E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Aðlarda Balon Arayarak Kitleleri Organize Edip Harekete Geçirmek

DARPA (ABD Savunma Bakanlýðý Ýleri Araþtýrma Projeleri Ajansý), internetin 40. yýldönümü anýsýna ve sosyal aðlarýn geniþ bir alana yayýlmýþ zamana duyarlý problemleri çözme potansiyelini ölçmek için 2009'un Aralýk ayýnda Amerika'nýn birbiriyle alakasý olmayan 10 farklý noktasýna 10 adet kýrmýzý balon yerleþtirip, belirli bir zaman dilimi içinde koordinatlarýný doðru olarak bulanlarý ödüllendireceði bir yarýþma düzenlemiþti. 4000 takýmýn katýldýðý bu yarýþmayý MIT Üniversitesinden bir grup öðrenci kazandý. Tüm yarýþma boyunca elde edilen veriler sosyal aðlarýn nelere kâdir olabileceðine dair çok çarpýcý sonuçlar sundu.

 

Sosyal medyanýn ataklýðýný ölçmeye dönük olarak düzenlenen yarýþmada katýlýmcýlar, internet üzerinden mümkün olduðunca geniþ bir coðrafi alandaki kiþileri kapsama üzerine çok ciddi efor sarf ettiler ve metodolojiler geliþtirdiler. Bunlardan bazýlarý ünivesitelerin mezun listelerinin bulunduðu veri tabanlarýna ulaþmayý denerken bazýlarý da Facebook ve Twitter üzerinde çok geniþ kitleleri teþvik etmeye çalýþtý.

 

Yarýþmayý kazanan MIT Üniversitesinin takýmý, Facebook ve Twitter'ý kullanarak baþarýya ulaþtý. Fakat onlarýn bu kadar birbirinden baðýmsýz noktalara yayýlmýþ balonlarý bulmak için kullandýklarý yöntem, sosyal aðlardaki insanlarý buna teþvik edecek bir ödül mekanizmasý kurmalarý idi. Takým, bunun için balonlarýn koordinatlarýný doðru olarak verecek ilk kiþiye 2000$, sonra bunu bulaný meydan okumak için yarýþmaya davet eden kiþiye 1000$ ve diðer davet edeni davet edenleri de sýrasýyla 500$ vaadle yarýþmanýn içine çekerek, tamamen sosyal aðlar üzerinden toplumusal hareketlilliði kýsýtlý bir zaman dilimi içerisinde organize etmek yoluyla bütün balonlarýn bulunmasýný saðladýlar.

Geliþtirilen sistem Facebook ve Twitter üzerinde  o kadar hýzlý bir þekilde kök salýp dallanýp budaklandý ki, 8 saat 52 dakika sonra MIT takýmý 10 balonun da koordinatlarýný doðru bir þekilde tespti etmiþti. Ve zincirin gereði olarak para ödüllerini daðýtý. Ekip tüm bu yarýþma esnasýnda 100,000,000'dan fazla tweeti incelemiþ içerisinden balon (balloon) kelimesi geçenleri tasnif etmiþ.

Takým bu süreçte internet baðlantýlarýnýn kapsamý ve boyutlarýný kendi çapýnýn çok çok ötesinde aþan miktarda veriye ulaþtý. Ve ekip gerçekleþtirilen tüm bu çalýþmayý "Time-Critical Social Mobilization" adlý bir makalede yayýnladý.

 

Teþvikler sonucu harekete geçen kitlelerin coðrafik görselleþtirmesi:

 

Araþtýrmadan çýkan en çarpýcý bulgu ise, belirli bir görev üzerinde büyük insan gruplarýný kendiliðinden seferber etmek için doðru ve stratejik bir teþviðin belirlenmesi gerektiði oldu.

Sosyal aðlar üzerinde sadece belirli bir takýmýn aradýðý balonlarý, doðru teþvik ve kelimelerle saniyeler içerisinde yarým milyona yakýn insanýn bir milyon adet gözüyle aramak hem kitleleri organize hem de onlarýn belirli bir hedef için yönlendirilmesi adýna oldukça çarpýcý bir deney oldu.

Kitleleri bu þekilde motive etmek için özyinelemeli teþvik mekanizmalarýnýn kullanýlmasý, hedefe daha hýzlý götüren en önemli etkenlerin baþýnda gelmektedir.

 

Yarýþma ve sonuçlarýndan anlaþýlan en temel vurgu insanlarýn saðlam ve iddalý bir motivasyonun etrafýnda kenetlenip ilgili hedefleri yerine getirmesi saðlanabiliyor. Zira bunun bir benzerini daha geçen hafta yaþadýðýmýz üzücü Van depremiyle de görmüþ olduk. Ýnsanlar yardýmcý olmak ve kendi aralarýnda organize olmak adýna neredeyse 500,000'den fazla tweet atmýþtý. Yani maddi bir karþýlýk olmasýna bile gerek kalmadan ciddi bir motivasyonla kitleler harekete geçirilebiliyor.

Aynen bu minvalde, belirli sayýda bir kitlenin sosyal aðlar üzerinde ortak ve güçlü bir motivasyonun odaðýnda yanlýþ ve dezenformasyona yönelik amaçlar ve haberler için de harekete geçirilebilmesi gayet mümkün olabilmektedir.

 

Referanslar


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 01.11.2011 | 5099 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.342 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar