E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter'ýn ?ökmesi Sosyal Medyanýn Hatta Ýnternetin ?ökmesine Neden Olabilir Mi?

Twitter, kendi saðlamýþ olduðu 3 temel API ve sadece bu API'lerden türeyen 100 civarýnda 3. parti API ile neredeyse günümüz sosyal medya evrenini göbekten kendisine baðlamýþ durumda. Bu haliyle Twitter'ýn, kendisinden beslenen, iþleyiþi ve ekonomisi tamamen kendisine baðlanmýþ olan Klout, Storify, PeerIndex, Topsy, TwitPic ve Kred gibi popüler servisler bir yana, sosyal medya takip ve analizi hizmetlerinin de kendisine bel baðlamasý ve milyonlarca sitede bulunan widget ve düðmeleriyle, yýkýmý ve çökmesiyle birlikte kendisine baðlý bütün servis ve hizmetleri de beraberinde çökertmesi gibi oldukça ciddi ve günümüz internetini de önemli ölçüde etkileyebilecek bir sorunsalý var.

23.06.2012 | Devamı »

Twitter'daki Küresel Gýda Tüketim Alýþkanlýklarý ve Günlük Duygusal Etkilerinin Yansýmasý

Foodmood, her bir ülke için Twitter'da Ýngilizce dilinde yazýlmýþ tweetlere bakarak gýda tüketim davranýþlarýndan duygu, obezite ve gýda arasýndaki iliþkiyi bütüncül bir bakýþla anlamayý saðlayan çok ilginç bir görselleþtirme projesidir. Küresel gýda duygu durumlarýný ölçmeye yönelik olan Foodmood, küresel gýda tüketim kalýplarý ve bunun insanlarýn refahýna olan günlük duygusal etkilerini daha iyi anlamayý amaçlýyor.

14.06.2012 | Devamı »

Twitter'ýn Yanardöner Altyapýsýnýn Anatomisi

Twitter, gerçekten inanýlmaz bir gerçek zamanlý bilgilendirme platformu olarak özellikle önemli olaylar esnasýnda bütün teknik ve bilimsel sýnýrlarý zorlayan bir tweetleme aktivitesine ve site içi aramalara sahne olmaktadýr. Bu da onu özelde kendi arama motorunun alakalý sonuçlar getirmediði ve verimli olmadýðý ithamlarýna maruz býrakmaktadýr. Twitter bu durumdan biraz muzdarip olmuþ ki, mühendisleri Twitter'ýn teknik sýnýrlarýný sýklýkla zorlayan gerçek-zamanlý tweetleme ve arama yapýsýný istatistikleriyle birlikte New York, Tokyo, Sao Paulo ve Ýstanbul merkezli olarak anlatan ilginç bir çalýþma yayýnladý.

05.06.2012 | Devamı »

Twitter'daki Propagandalarýn Teþhisi ve Aþýrý Tarafgirliðin Temel Karakteristik ?zellikleri

Toplumsal ve siyasi olaylarda insanlarýn görüþlerini bolca serd ettiði Twitter, yaklaþan herhangi bir seçim, maç ya da gündemde kamplaþmalara sahne olarak tam bir taraftar kapýþmasý arenasýna dönebilmektedir. Özellikle bir de koyu taraf tutmalar ve sahiplenmeler doðal olarak bir aþýrý tarafgirliði de beraberinde getirerek Twitter'ý karýþtýrmaktadýr. Georgia Tech Üniversitesi araþtýrmacýlarý da Twitter'daki aþýrý tarafgirliði (hyperadvocacy) ve koyu yandaþlarý diðer tipik tweetleme davranýþýna sahip Twitter kullanýcýlarýndan ayýrt edebilecek 4 temel karakteristik özelliði tanýmlayan ilginç bir çalýþmaya imza attýlar.

03.06.2012 | Devamı »

Dedikodular Sosyal Aðlarda Niçin Hýzlýca Yayýlýr

Bilginin sosyal aðlarda çok hýzlý bir þekilde yayýldýðý artýk bir gözlem olmaktan çýkýp kesinleþmiþ durumda. Son bir iki yýldýr yaþanan toplumsal olaylar ve doðal felaketler esnasýnda sosyal aðlarda bilginin ne denli kendinden geçip bir anda dünyayý dört dönerek, sosyal aðlarýn 'anlýk' doðasýnýn olaylarýn ortaya çýkýþ hýzýný önemli ölçüde etkilediðini kanýtlamýþ oldu. Almanya Saarland Üniversitesi ve Max Planck Biliþim Enstitüsünden üç bilimadamý da tam 12 sayfalýk matematiksel bir formülle dedikodu, söylenti, bilgi ya da spekülasyonlarýn sosyal aðlarda nasýl daha hýzlý yayýldýðýný teorik olarak kanýtladý.

23.05.2012 | Devamı »

Twitter Kiþiye ?zel Takip Edilebilecek Profilleri ?nerecek

?imdiye kadar Twitter'da sizinle ortak ilgi alanlarý ve benzer meraklarý olan kiþileri bulup takip etmek çok zordu. Ama Twitter, kiþiye özel takip edilebilecek profilleri en son ve sýklýkla ziyaret ettiðiniz sitelerden içinde Twitter'ýn paylaþým düðmeleri ve widgetleri olanlara göre yeniden tasarladý. Böylece "Kimi takip etmeli"de yapýlan bu deðiþiklikle bundan böyle gerçekten kiþiye özel öneriler alabileceksiniz.

18.05.2012 | Devamı »

Facebook Bir Moðol Ýstilasý Mýdýr?

Facebook, 1 milyara koþan üye sayýsý, birçok web hizmetini ve popüler iletiþim servisini yutmasý ya da dolaylý olarak etkilemesinin yanýnda kendisine üye olmayanlar hakkýnda bile bilgi toplamasý, insan psikolojisini etkilemesi, bulaþtýðý her þeyi takip etmesi, üyelerinin mahremiyetini ayaklar altýna almasý, sosyo-ekonomik hayatý etkilemesi, yakaladýðý hiçbir veriyi silmemesi, üyelikten çýksanýz bile gizlice takip etmesi, virüs ve malware kaynaðý haline gelmesi, sosyal devrimleri tetiklemesi ve daha bir çok yolla son birkaç yýldýr sürdürdüðü internet istilasý tarihte bir dönemler dünyayý kasýp kavuran Moðol istilalarýný çaðrýþtýrýyor. Peki günümüz dijital çaðýnýn baþ istilacýsý Facebook'un, dünyanýn gelmiþ geçmiþ en büyük imparatorluðunu kurduðu halde egemenliði 100 yýl bile sürmeyen, girip çýktýðý bütün coðrafyalarda kültürleri, medeniyetleri, eserleri ve bilhassa Baðdat, Ýskenderiye ve Sivas gibi, eðer þimdi olsalardý geçmiþi çok daha baþka þekillerde anlamamýzý saðlayacak en önemli kütüphaneleri yakýp yýkarak bütün bir tarihin hafýzasýný silmekle kalmayýp, insanlýðýn tarih yolculuðunu bertaraf eden Moðollardan ne farký var?

13.05.2012 | Devamı »

Seçim Sonuçlarý Niçin Twitter'dan Tahmin Edilemez ve Türkiye ?rnekleri

Son bir iki yýldýr Twitter'dan toplumlarýn ruh halleri analizi, kitlesel yönlendirmeler, mali piyasalarýn tahmini, hedge fonlarý yatýrýmlarý, sosyal kimliklerin yeniden þekillenmesi, protesto ve eylemlerin tahmini, bilimsel makalelerin atýflarýna etkime, doðal afetlerin koordinasyonu, bankacýlýk iþlemleri, kitleleri organize edip harekete geçirme, Arap Baharý'ný yönlendirme, geniþ ölçekli insan davranýþlarý ve gerçek-zamanlý olaylarý önceden tahmini ve benzeri konular üzerine oldukça ilginç araþtýrmalara þahit olduk. Fakat insan faktörünün baþat olduðu seçimler ve tahminler üzerine olan sosyal olaylarda Twitter henüz geleneksel yöntemler kadar baþarýlý olamýyor. Peki böyle araþtýrmalar gerçekten yol gösterici mi? Sanal seçimler niçin gerçekleri tam olarak yansýtamazlar?

03.05.2012 | Devamı »

Facebook Kendisine ?ye Olmayan Kiþiler Hakkýnda Neler Biliyor

Facebook'un üye sayýsýnýn 900 milyonu aþýp 1 milyara dayandýðý ve dünya internet nüfusunun 2.27 milyar olduðu þu günlerde bütün bir internet toplumu giderek sosyal aða üye olanlar ve üye olmayanlar olarak ikiye bölünüyor. Bu doðrultuda Facebook, kendi üyelerinin baðlantýlarý üzerinden aðlarýna üye olmayýp kendi kullanýcýlarý ile arkadaþ olanlar hakkýnda hatýrý sayýlýr miktarda bilgiye ulaþmýþ durumda. Bunu da üyelerinin aðda arkadaþlarýný aramak için vermiþ olduklarý e-posta adresleri üzerinden yaparak, üye olmayýp üyeleriyle herhangi bir baðý olan muazzam bir "üye olmayanlar" aðýný elde etmiþ durumda.

01.05.2012 | Devamı »

Ýnsanlarýn Sosyal Aðlarda Sergilediði Davranýþlardan Kiþilik Tiplerinin Tespit Edilmesi

Modern psikolojinin dayandýðý temellerden biri de insan kiþiliðinin 5 farklý davranýþ biçimine göre tarif edilebilir olduðudur. Beþ Büyük faktör kuramý olarak da bilinen bu biçimler uyumluluk, sorumluluk, dýþadönüklük, duygusal denge(sizlik) ve açýklýk þeklinde ifade edilir. Ýþte bir grup Çinli bilimadamý da 5 farklý kiþilik tipine göre Facebook ve Renren gibi sosyal aðlardaki kullanýcýlarýn davranýþlarýndan kiþilik özelliklerinin belirlenebileceði üzerine oldukça ilginç bir araþtýrmaya imza atmýþlar.

28.04.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.353 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar