E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Aðlar Kurumlarýn Organizasyonel Yapýsý ile Zayýf Yönlerini Ýfþa Ediyor

Günümüzün birçok organizasyon, kurum ve kuruluþu için sosyal aðlar ve bunlara baðlý servisler önemli birer varlýk haline gelmiþ durumda. Atfedilen önem arttýkça, kurumlar çapýnda ve çalýþanlar bazýnda sosyal aðlarda saçýlan bilgilerin miktarý bir süre sonra kurumlarýn gizliliðine karþý ihmal edilmemesi gereken bir tehdite dönüþüyor. Ýþte bu minvalde bir grup Ýsrailli bilim insaný sadece sosyal aðlardaki kamuya açýk verileri kullanarak yaptýklarý veri madenciliði ile büyük þirketlerin uluslararasý organizasyon yapýsýný ortaya çýkarmayý baþardý.

 

Sosyal aðlar yapýlarý gereði kullanýcýlara dair verileri daha çok açýða çýkarma eðilimindedirler. Bunun en bariz ve tartýþmasýz örneði elbette ki Facebook'tur. Hatta onun buna en son örnek olarak icraati ise ifþa etmenin sýnýrlarýný daha da zorlayan ve geçenlerde ABD'de devreye soktuðu sosyal að aramasý özelliðidir. Bunun dýþýnda sürekli olarak gizlilik ve güvenlik politikalarýný deðiþtirerek kullanýcýlarýn ayarlarýyla oynamakta, bilerek karýþýklýklara meydan vermektedir. Araþtýrmacýlar da iþte tamamen sosyal aðlar üzerindeki kamuya açýk verileri kullanarak oldukça ilginç bir çalýþma gerçekleþtirdiler.

 

Ýsrailli araþtýrmacýlar çalýþanlarýnýn kurumlarý hakkýnda sosyal aðlardaki hesaplarýnda birçok detayý paylaþtýðýndan hareketle Facebook, Twitter, LinkedIn ve YouTube gibi kaynaklarda çok detaylý bir veri madenciliði iþlemi gerçekleþtirerek hedefe aldýklarý kuruluþlarýn çalýþanlarýnýn günlük hayata dait gayri resmi sosyal iliþkiler aðýný ortaya çýkardýlar. Hedefledikleri kurumlar dünya çapýnda 6 büyük biliþim þirketiydi ve bunlarda biri de HP idi. Ardýndan bu að üzerinde merkeziyet analizi ve makine öðrenme tekniklerini kullanarak kurum içindeki liderlik rolleri, organizasyonel yapýyý, konumu, þubesel ve bölümsel uzmanlýklarý ve liderlerin hepsini tanýmlamayý baþardýlar.

 

Araþtýrmacýlar iþe sadece sýradan bir arama motoru aramasýyla baþladýlar. Öncelikle hedefledikleri kurumda çalýþan birkaç kullanýcýnýn Facebook hesabýný buldular. Bu birkaç kullanýcýyý kaynak olarak kullanarak küçük gruplar meydana getirdiler. Ardýndan bu kaynaklar üzerinden diðer aðlar üzerinde arama yapan tarama robotlarýný kullanarak tüm sosyal aðlara yayýlmýþ kurumun diðer kullanýcýlarýný buldular. En sonunda ise elde ettikleri tüm kiþileri bir aðda baðlantýlýlýk esasýna göre ve sosyal aðlarda paylaþtýklar bilgilerinden hareketle organizasyon yapýlarýný çözmeyi baþardýlar.

 

Yapýlan araþtýrmayla sosyal aðlarda yapýlacak basit veri madenciliði operasyonlarýyla 50000 çalýþana sahip kurumlarýn bile tüm yapýlarýnýn kolayca çözülebileceði gözler önüne serilmiþ oldu. Meraklýlarýna iletiþime geçmeleri halinde bu ilginç araþtýrmayý yollayabiliriz. Ayrýca konuyla ilgili olarak diðer yazýlara da bakabilirsiniz:


· · · · · · ·
Yazan: | 20.03.2013 | 3042 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.364 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar