanan Tweetping'de tüm dünya genelindeki Twitter aktivitesini tek sayfadan izlemek gerçekten baþ döndürücü.

26.01.2013 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.341 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar