E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter, Silindiðini Sandýðýnýz Eski Tweetlerinizi Aslýnda Silmeyip Baþka ?irketlere Satýyormuþ

Twitter'ýn, üyelerinin tweet arþivini geriye doðru en fazla iki haftaya kadarlýk kýsmýný tuttuðunu söylediðinde, Facebook'un hiçbir þeyi silmemesinin yanýnda bu kadarlýk bir arþiv süresinin gizlilik adýna bizi o kadar da fazla rahatsýz etmeyeceðini düþünmüþtük! Fakat durum aslýnda öyle deðilmiþ. Meðersek Twitter, silinmiþ olduðunu düþündüðümüz yýllar öncesinin tweetlerini reklamcýlara, pazarlama firmalarýna ve veri madencisi þirketlere gönül rahatlýðýyla satmaya baþlamýþ.

29.02.2012 | Devamı »

Twitter'da ?ekillenen Sosyal Kimlik Kümelerinin Haritalandýrýlmasý

Sosyal medya kýtalar arasý anlýk ve açýk bir haberleþme kanalý kurarken, ayný zamanda bireyleri farklý ideolojik kamplara bölen ve diyalogun önünde bir engel olan sanal duvarlarý güçlendiriyor mu? New England Kompleks Sistemler Enstitüsü (NECSI) araþtýrmacýlarýna göre bu sorunun cevabý "Evet!". NESCI araþtýrmacýlarý 14-29 Eylül 2011 tarihleri arasýnda 15 gün boyunca dünyada yazýlarý internette en çok paylaþýlan The New York Times gazetesinin haber ve yorumlarýyla ilgili 223,950 tekil kullanýcýdan çekilen 521,733 adet tweeti etraflýca inceleyerek Twitter'cýlarýn iletiþim kurduklarý insanlarý kendileriyle benzer sosyokültürel yapýlardan seçerek kümeleþtiðini ve gruplarýn da en çok tweetlenen konular, tweetçilerin coðrafi konumlarý ve biyografilerindeki anahtar kelimelere göre kategorize olduðunu keþfetti. Twitter'daki sosyal kimlik yapýlarý yeni bir dünya düzenini ifade edebilir mi?

25.02.2012 | Devamı »

Giderek Artan Mahremiyet Kaygýlarýndan ?türü Facebook Profillerini Gizleyenlerin Sayýsý Artýyor

New York Üniversitesi Politeknik Enstitüsünün herkese açýk olan (public) 1,4 milyon Facebook kullanýcýsý üzerinde gerçekleþtirdiði bir araþtýrmaya göre üyelerin Facebook'taki gizlilik talebinde inanýlmaz artýþlar yaþanýyor. 15 aylýk araþtýrma periyodunda profilini genele kapatanlarýn oraný tam 2 kat artarken; araþtýrmanýn baþýnda arkadaþ listesini baþkalarýna kapatanlarýn oraný %17 iken, bu oran 15 ayýn sonunda %53'e çýktý. Özellikle "Zaman Tüneli"nin yakýn bir zamanda zorunlu hale gelecek olmasý kiþisel gizlilik kaygýlarýný iyice artýrmýþ durumda.

22.02.2012 | Devamı »

Bir Web Adresinin Sosyal Medyada Kaç Kere Paylaþýldýðýný Anýnda ?lçün

Allinks.in, sosyal medyada paylaþýlan bütün linklerin istatistiðinin takibini yapabileceðiniz harikulade bir araçtýr. Allinks.in aslýnda kardeþ ülke Azerbaycan ürünü ve merak ettiðiniz bir web adresinin sosyal medyada kaç kere paylaþýldýðýný Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Delicious, Digg, StumbleUpon ve Reddit gibi sitelere göre ayrý ayrý ölçebileceðiniz bir araçtýr.

05.02.2012 | Devamı »

Twitter'daki Küfür ve Sövgülerin Sýklýðý Yaklaþan Protestolarýn Habercisi Olabilir

Bir düþünce kuruluþu olan RAND Corporation 2009 yýlý Ýran'daki seçimler ve sonrasýndaki periyotta Twitter'da #IranElection etiketi üzerinden yayýlan 2.5 milyondan fazla tweeti inceleyerek Twitter'da artan küfür ve sövgülerin toplumsal hoþnutsuzluðun belirgin bir göstergesi olabileceðine dair kapsamlý bir çalýþma yayýnladý. Rand araþtýrmacýlarý geriye dönük olarak Ýran 2009 seçimleri kitlesel protestolarý sýrasýnda Ýran kamuoyunu analiz edebilmek için insanlarýn 80 farklý kategoride kullandýðý sözcüklerin sýklýðýný hesaplayan bir dilbilimsel sorgulama ve kelime sayma uygulamasý kullanmýþ.

04.02.2012 | Devamı »

Twitter'ýn Gerçek-Zamanlý Görselleþtirilmesi

Spot, kullanýcýnýn tanýmladýðý anahtar kelime veya profile göre Twitter'dan en fazla bir hafta içinde gönderilmiþ ilgili 200 tweeti çekip, içindeki kelimeleri analiz ederek 5 farklý veri görselleþtirme yöntemiyle parçacýklý spot noktalar halinde gösteren ilginç ve yararlý bir gerçek-zamanlý Twitter görselleþtirme aracýdýr.

03.02.2012 | Devamı »

Twitter'ýn Web Adreslerini Kýsaltmasýný ?nleyin

Twitter uzun bir süredir tweetlerde paylaþýlan her linki otomatik olarak ve de genelde "t.co" adresi altýnda kýsaltarak vermektedir. Sonuçta paylaþýlan linkin kendisi yerine baþta Twitter'ýn olmak üzere url kýsaltma servislerinin kendi url adresleri kullanýlýyor. Adres deðiþmiyor ama görünüm "kýsaltýlmýþ url" halini alýyor. Buna engel olmanýn yani paylaþtýðýnýz web adreslerinin tweetlerinizde olduðu gibi görünmesini saðlamanýn kolay bir yolu var.

01.02.2012 | Devamı »

Facebook Bir Topluluk Yapýsýný Sergiliyor

Ýtalyan araþtýrmacýlar iki yüksek hýzlý bilgisayar algoritmasýný kullanarak, Facebook'un yarým milyarlýk kullanýcý kümesine ait baðlantýlarýný inceledi. Sonuçlarý Journal of Social Network Mining'de çýkan araþtýrmaya göre Facebook, çok az sayýda baðlantýya sahip olan kullanýcýlarla ve çok fazla miktarda baðlantýya sahip oldukça az sayýda kullanýcýnýn birlikte bulunduðu bir istatistiki güç yasasýna tabi iyi tanýmlanmýþ bir topluluk yapýsýna sahip.

31.01.2012 | Devamı »

Sosyal Medya Kiþisel Gizliliði ve Online Ýtibarý Kolaylaþtýrabilir Mi?

Google geçenlerde sosyal medyanýn gizlilik ve mahremiyeti güçlendirdiðini iddia eden çok ilginç bir araþtýrma yayýnladý. Buna göre sosyal medyanýn kiþinin kendisini ve baþkalarýný algýlamada önemli destekler saðladýðý, böylece de mahremiyeti güçlendirdiði savunuluyor ve belli bir güven düzeyini yansýtan sosyal etkileþimin sosyal að ile daha da kolaylaþtýrýlabileceði öne sürülüyor.

30.01.2012 | Devamı »

2012 Yýlýna Ait Dünya Sosyal Aðlar Haritasý

Çýktýðý günden bu yana ülkeleri adým adým ele geçiren Facebook, dünya genelindeki yerel sosyal aðlarý yuta yuta ilerlemeye devam ediyor. Dünya sosyal aðlar haritasýný iyice kendi rengine bulayan Facebook, 2009 Haziran ayýndan bu yana an itibarýyla tam 11 tane rakip sosyal aðý yutmuþ ve o aðlarýn bulunduðu ülkeleri ele geçirmiþ durumda. Hali hazýrda dünyada Facebook dahil sadece 6 adet sosyal að kaldý.

25.01.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.299 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar