E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Paylaþýmlar ve Gelen Linkler (Inbound) Arasýndaki Korelasyon

Ödüllü bir sosyal medya uzmaný ve bilim adamý olan Dan Zarrella, Facebook, Twitter ve LinkedIn'de en az bir kere paylaþýlmýþ olan, ömrü en az bir aylýk ve de en az bir kez kaynaðýna bir gelen (inbound) link olabilmiþ 25,000'den fazla linki etraflýca inceleyerek sosyal paylaþýmlar ile gelen baðlantýlar arasýndaki korelasyonlarý bulmaya çalýþmýþ. Sonuçlar ilginç.

22.08.2012 | Devamı »

Popüler Türk Twitter Kullanýcýlarýnýn Sahte/Spam Takipçilerinin Analizi

Status People Fake Follower Check, þu sýralar gündemi epeyce meþgul eden sahte Twitter takipçilerini bulmak için geliþtirilmiþ oldukça ilginç bir araç. StatusPeople ile hem kendinizin hem de baþkalarýnýn sahip olduðu Twitter takipçilerinin ne kadarýnýn sahte/spam, inaktif/pasif ve aktif olduðunu tespit etmenize olanak saðlýyor. Biz de sizin için Twitter'da takip etmek için kiþilerin önerildiði kategoriler bölümünden en popüler 25 profili seçip, sahip olduklarý sahte profillerin analizini çýkarttýk.

16.08.2012 | Devamı »

Twitter Profillerinin Hangi Kategorilerde Yazdýðýný Tespit Edin

TwXray (Twix-ray), Twitter profillerini mecazi bir X-ray cihazýndan geçirip analiz ederek sorgulanan profillerin en çok hangi konularda tweetlediklerini ve odak noktalarýný tespit edebilen, yani kýsacasý profillerin kategorisini çýkaran ve de Northwestern Üniversitesi Knight Innovation laboratuarý tarafýndan geliþtirilmiþ ilginç bir uygulamadýr. Uygulama ile Twitter'da sizinle ayný ilgi alanlarýna sahip profilleri tespit etmeniz çok daha kolaylaþacak.

09.08.2012 | Devamı »

Bir Yazý Twitter'da Nasýl Popüler Olur?

Twitter'da görünülürlük ve bilinirliðini artýrmak için çabalayanlarýn Elektrik-Elektronik mühendisliðinden öðrenecekleri bazý püf noktalar var. Zira Hewlett Packard (HP) mühendisleri yapay zeka yöntemlerini kullanýp, milyorlarca kez tweetlenmiþ 40,000'den fazla haber ve makaleyi inceleyerek herhangi bir haberin Twitter'da popüler olup olmayacaðýný %84 doðrulukta tahmin eden bir algoritma geliþtirdiler.

04.08.2012 | Devamı »

Twitter Hesaplarýnýn ve Tweetlerin Güncel Coðrafi Konum Analizi

Twitter, Haziran 2012 tarihi itibarýyla yarým milyar kullanýcýya ulaþtý. ?imdiye kadar ABD nüfusunun neredeyse yarýsý (142 milyon) Twitter'da hesap açarken, Twitter'ýn en aktif ülkesi olan Japonya'da kullanýcý bazlý büyüme yavaþladý... Semiocast, 517 milyon Twitter kullanýcýsýnýn Haziran'da yolladýðý tweetlerden 1,058 milyarlýk örneði inceleyerek, tweetleri bulunduðu zaman dilimi, GPS koordinatlarý, kullanýlan dil ve kullanýcý tanýmlý konumuna göre coðrafi konum analizi yapmýþ.

31.07.2012 | Devamı »

Facebook ve Google'ýn Didiþmesiyle Dönüþen Ýnternet ve Medya

Sosyal aðlarýn web trafiðini dönüþtürme gücü son 12 aydýr etkisini fazlasýyla göstermeye baþladý. Aylýk 300 milyondan fazla kullanýcýya birden çok kaynakla hitap eden bir haber aðý olan BuzzFeed'e göre 2012'nin 2. çeyreði itibarýyla Facebook'tan gelen trafikle Google'da gelen neredeyse eþitlenmiþ durumda. Ayrýca son 6 aydýr Facebook, Google'a nazaran sürekli büyük artýþlar gösterirken, son bir yýlda Google %12'lik bir düþüþü gördüðü sýrada Facebook tam %84'lük bir artýþ yakaladý.

21.07.2012 | Devamı »

Ýnternetteki Tüm Web Sayfalarýnýn 5'te 1'inde En Az Bir Tane Facebook Baðlantýsý Var

Açýk kaynak bir internet dizini olan Common Crawl tarafýndan 2012'de taranmýþ 1,3 milyar URL adresinde yapýlan bir incelemeye göre dünyadaki bütün web sayfalarýnýn yaklaþýk %22'sinde en az bir Facebook baðlantýsý var. Yani dünyadaki tüm web sayfalarýnýn 5'te 1'inde bir Facebook baðlantýsý varken, bunun yanýnda web sayfalarýnýn %8'inde de Open Graph protokolüne ait etiketler kullanýlýyor.

15.07.2012 | Devamı »

Online Sosyal Medya Analitik ve Analizi Hazýrlamak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

140kit, Twitter'daki tweetleri toplayýp analiz etmeyi oldukça kolaylaþtýran ücretsiz bir Twitter analitik platformudur. Özellikle akademik çalýþmalar için büyük veri setlerini otomatik olarak iþleme ve analiz etmeyi saðlayan 140kit'le isteyen herkes Twitter'da belli bir konum, anahtar kelime ya da kullanýcýya göre tweet takibi yapýp, toplanan tweetlerin analizini yapabiliyor.

10.07.2012 | Devamı »

Twitter'ýn Coðrafyasý Nasýl ?ekilleniyor

Twitter, bilginin gerçek-zamanlý olarak küresel çapta demokratikleþtirilmesinin günümüzdeki en kolay yoludur. Mobil kullanýma en kolay adapte olmuþ ve bilginin yayýlmasýnda diðer servislere nazaran daha az bariyerleri olan Twitter'daki bilgi saçýlýmý kendi içinde yeni bir coðrafyayý da doðurmaktýr. Oxford Ýnternet Enstitüsü ve Humboldt Eyalet Üniversitesi araþtýrmacýlarý da Twitter'da 5-13 Mart 2012 tarihleri arasýndaki yollanmýþ coðrafi kodlanmýþ 4,5 milyon tweetten yola çýkarak Twitter'da en çok hangi ülkelerin aktif olduðunu ve bu ülkelerdeki Twitter penetrasyonunu gösteren ilginç bir Twitter görselleþtirme çalýþmasý yapmýþ.

03.07.2012 | Devamı »

Twitter'daki E-Diplomasiyi Anlýk Takip Edin

The E-Diplomacy Hub, Agence France Presse (AFP) tarafýndan geliþtirilmiþ ve dünya genelinde gerçek-zamanlý olarak Twitter'daki diplomatik aktörlerin varlýðýný tespit eden, etkilerini ölçen ve Twitter'daki e-diplomasiyi analiz edip, görselleþtiren oldukça ilginç ve sadece diplomatik hareketlenmeye odaklanmýþ bir Twitter görselleþtirme aracýdýr.

26.06.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.21 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar