E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Sayfanýzýn Gazetesini ?ýkarýn

Twitter Times, Twitter için þimdiye kadar çýkmýþ olan en ilginç, faydalý ve geleceði de parlak bir uygulamadýr. Twitter hesabýnýzdaki yazýlardan, hesabýnýza baðlý kiþiselleþtirilmiþ ve gerçek zamanlý bir Twitter gazetesi çýkarýyor.

30.03.2010 | Devamı »

Hangi Sosyal Medyayý Kullanmalý ve Karþýlatýrmalý Twitter-Facebook Analizi

Bugünlerde hem þahýslar hem markalar hemde kurumlar için herhangi bir sosyal medya mecrasýnda fink atmak elzemden de öte. ?ünkü gençliðin ve nitelikli kullanýcýlarýn nabzý artýk sosyal medya mecralarýnda ve aðlarýnda atýyor. Sosyal medya yoluyla geribildirim ve karþýlýklý interaktiviteyi saðlamak daha kolay. Peki hangi sosya medya daha iyidir? Hangisini daha çok kullanmalý? Hangisi daha etkilidir? Bu ve benzeri sorulara cevap bulabileceðiniz bir sosyal medya karþýlaþtýrmasý.

23.03.2010 | Devamı »

Ýnternetteki Sosyal Paylaþýmýn Yüzde 44'ü Facebook ile Yapýlýyor

Sosyal medyanýn her geçen gün daha bir yükseliþe geçmesi beraberinde gelecekteki 'internette arama' olgusunun sosyal medya paylaþýmý ile beraber yeni bir þekle mi bürüneceði sorusunu akýllara getirdi. Hakeza geçenlerde haftalýk trafikte Facebook, Amerika'da Google'ý geçti. Artýk Google'ýn tüm dikkati sosyal trafiðin beraberinde sosyal aramayý getirip, arama trafiðini de sosyal medya üzerine kaydýrýp kaydýrmayacaðýdýr.

17.03.2010 | Devamı »

Twitter Takipçilerinizin Profil Resimlerinden Twitter Sayfanýzýn Arka Plan Resmini Yapýn

TwilkTwilk, Twitter takipçilerinizin (followers) ve sizin takip ettiklerinizin (following) profil resimlerinden Twitter sayfasý arka planý yapmaya yarayan oldukça ilginç bir uygulama.

15.03.2010 | Devamı »

Sosyal Medya Karþýlaþtýrmalarý ve Hangisini Kullanmalý

Hangi sosyal medya daha iyidir? Hangi sosyal medya daha çok trafik getirir? Hangisinde kendinizi/markanýzý daha kolay ifade edebilirsiniz? Bu ve benzeri sorulara rehber olabilecek ve Twitter, Facebook, Flickr, Linkedin, YouTube, Digg ve Del.icio.us hakkýnda sosyal medya karþýlaþtýrmalarý.
11.03.2010 | Devamı »

?zgeçmiþinizi (CV) Twitter ?zerinden Paylaþýn

Twitres, kiþisel özgeçmiþinizi (CV) orjinal formatýyla Twitter üzerinden yayýnlamanýzý ve paylaþmýnýzý saðlayan çok yararlý bir Twitter servisi.

05.03.2010 | Devamı »

Twitter Profilinizi Takip Etmeyenleri Tek Týkla Silin

Justunfollow, Twitter'da sizin takip ettiðiniz (following) halde onun sizi takip etmediði kiþileri topluca tespit edip, tek týkla listenizden çýkarabileceðiniz oldukça yararlý bir sitedir.

01.03.2010 | Devamı »

Bütün Teknoloji ?irketlerinin Twitter Profillerini Tek Bir Yerden Takip Edin

Twithorus, baþta Google, Nokia ve Yahoo olmaz üzere biliþim ve teknoloji devlerinin Twitter profillerini tek bir yerden takip edip analizler toplayabileceðiniz çok faydalý bir Twitter takip sitesi.

26.02.2010 | Devamı »

Sosyal Medya ?lçümlemesi ve Analiz Uygulamasý

UBERVU Social Media Comparison sitesi, Twitter, Blogger, Friendfeed, Facebook, WordPress, HackerNews ve Youtube gibi sosyal medya sitelerinde rakip kullanýcý profilleri arasýnda yorum ve diyalog sayýsý karþýlaþtýrmasý yapan ilginç bir uygulama.

25.02.2010 | Devamı »

Sosyal Medya Entegreli Yazý Editörü

Tanýtacaðýmýz yazý editörü yine Microsoft Not Defteri muadili bir program deðil! Aksine sosyalleþebilen, sosyal medya entegreli ve çok ilginç özelliklere sahip bir yazý editörü.

18.02.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.247 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar