E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook'taki Paylaþýmlarýn ?mrü Sadece 3 Saat

Yeni bulduðunuz bir içeriði, paylaþmak istediðiniz bir durum veya âný heyecanlý bir þekilde Facebook'ta paylaþtýktan sonra görevinizi yapmýþ olmanýn hazzýyla dopdolu olabilirsiniz! Fakat paylaþtýðýnýz durum ya da içeriðin ömrünün sonsuza kadar gittiðini zannediyorsanýz, çok büyük bir gaflet içindesiniz demektir. Zira Facebook duvarlarýnda paylaþýlan bir içeriðin ömrü Edgerank'ýn yaptýðý bir araþtýrmaya göre ortalama 3 saatten ibaret. Kýsacasý paylaþtýðýnýz bir içerik 3 saat sonra Facebook'un çöplüðüne gömülüyor.

25.01.2012 | Devamı »

Twitter Bilimsel Makalelere Yapýlan Atýf Sayýsýný (Cite) Doðrudan Etkiliyor

Bilimsel makalelere baþka yayýn ve araþtýrmalarda atýf yapýlmasý (cite) aylar belki de yýllar sürebiliyor. Peki bilimsel atýf sayýsýna sosyal medyanýn bir katkýsý olabilir mi? Ýþte Journal of Medical Internet Research'ün (JMIR -Týbbi Ýnternet Araþtýrma Dergisi) 3 yýllýk bir araþtýrmasý ile çokça tweetlenen bilimsel makalelere baþka bilimsel yayýnlarda tweet edilmeyenlere oranla tam 11 kat daha fazla atýf yapýldýðý ortaya çýktý.

15.01.2012 | Devamı »

Doðal Felaketlerde Bir Afet Yönetim ve Kriz Haberleþme Aracý Olarak Twitter

New South Wales Üniversitesi ve Queensland Teknoloji Üniversitesinin yapmýþ olduðu araþtýrmaya göre 2011'de Avustralya'nýn bir eyaleti olan Queensland'da yaþanan þiddetli sel felakati, afet yönetimi ve acil durumlarda topluluk oluþturma ve de halkýn birliðini saðlamada sosyal medyanýn saðladýðý inanýlmaz devrimi apaçýk ortaya koymuþ. Araþtýrmaya göre felaket esnasýnda sadece bir sosyal að aracý olan Twitter, çok kritik bir acil durum aracýna dönüþmüþ. #qldfloods etiketi ve @QPSMedia Twitter hesabý üzerinden tüm zamanlarýn en kapsamlý kriz iletiþimi gerçekleþtirilmiþ.

13.01.2012 | Devamı »

En Büyük Bankalar Twitter ?zerinden Bankacýlýk Ýþlemi Yapabilmek Ýçin ?alýþýyor

En son yapýlan bir araþtýrmaya göre Bank of America, Citigroup, Chase ve Wells Fargo gibi çok büyük bankalar için Twitter, müþteriye hizmet vermede çok can sýkýcý bir araç olarak görülüyor! Javelin'in araþtýrmasýna göre müþteriler bankalarý hakkýnda bir soru veya þikayete Twitter üzerinden hýzlý ve direkt cevap verilmesinden oldukça hoþlanýyor. Ancak bu büyük bankalar Twitter üzerinden gelen isteklere doðrudan cevap verebilmek için gerekli olabilecek banka hesap ya da müþteri numarasý gibi müþterinin kiþisel gizliliði için sýkýntý oluþturabilecek verileri kullanýp kullanmama noktasýnda çok sýkýntý çekiyor. Bu hizmetin nasýl en iyi þekilde kullanýlacaðý konusunda uðraþ veriyorlar.

12.01.2012 | Devamı »

Gönderilen Tweetlerin ?oðu 28 Karaktere Sahip

Twitter'da gönderilen bir tweetin ortalama ne kadar uzunlukta olduðunu, yani kaç karaktere sahip olduðunu hiç merak ettiniz mi? Bir Twitter çalýþaný olan Isaac Hepworth kendi yaptýðý bir çalýþmayla Twitter'da gönderilmiþ tam 1 milyon tweet üzerinde yaptýðý bir örneklemle Twitter'da en çok 28 karaketer uzunluðunda tweetlerin gönderildiðini ortaya çýkarmýþ.

08.01.2012 | Devamı »

Yaygýn Medyada Twitter Facebook'u Geçiyor

Highbeam tarafýndan yapýlan en son araþtýrmaya göre Twitter yaygýn medyada yer almada/bulmada Facebook'tan çok daha ileri bir noktada. 2011 yýlýnda basýnda en çok yer alan sosyal aðlar sýralamasýnda Twitter, tüm bahsedilmelerin yarýsýný (%50) tek baþýna alarak Facebook'u geçmiþ.

27.12.2011 | Devamı »

Sosyal Aðlardaki Arkadaþlarýnýz Gelecekte Banka Kredisi Alamamanýza Sebep Olabilir

Sosyal aðlarýn insan hayatýna etkin bir þekilde müdahale edeceði ve yaþamýný yönlendireceði bir çaða çoktan girdik. Sosyal aðlardaki itibarýnýzdan, sosyal profillerinizin deðer ölçümlerine deðin uzanan kriterler sistemlerine göre zaten sosyal medyada bir kast sistemi baþlamýþtý. Bu iþi biraz daha ileri boyutlara taþýyan Lenddo adýnda ve bankalardan kredi alabilmeniz için sosyal aðlardaki itibarýnýzý ve arkadaþ çevrenizin yapýsýný inceleyerek kredi alma durumunuzu veya ne kadarlýk bir kredi çekebileceðinizi tespit eden oldukça inovatif ve bir o kadar da sosyal aðlarý hayatýn merkezine çeken bir online kredi derecelendirme servisi var.

23.12.2011 | Devamı »

2011 Yýlýna Ait Türkiye'nin Twitter Gündemi

Türk Twitter kullanýcýlarý dizini olan Twitturk sitesi 2011 yýlýnda Twitter'daki Türk kullanýcýlarýnýn en çok konuþtuðu olaylarý, kiþileri ve konularý derledi. Geçenlerde Twitter'ýn dünya geneli 2011 yýlý genel bakýþýnda olduðu gibi Türkiye için Twitter'da gündemi en çok meþgul edenler 'Popülerler', 'Olaylar', 'Kiþiler', 'Televizyon' ve 'Spor' baþlýklarýnda toplanmýþ. Buna göre Türkiye'nin gündemi dünyanýn gündeminden daha farklý þekillenmiþ.

22.12.2011 | Devamı »

En Son Twitter Verilerine Göre Dünyanýn Genel Ruh Hali Oldukça Mutsuz Bir Halde Gidiyor

Vermont Üniversitesi tüm dünyada insanlar arasýndaki mutluluk düzeyini belirlemek için dünya genelinde 63 milyon Twitter kullanýcýsýnýn tweetlerinde kullanmýþ olduðu 46 milyar kelime ve cümleyi incelediði çok ilginç bir araþtýrma yayýnladý. Ýncelenen tweetlere göre son üç yýldýr dünya genelinde 'mutsuzluða doðru' giden ciddi bir trend var. Mutluluk önemlidir, zira toplumun nihai amacý mutluluða eriþmektir. Mutluluðun ölçümünü yapmak ise oldukça zordur. Genel geçer kaidelerin pek de iþlemediði mutluluk indeksinin ölçümünde etkin bir sosyal að mecrasý olan Twitter'dan faydalanmak pekala mümkündür.

21.12.2011 | Devamı »

Facebook Sosyal Medya Atlasý

Platlas, Facebook'u temel alarak onun kullanýcýlar ve sayfalarýn perspektifinden ayrý ayrý nasýl çalýþtýðýný, göründüðünü ve de fonksiyonlarýnýn iþlevlerini bir anda görüp anlamayý saðlayan bir sosyal platform atlasýdýr. Facebook'u hem kullanýcýlar hem de sayfalar bazýnda bir bakýþta anlayabilmek için yegane bir araçtýr.

14.12.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.428 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar