E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kiþisel Facebook Arama Motoru

FaceWash, Facebook'ta yýllardan beri türlü türlü kiþisel paylaþýmlar yapmýþ olanlarýn, bütün yazdýklarý cümleler, yorumladýklarý fotoðraflar, etiketlendikleri fotoðraflar, beðendikleri linkler, videolar, resimler ile üye olduklarý sayfalar gibi kýsacasý tüm Facebook hareketleri içinde arama yapabilen bir kiþisel Facebook arama motorudur.

24.01.2013 | Devamı »

Haberler Twitter'da Nasýl Daðýlýp Yayýlýr?

Arizona Üniversitesi araþtýrmacýlarý Twitter hesabý olan popüler haber ve bilgi kaynaklarýndan The New York Times, Washington Post, BBC, NPR, Reuters, Guardian, Forbes, Financial Times, Arstechnica, Wired, Bloomberg ve Mashable'ýn haber tweetlerini gözlemleyerek haberlerin Twitter'da nasýl yayýldýðýný ve aðdaki yaþam sürelerini ölçmeye çalýþmýþlar.

12.01.2013 | Devamı »

2013 Yýlý Ýtibarýyla Dünya Sosyal Aðlar Haritasý

Facebook'un dünyayý yiyerek bitirmesine çok az kaldý denilebilir. 2009'da dünya genelinde 16 adet sosyal að ile kapýþan Facebook'un, 2011'de rakip sayýsýný 8'e düþerken, 2012'inin baþýnda kapýþtýðý sosyal að sayýsý 6'ya kadar indi. Alexa verilerine göre ise 2013 baþý itibarýyla þu an dünya üzerinde Facebook'un karþýsýnda sadece 4 tane að kaldý.

02.01.2013 | Devamı »

Facebook'un Mavi Rengini Kolayca Deðiþtirin

Color My Facebook, Facebook'un temasýnýn ana rengi olan maviyi web tarayýcýnýzda istediðiniz baþka bir renk ile deðiþtirebileceðiniz, Facebook'a kiþisel bir hava katan ve Chrome, Firefox, Internet Explorer ve Safari olmak üzere dört temel tarayýcýda çalýþan ve de Crossrider tarafýndan geliþtirilmiþ olan harikulade bir tarayýcý eklentisidir.

09.11.2012 | Devamı »

Sosyal Aðlardaki Arkadaþlarý Otomatik Olarak Sosyal ?evreler Haline Getiren Algoritma

Ýnsanlarýn üye olduðu sosyal að sayýsý hem çok hem de aðlardaki arkadaþ sayýsý oldukça artmýþ ve darmadaðýn. Bunlarýn hepsini birden gruplandýrmak ise çok zahmetli. Sosyal aðlar, gruplandýrma iþini kullanýcýnýn kendisine býrakýyor. Gruplandýrma, Google+'da "çevreler", Twitter ve Facebook'ta da "listeler" þeklinde oluyor. Bununla uðraþmaksa çok zahmetli ve sürekli güncelleme gerektiriyor.

04.11.2012 | Devamı »

Twitter'da Kaydedilen Tarih Sonradan Yok Oluyor

Old Dominion Üniversitesi araþtýrmacýlarý sosyal medya üzerinden güçlenerek yayýlan ve etki çapýný geniþleten Mýsýr ayaklanmasý, Ýran seçimleri ve diðer Twitter'da kaydedilen önemli tarihlerin neredeyse %30'unun internette tarihe karýþýp, yok olduðunu keþfettiler. Buna göre sosyal medya tarafýndan kaydedilen geçmiþimiz hiç sezdirmeden yok oluyor.

19.09.2012 | Devamı »

Twitter Konum Bilginizi Sahtesiyle Deðiþtirin

"Please Don't Stalk Me", Twitter'da paylaþtýðýnýz tweetlere otomatik olarak eklenen konumlarý, dünya üzerinde istediðiniz herhangi bir yerin konum bilgisiyle otomatik olarak deðiþtirip, tweetinizi sanki oradan atýyormuþ gibi gösteren oldukça ilginç ve gizlilik için benzersiz bir Twitter sahte konum bilgisi ayarlama uygulamasýdýr.

11.09.2012 | Devamı »

Twitter Tweetlerini Gerçek Müziðe Dönüþtürmek

The Listening Machine, Ýngiltere'de yaþayan sanat, iþ, eðitim, saðlýk, siyaset, bilim, spor ve teknoloji dünyasýndan rastgele seçilen 500 kiþinin Twitter'daki aktivitelerini sürekli olarak çalan bir müziðe dönüþtüren oldukça ilginç bir sistemdir. Twitter kullanýcýlarýnýn konuþma, duygu durumu ve düþüncelerinin gerçek-zamanlý olarak kalýplarýnýn çýkarýlýp müziðe dönüþtürüldüðü canlý dilentiyi istediðiniz her an doðrudan dinleyebiliyorsunuz.

07.09.2012 | Devamı »

Twitter Zaman Tüneli Bileþenini Sitenize Ekleyin

Twitter, kullanýcý zaman akýþlarý, favoriler, listeler ve etiket (hashtag) arama sonuçlarý tweetlerini birer etkileþimli zaman çizelgesi þeklinde web siteleri ve blog sayfalarýna eklemeyi saðlayan yeni bileþenini duyurdu. Bundan böyle tweetleri daha interaktif bir biçimde web sayfalarýna iliþtirerek içerik ve yazýlara da gerçek-zamanlý boyut kazandýrýlabilecek.

05.09.2012 | Devamı »

Facebook Her Gün 500 Terabyte Veri Topluyor

?u an 950 milyon üyesi bulunan Facebook, her gün üyeleri hakkýnda topladýðý verilerle "Big Data" (büyük veriler) kavramýnýn günümüzdeki en büyük temsilcilerinden biri olarak öne çýkýyor. Facebook'ta týkladýðýnýz bir bildirim, ziyaret ettiðiniz bir sayfa, yüklediðiniz bir fotoðraf ve týkladýðýnýz her bir baðlantý Facebook için her gün baþa çýkýlmasý ve sizin takip edilebilmeniz için kontrol altýnda tutulmasý gereken bir veriye dönüþüyor. Bir de bunu 950 milyon ile çarpýnca ortaya çýkan bu büyük veri miktarlarýnýn ulaþtýðý rakamlarý hayal etmek gerçekten güçleþmeye baþlýyor.

23.08.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.349 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar