E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Seçim Sonuçlarý Niçin Twitter'dan Tahmin Edilemez ve Türkiye ?rnekleri

Son bir iki yýldýr Twitter'dan toplumlarýn ruh halleri analizi, kitlesel yönlendirmeler, mali piyasalarýn tahmini, hedge fonlarý yatýrýmlarý, sosyal kimliklerin yeniden þekillenmesi, protesto ve eylemlerin tahmini, bilimsel makalelerin atýflarýna etkime, doðal afetlerin koordinasyonu, bankacýlýk iþlemleri, kitleleri organize edip harekete geçirme, Arap Baharý'ný yönlendirme, geniþ ölçekli insan davranýþlarý ve gerçek-zamanlý olaylarý önceden tahmini ve benzeri konular üzerine oldukça ilginç araþtýrmalara þahit olduk. Fakat insan faktörünün baþat olduðu seçimler ve tahminler üzerine olan sosyal olaylarda Twitter henüz geleneksel yöntemler kadar baþarýlý olamýyor. Peki böyle araþtýrmalar gerçekten yol gösterici mi? Sanal seçimler niçin gerçekleri tam olarak yansýtamazlar?

 

Seçim yapmak veya tercihlerde bulunmak vasat bir ortamda bile son dakikaya kadar asla tam manasýyla net olamayacak olan durum ve olgulardýr. Böyle bir durumda da bilginin nabzýnýn gerçek-zamanlý olarak atarak bir sel taþkýný gibi çaðladýðý Twitter gibi bir mecra, özellikle de insanlarýn çoðunun kitlesel yönlendirilmeye teþne olduðu bizimkisi gibi ülkelerde çoðu mesele için saðlýklý bir seçim ya da durum deðerlendirme ortamý olarak ele alýnamayacak kadar çok yanar dönerdir.

Konu özünde sadece Türkiye'ye has bir mevzu deðil. Ýspanya'da Oviedo Üniversitesinden Daniel Gayo-Avello adlý bir araþtýrmacý Twitter verilerini kullanarak seçim tahminleri üzerine yaptýðý dengeli bir araþtýrmada sadece Twitter verilerine dayanan ve tahminler üzerine yürüyen bir takým araþtýrmalarý incelemeye almýþ. Araþtýrmacýya göre sabit araþtýrma sorunlarý hala önümüzde duruyorken, Twitter'ýn seçimlerle ilgili tahmin gücü büyük ölçüde abartýlýyor. Daniel Gayo-Avello, en genel sonuç itibarýyla Twitter ile seçimlerin tahmin edilemeyeceðinin altýný çiziyor.

Çünkü,

Twitter'ý temel alan araþtýrmalarda, referans olarak kabul edilen siyasi açýklama, söylenti, propaganda ve mizah (ti'ye alan muhabetler) ile çevrili bütün tweetler veya içerdikleri anahtar kelimeler genelde doðru ve nesnel kabul edilmek durumda kalýnýyor. Araþtýrmalarýn üzerinde gerçekleþtirildiði toplumun demografik, sosyo-psikolojik ve kültürel yapýsý dikkate alýnmýyor. Twitter gibi hitap ettiði ve kullanan çoðunluðu genç olan bir mecradaki söylemlerin çoðu önyargý ihtiva edebiliyor.

Zaten "seçim" dediðimiz bir durumda, her bireyin bir oy verdiði ve kendinden yana var olan bir seçeneði olma hali Twitter'da asla tam olarak yansýtýlamýyor. Zira politik ve ideolojik fikirleri yoðun olan kimseler, fikirlerini zaten açýkça ifade ederken, aslýnda çok büyük bir sessiz kitle hiçbir yorum yapmadan izlemekle yetinebiliyor. Bu da Twitter'ý asla bütün bir topluma teþmil edilecek ortalama bir görüþün yansýtýlamayacaðý bir ortama dönüþtürüyor. Sonuçta ortaya çýkan en aðýr bir þekilde tek bir gerçeðin varlýðýnýn eksikliði oluyor. Zaten þimdiye kadar seçimlerle ilgili yapýlan her analiz aslýnda sonradan yapýlmýþtýr.

 

ARA?TIRMA BAÐLAMINDA BÝR TÜRKÝYE ÝNCELEMESÝ

Araþtýrmadan hareketle gözlerimizi Türkiye'ye çevirdiðimizde ise çok yakýn dönemlerde yaþanmýþ iki büyük seçim olayý bize yukarýdaki bulgularýn ne kadar haklý ve ülkemiz için de ne kadar az kaldýðýný (!) ibretamiz önümüze seriyor. Sizin için Türk Twitter kullanýcýlarýnýn büyük bir kýsmýnýn indekslendiði Twitturk sitesinde hem 2010'daki 12 Eylül Referandumu hem de 2011 Genel Seçim sonuçlarý öncesinde Twitter'daki Türk toplumunun çok vahim seçim tahminlerini incelemeye aldýk.

Öncelikle þu anda Türkiye için Twitter'ýn ne olduðunu ve neyi yansýttýðý veya ifade ettiðinin cevabýný bulmaya çalýþalým. Türkiye, doðruluðu kanýtlanmamýþ ya da yanlýþ yönlendirme ve hedef göstermenin olduðu haberlerin bizzat yaygýn ve konvansiyonel medya tarafýndan yapýlmasýnýn adiyattan olduðu bir ülke olarak insanlarýnýn da bolca hurafe meraklýsý, her gördüðüne/okuduðuna hemen inanabilmesi ve muhakeme eksikliði veya idrak yetersizliðinden ötürü aþaðý yukarý her gün yeni bir kitlesel yönlendirme ve dezenformasyona sahne olmaktadýr.

Son birkaç yýldýr ülke olarak çok etkin olmaya baþladýðýmýz Twitter'da Photoshop ile deðiþtirilip paylaþýlan yalan haberler, birbirini hedef gösteren sataþmalar, bayaðý ve pespaye içeriklerin çokça dolaþmasý, ideoloji, dini tercih ya da fikrini savunur görünüp de aslýnda ona dair zerre kadar bilgisi olmayanlarýn sadece kuru gürültü çýkararak kamplaþmalara neden olmalarý, baþkalarýnýn kutsalýna çok kolay hakaret etmeler, argo ve amiyane söz dalaþlarýnýn kolayca prim yapmasý ve bu sayede takipçi kazandýrmasý, bilginin doðruluðunun sorgulanmadan yapýlan peþin hüküm ve yorumlar, hiç yüz kýzarmadan yapýlan niyet okumalar ve de yalan ve iftiranýn hýzlýca yaygýnlaþtýrýlmasý gibi insan doðasýnýn en terbiye edilememiþ hayvani yanlarýna dair arýzalarýn böylesine rahat dýþavurumu belki de toplumsal dokunun özünde var olan okumama, irdelememe ve araþtýrmama zaafý, bilgi eksikliðinden kaynaklanan cahil cesareti, empati eksikliði ve herkesin kendisini sürekli "zeki" ve "akýllý" zannetmesine dayanýyor. Ama sonuçta nasýl oluyorsa oluyor, seviye ve geliþim itibarýyla, amiyane tabirle en dandiðine sahne olan bir sosyal medya davranýþ alýþkanlýðý daha çok revaç buluyor.

Türkiye'deki bu Twitter kullaným alýþkanlýðý ile boþ kafalarýn birer yýðýn gibi hareket etmeleri, tepkisel davranmalarý ve sorgulamamalarý neticesinde arzu edilen kuru gürültü çýkarýlmýþ, yönü sapmýþ bir sanal kamuoyu nabzý elde edilmiþ ve kitlesel yönlendirme gerçekleþtirilip hedefe ulaþýlmýþ oluyor.

 

Twitter temelinde Türkiye'deki sosyal medyayý çevreleyen yutturmaca seviyesi göz önüne alýndýðýnda, 2010 yýlý 12 Eylül Anayasa Paketi Referandumu için Türk Twitter kullanýcýlarýnýn Twitturk üzerinden profil giriþlerini yaparak verdikleri toplam 2178 sanal oy neticesinde aslýnda referandumdan yaklaþýk %69 HAYIR ve %28 EVET oyu çýkmasý gerekirken, gerçek oylamada %58 EVET ve %42 HAYIR oyu çýkmýþtýr. Referandum sürecinin çok çetrefilli ve karmaþýk geçmesi belki baþka bir alanýn konusu olsa da, Twitter kamuoyu ile gerçek Türkiye'nin hiçbir alakasýnýn olmadýðý bu seçimle ortaya çýkmýþ oldu. Çünkü gerçek anketler için bile 1000 örneklem sayýsý yeter kabul edilirken burada 2178 kiþi oy kullanmýþtýr:

 

Yine en yakýn dönemimizde yaþanmýþ 12 Haziran 2011 Genel Seçiminde, Twitturk üzerinden Twitter kullanýcýlarýnýn vermiþ olduðu toplam 6088 oy neticesinde, CHP %51.8, AKP %22.3 ve MHP %8.7 oy alýrken, yapýlan seçimde AKP %49.95, CHP %25.94 ve MHP %12.98 oy almýþ ve gerçek toplum neredeyse Twitter kamuoyunun tam tersi istikamette bir resmi ortaya koymuþtur:

 

Nihai olarak, þu an itibarýyla bütün bir Türkiye'nin yapýsýnýn sanal alemde bir yansýmasý olamayan Twitter'da herhangi bir ideolojik yaklaþýmýn veya fanatik taraftarlýðýn çoðunluða geçerek histerik nidalarýnýn içi boþ tweetler halinde vücut bulmasýnýn hiçbir önemi yok...

 

"A Balanced Survey on Election Prediction using Twitter Data":

 

Twitter'ýn etkisi ve konuyla ilgili olarak ilginizi çekebilecek diðer yazýlar:


· · · · · · · · ·
Yazan: | 03.05.2012 | 4431 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.248 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar