E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Son 200 Tweet'ten Ev Adresi Tespit Edilebiliyor

Twitter gibi açýk aðlarýn en büyük handikapý, kendini ona kaptýran kullanýcýlarýn bir süre sonra kendileriyle ilgili aþýrý özel bilgi paylaþmalarýný tetiklemeleridir. Var olma, kendini gösterme veya kiþisel tatmin adýna dikkat edilmeden bu aðlarda paylaþýlmýþ her bilgi, sonradan tersine mühendislikle kiþiler aleyhine kullanýlabilecek hayati verilere dönüþebilmektedir.

 

Bunun en son örneði de bir grup araþtýrmacýnýn sadece Twitter'daki Tweet'lerde yer alan þehir, bölge, zaman dilimi, içerik ve Tweet'leme davranýþlarýnýn didiklenmesiyle en son atýlan 200 Tweet'ten bir kullanýcýnýn ev adresine ulaþabiliyor olmalarý oldu.

 

Daha önceden internetteki platformlarda ve sosyal aðlarda paylaþýlan resimlerden yaþadýðýnýz yerin adresinin bulunabileceðinden bahsettiðimiz tersine mühendislik yöntemleri gibi araþtýrmacýlar bu sefer de coðrafik olarak etiketlenmemiþ yani coðrafi konumlarý iþaretlenmemiþ Tweet'leri analiz eden bir algoritma geliþtirerek, en son 200 Tweet'ten kullanýcýnýn evinin konumunu %70 oranýnda doðru bir þekilde tahmin etmeyi baþardý.

 

Araþtýrmacýlar Amerika'daki en büyük 100 þehirden yüzbinlerce Tweet'i içeriðine ve teknik karakteristiðine göre incelediklerinde, coðrafik olarak iþaretlenmese bile, kullanýcý konumlarýnýn tahmininde þehir bazýndan %68, eyalet çapýnda %70, zaman diliminde %80 ve bölgesel bazda da %73'lük bir doðruluk baþarýmý elde edebildiler.

 

Bu da bizlere Twitter'da mobil olsanýz bile yaþadýðýnýz ve/veya gittiðiniz yerlere dair paylaþýmlarýnýz, zaman dilimi, belirgin terim ve ifadeler aslýnda sizin konumunuzu ele veren birer kritik veri haline dönüþüyor. Bunlarýn da ötesinde sosyal aðlarda paylaþtýðýnýz resimlerin EXIF verilerinden çýkartýlan coðrafi konumlar yer tespinde altýn vuruþ niteliðini taþýyabiliyor. Araþtýrmanýn diðer detaylarýný merak edenler iletiþime geçmeleri halinde ilgili belgeye ulaþabilirler. Ayrýca konuyla baðlantýlý olarak diðer yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · ·
Yazan: | 24.03.2014 | 2197 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.424 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar