E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Arama Motoru

Topsy, Twitter için çok önemli bir boþluðu doldurduðunu söyleyebileceðimiz, Twitter üzerindeki tüm tweet giriþlerini ve resim paylaþýmlarýný indexleyen ve bunu arama yapmak için ekstra özelliklerle sunan oldukça faydalý bir Twitter sosyal medyasý arama motorudur.

06.05.2010 | Devamı »

Twitter ?zerinde Paylaþýlan Tüm YouTube Videolarýna Tek Bir Yerden Ulaþýn

Zoofs, Twitter'da konuþulan ve paylaþýlan bütün YouTube videolarýna tek bir yerden ulaþým imkaný saðlayan oldukça eðlenceli ve Twitter kolaylaþtýrýcý servisidir. Videolarý ister rastgele isterseniz de orjinal YouTube kategorisine göre inceleyebilirsiniz.

05.05.2010 | Devamı »

Twitter ?lçümleme, Takip, Analiz ve Trend Araçlarý

Sosyal aðlarý kullanýrken ortaya çýkan en ilginç sorun sosyal narsistlik oluyor! Yani Twitter ve Facebook profillerinin takip edilip edilmediði vehminden kaynaklanan ve kiþisel tatmin duygusuna hitap eden bir sosyal medya hastalýðý! Kaç kiþi beni takip ediyor veya bana abone oldu? Ürünüm/markam/þirketim hakkýnda sosyal medyalarda neler konuþuluyor? Retweet ediliyor muyum? Tavsiye ediliyor muyum?.. Böylesine uzayýp giden bu hastalýða çözüm olabilecek, Twitter hastalýðýna þifa olabilecek en etkili Twitter analiz, takip ve ölçümleme araçlarýný bir araya getirdik.

05.05.2010 | Devamı »

Twitter Zamana Baðlý Gönderim Araçlarý

Twitter, Twitter ve yine Twitter! Twitter kullanmak hem pratik, hem eðlenceli hem de çok iyi bir çevre yapma ve geniþletme aracýdýr. Lakin her daim Twitter üzerinde aktif yani online olamayabilirsiniz. Twitter akýþýnýza sürekli olarak birþeyler gönderemeyebilirsiniz. Ýþte buna da bir çare düþünülmüþ. Zamana baðlý tweet yollama. Yani Twitter'da göndereceðiniz yazýyý belli bir zamana göre planlayýp, önceden giriþini yapýp sonradan gönderebilirsiniz. Ýþte Twitter'ý zamana baðlý planlayarak ve takvime baðlayabileceðiniz 10 adet ücretsiz online araç.

03.05.2010 | Devamı »

Tematik Facebook Profil Avatar Resimleri

Facebook profil resmini koymayýnca onun yerine otomatik olarak sýradan ve açýk mavi arka planlý bir avatar yerleþtiriliyor. Ýþte bu otomatik avatar yerine yine Facebook profil resmine benzer ama çok çýlgýn ve birçok farklý özellikte hazýr Facebook profil resimlerini kullanarak profilinizi þenlendirebilirsiniz.

03.05.2010 | Devamı »

Facebook Arkadaþlýk Davetinizi Kabul Edenleri ve Etmeyenleri Görün

Facebook bütün kullanýcýlarýna detaylý arkadaþ davet takibi özelliðini aktif hale getirdi. Tarihe baðlý davet takip sayfasý ile davetenizi kimlerin kabul ettiðini, etmediðini ve Facebook'a þu ana kadar en çok arkadaþ getirenin hangi arkadaþýnýz olduðunu öðrenebilirsiniz.
30.04.2010 | Devamı »

Facebook Sitene Ekle Kodlarý

Facebook yeni baþlattýðý Open Graph Protocol ile web sitelerini Facebook aðý üzerinden kendisine bir sosyal grafik hattý kurarak baðlamak üzere Google ile çok sýký bir þekilde kapýþacaðýnýn ilk adýmlarýný atmýþ oldu. Bazý çok fonksiyonlu kodlarla web siteleri ve Facebook üzerinden bir çeþit sosyal að iletiþimi kuruluyor. Böylelikle ziyaretçiler, web sitesi ve Facebook arasýnda üçlü bir dinamik iliþki ve baðlantý oluþuyor. Sonuç olarak web siteleri daha çok ziyaretçi çekiyor ve sosyal medyalarla olmasý gereken iliþkilerini Facebook ile daha da kuvvetlendirmiþ oluyorlar. Ýþte web sitelerine mutlaka eklenmesi gereken Facebook sitene ekle kodlarý.

29.04.2010 | Devamı »

Facebook Arkadaþýnýz Olmayan Kiþilerin Resimlerine Bakma ve Bunu ?nleme Yöntemi

Facebook ve mahremiyet! Özellikle þu sýralar birbirine zýt iki kavram. Ara ara Facebook'taki bazý açýklarý kullanarak arkadaþýnýz olmayan kiþilerin profil bilgilerine ve yüklediði resimlere bakabileceðiniz güvenlik boþluklarý duyuluyor. Facebook bir süre sonra bunlarý kapatýyor. Fakat her daim yeni bir þey çýkýyor. Zaten Facebook yeni uygulayacaðý politikalarýn icabý olarak ta yavaþ yavaþ açýk/public profil paylaþým sistemini uygulama niyetini belli ediyor. Ýþte Facebook'ta arkadaþýnýz olmayan kiþilerin resimlerini nasýl görebileceðiniz üzerine bir yöntem ve bunu nasýl önleyebileceðinizin yolu.

29.04.2010 | Devamı »

Facebook Ýstatistik Verileri Takibi ve En Güncel Facebook Ýstatistikleri

Facebakers, Facebook hakkýnda gün-gün veriler sunan, ülkelere göre Facebook istatistikleri, Facebook sayfa bilgileri ve Facebook uygulamalarýnýn detaylý analiz ve istatistiklerini veren oldukça yararlý bir Facebook istatistik takip portalýdýr.

27.04.2010 | Devamı »

Facebook ile Beðenilen ve Paylaþýlan Ýçerikleri Kolayca Takip Edin

Like Button, Facebook'un internete hakim olma planlarý çerçevesinde devreye soktuðu, web sitelerinde ziyaretçilerin kolayca içerik beðenme ve tavsiye etme düðmelerini kullanarak yaptýklarý tüm beðenme ve tavsiyeleri tek bir sayfada topluyan ve sosyal medya takibi için de oldukça yararlý olabilecek bir Facebook sosyal medyasý imleme ve takip servisi.

26.04.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.236 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar