E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Güncel ve ?arpýcý Twitter Ýstatistikleri

En son yapýlan Twitter geliþtiriciler konferansýnda çok ilginç istatistikler paylaþýldý. Twitter'ýn her geçen gün kendinden geçiþini ve baþ döndürücü yükseliþini gösteren istatistikler ibret verici. Twitter'ýn halihazýrda ne kadar kullanýcýsý olduðu, günlük ne kadar kayýt yapýldýðý vb bilgiler gerçekten çarpýcý.

26.04.2010 | Devamı »

Fortune Küresel 100 ?irketlerinin Sosyal Medya Kullaným Analizi

Burson-Marsteller, Fortune Küresel 500 indexindeki en büyük 100 uluslararasý þirketin sosyal medyaya yönelik çalýþmalarýný güzel bir sunum haline getirmiþ. Dünya çapýndaki en büyük þirketler hangi sosyal medyayý daha çok kullanýyor, sosyal aðlarý ve medyayý nasýl ele alýyor gibi bir takým sorulara cevap veren faydalý bir çalýþma.

21.04.2010 | Devamı »

Sitenize Otomatik Twitter Takip Düðmesi Ekleyin

Twitter Buttons, sitenize koyabileceðiniz otomatik Twitter sayfasý takip düðmeleri yapan bir sitedir. Twitter sayfanýzý tanýtmanýn en kolay yollarýndan biri sayfanýzýn belirgin bir yerine Twitter takip düðmesi/button koymaktýr.

18.04.2010 | Devamı »

Twitter ?evrenizi Size Faydalý Olabilecek Kiþileri Bularak Geniþletin

Follow Finder, Twitter profilinizdeki takip ettiðiniz ve edildiðiniz diðer hesaplarý analiz ederek, onlarýn Twitter listelerinde belki sizin de takip edebileceðiniz kiþileri bularak size tavsiye eden Google destekli oldukça ilginç bir uygulama.

15.04.2010 | Devamı »

Twitter Sayfanýza 140 Karakterden Fazlasýný Yazýn

TwitLonger, Twitter'da varolan 140  karakterli yazý sýnýrlamasýný ortadan kaldýran ve daha uzun yazýlar yazýlabilmesini saðlayan çok yararlý bir uygulama.

15.04.2010 | Devamı »

Sosyal Müzik Paylaþma ve Ýmleme Medyasý

Songr, YouTube üzerindeki müzikleri indexleyen bir sosyal müzik imleme servisidir. Ziyaretçilerin sýklýkla dinlediði müzikleri online olarak paylaþabilecekleri ve oylayabilecekleri bir sosyal müzik medyasýdýr.

13.04.2010 | Devamı »

Bütün Ýþ Ýlanlarýný Facebook ve Twitter ?zerinden Takip Edin

Bütün Ýþ Ýlanlarý, Türkiye'de yayýnlanan Kariyer.net, Yenibiris.com, SecretCV.com, Monster.com.tr gibi özel sektör sitelerindeki ve tüm kamudaki iþ ilanlarýný online olarak takip edebileceðiniz bir Facebook hayran sayfasýdýr. Hayran sayfasýna üye olarak bütün iþ ilanlarýný çok kolay bir þekilde takip edebilirsiniz.

13.04.2010 | Devamı »

Bütün Sosyal Medya Sayfa Yazýlarýnýzý ve Mobil Mesajlaþmalarýnýzý Tek Yerden Gönderin

Ping.fmPing.fm, 'her yerden her yere yazý yazýn' sloganý ile üyesi olduðunuz bütün sosyal medyalarýn, aðlarýn güncellemelerini ve mobil mesajlaþmalarý tek bir yerden yapabilmenizi saðlayan oldukça yararlý bir servistir.

08.04.2010 | Devamı »

Twitter Sayfamda Ne Yazacaðým Kaygýsýna Son

Twitle, Twitter sayfanýza ne yazacaðýnýz kaygýsýna son veren oldukça eðlenceli bir Türk yapýmý Twitter uygulamasýdýr. Sitedeki hazýr, komik, düþündürücü ve bilgilendici yazýlarý Twitter hesabýnýza gönderebiliyorsunuz.

07.04.2010 | Devamı »

Twitter Yazýlarýnýzý Bir Blog Sayfasýna Dönüþtürün

Furthere, Twitter hesabýnýz üzerinden blog yayýný yapabilmenizi saðlayan faydalý bir servis. Twitter yazýlarýnýzý otomatik olarak bir blog haline getiriyor. Ýsterseniz içeriði de güçlendirebiliyorsunuz.

05.04.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.347 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar