E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter'da ?imdiye Kadar Yapýlmýþ En Büyük Kitlesel Yönlendirmenin Bilimsel Analizi

1-2 Mayýs 2011 tarihi Üsama bin Ladin'in öldürülüþü haberini yaygýn ve konvansiyonel medyadan önce ilk olarak Twitter'da 2-3 kiþinin dedikoduvari bir biçimde baþlatýp, ardýndan oluþan kelebek etkisiyle birkaç saat içinde saniyede 5000 tweet gönderimiyle sonuçlanacak en sýcak haber olarak ilk defa dünya gündemine Twitter yoluyla duyurmasý, sosyal medya üzerinden belki de dünyanýn görüp görebileceði en büyük kitlesel yönlendirme ve de kýsmi dezenformasyona sahne olan bir olay olarak hem Twitter hem de dünya tarihine geçti. Olayýn 1. yýldönümü yaklaþýrken bir grup bilim insaný bu olayýn nasýl bir son dakika haberine dönüþtüðünü ve Twitter'da hýzla yayýldýðýný araþtýrdý.

27.04.2012 | Devamı »

Sosyal Medya ile Toplumlarýn Olaylar Karþýsýndaki Ruhsal Deðiþimleri Saptanabilir Mi

Bristol Üniversitesi Akýllý Sistemler Laboratuvarý Temmuz 2009 ile Ocak 2012 arasý 2,5 yýllýk döneme ait, Twitter'ý Ýngiltere'den (Birleþik Krallýk) kullanan 9,8 milyon Twitter kullanýcýsýnýn 484 milyon tweetini analiz ederek, nüfusunun önemli bir yekünü Twitter'da olan Ýngiltere toplumunun hayatýn akýþýna ve olaylara bakarak genel ruhsal ve psikolojik halinin nasýl deðiþtiðini bir zaman çizelgesine baðlý sanal bir insan karakterinin sergilediði duygu durumlarý þeklinde simüle eden ilginç bir araç yaptý.

17.04.2012 | Devamı »

Twitter'da En Güçlü Etki Nasýl Oluþturulabilir

Indiana Üniversitesi araþtýrmacýlarý Twitter'da bilginin ayrý birimler halinde mi yoksa birer meme (mem) gibi virütik bir þekilde yayýldýðýný bulmak için 12,5 milyon Twitter kullanýcýsý ve 1,3 milyon etiket (hashtags) ile iliþkili 120 milyon tweetin incelendiði ilginç bir araþtýrmaya imza attý. Araþtýrmacýlar bu çalýþma ile sosyal aðýn temelinde yatan yapýyý, etki kitlelerinin boyutunu, temel kullanýcý davranýþlarýný ve yaydýklarý bilgilerin içsel kalitelerini çok sayýda eþzamanlý faktörlere bakarak sýnýrlý etki ilgilerini çözmeye çalýþtýlar. Amaç ise bazý memlerin diðerlerine nazaran niçin daha uzun ömürlü olduklarý ve aðda daha çok seyahat ettiklerini anlamaya çalýþmaktý.

15.04.2012 | Devamı »

Facebook'taki Bir Yýllýk Aktivitenizin Bir Film ?eridi Gibi Görselleþtirilmesi

"A Year In The Like", Microsoft tarafýndan Facebook iþbirliðiyle geliþtirilmiþ, Facebook üyelerinin sosyal aðda tam bir yýl boyunca gerçekleþtirdikleri bütün aktivitelerini ay bazýnda bir zaman çizelgesi üzerinde biraz da sinematografik bir bakýþ açýsýyla görselleþtirebilmelerini saðlayan oldukça ilginç bir Facebook uygulamasýdýr.

10.04.2012 | Devamı »

Facebook Aðýnýzýn ?ok Detaylý Görselleþtirmesi

Challenger Meurs, Facebook arkadaþlýk aðýnýzýn birbirleriyle olan arkadaþlýk baðlantýlarýna, bulunduklarý coðrafi konumlara, eðitim seviyelerine, izledikleri film, dizi ve programlara, okuduklarý kitaplara ve dinledikleri müziklere göre ayrý ayrý iliþkilendirip kümeleþtiren, yani kýsacasý tüm Facebook aðýnýzýn çok detaylý bir að istatistiðini görselleþtirerek sunan çok yararlý bir Facebook uygulamasýdýr.

08.04.2012 | Devamı »

Takip Ettiðiniz Twitter Profillerinin Biyografi Deðiþikliklerden Anýnda Haberdar Olun

BioIsChanged, takip ettiðiniz Twitter profillerinin biyografi (bio) ve profil resimlerinde yapýlan deðiþiklikleri size e-posta yoluyla anýnda haber veren çok yararlý olabilecek bir Twitter profil ajanýdýr. Zira Twitter'da baþkalarýnýn tweetlerini takip etmekten sonra gelen diðer bir önemli iþ, takip edilen profillerin biyografilerinde (bio) yapýlan deðiþikliklerden anýnda haberdar olmaktýr.

07.04.2012 | Devamı »

Facebook Bulaþýcý Hastalýklar Gibi Yayýlýyor

Facebook'a nasýl üye oldunuz? Birçok arkadaþýnýzýn üye olduðunu gördükten sonra siz de mi Facebook'a katýldýnýz? Buna cevabýnýz "Evet" ise, aslýnda yanýlýyorsunuz! Cornell Üniversitesi araþtýrmacýlarý Facebook iþbirliði ile 54 milyon Facebook e-posta davetiyesini inceleyerek insanlarýn Facebook'a üye olurken, daha önceden üye olmuþ arkadaþlarýnýn sayýsýndan daha ziyade, farklý arkadaþlýk gruplarýndan kimselerin üye olup olmadýðýna bakarak karar verdiklerini ortaya koyan ilginç bir araþtýrmaya imza attýlar. Bu da sosyal trendlerin yayýlýrken aynen salgýn bir hastalýðýn bulaþmasý gibi "bulaþýcý" bir hastalýk þekilde yayýldýðýný ortaya koyuyor.

04.04.2012 | Devamı »

Sosyal Aðlarýn Temel Ayarlarýna Kolayca Ulaþýn

Sosyal aðlarýn profil ayarlarý ile oynamak, ihtiyacýnýz olan bir ayarýn tam sayfasýna ulaþmak ya da gizlilik ayarlarýyla boðuþmak her zaman için dert olmuþtur. Özellikle de Facebook ve LinkedIn gibi karýþýk ayarlara sahip sosyal aðlarla uðraþýyorsanýz, bu durum bazen sinir bozabiliyor! Biz de sizin için Facebook, Twitter, Google+ ve LinkedIn için profili deðiþtirme, e-posta bildirimlerini düzenleme ve 3. parti uygulamalarýný  yönetme gibi en temel 11 ayar sayfasýnýn tam adresini bir araya getirdik.

27.03.2012 | Devamı »

Mali Piyasalarýn Tahmininde Twitter Kullanýmý

Riverside California Üniversitesi ve Ýspanya'daki Yahoo! araþtýrmacýlarý Twitter verilerine dayanarak bir hisse senedinin bir sonraki güne ait iþlem hacmi ve deðerini tahmin edebilen bir model geliþtirdiler. Araþtýrmacýlar yaptýklarý 4 aylýk simülasyonda diðer temel stratejileri %1,4-11 arasý oranlarda geride býrakýrken, Dow Jones Endüstriyel Ortalamasýndan da daha iyi bir iþ çýkarttýlar.

27.03.2012 | Devamı »

Yüksek Riskli Yatýrým Fonlarý Yatýrým Yapmak Ýçin Sosyal Medyayý Didik Didik Ediyor

Ýnternet kullanýcýlarýnýn gezintiye baþlarken ilk adýmlarýný attýklarý ve genelde vakitlerinin çoðunu geçirdikleri sosyal aðlar, bireyin hayatýnda kapladýðý yer ve ifade ettiði anlam ölçüsünde gerçek hayata dair her türlü iþlemin de kendisine taþýnmaya baþladýðý mecralar haline geldi. Bankalarýn sosyal medya ve aðlarý müþteri iliþkilerinde, bankacýlýk iþlemlerinde ve de kredi derecelendirmesinde kullanma yönündeki çabalarýndan daha önceden bahsetmiþtik. ?imdi yine bazý yatýrýmcýlar veri kaynaklarýnýn en kýsa ömürlüsü olan Twitter'ýn tweetlerinden kâr saðlamanýn bir yolunu bulduklarýný düþünüyorlar.

02.03.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.531 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar