E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Aðlarda da Tencere Yuvarlanýp Kapaðýný Buluyor

Texas Üniversitesinden bir araþtýrmacý internetin en büyük online açýk-kaynak sosyal topluluklarýndan biri olan SourceForge'daki gruplarýn kullanýcýlarý arasýndaki iþbirliði dinamiklerini þekillendiren sosyal temelleri, sosyal að analizini kullanarak inceledi. Çalýþmada online topluluklardaki kullanýcýlarýn kimlerle iletiþime geçtikleri, seçimlerindeki motivasyonlarý ve kolektif aðlarý meydana getiren süreçler ortaya konuyor.

 

SourceForge, açýk-kaynak felsefesine göre dünya genelinde yazýlým ve kod geliþtiricilerin bir araya gelerek ortak çalýþmalar yaptýklarý ve belli görevler için kolektif hareket ettikleri en büyük online topluluklarýn baþýnda gelmektedir. Araþtýrma için de sosyal aðlarda kolektif iþbirliklerinin ve arkadaþlýk baðlarýnýn incelenmesi için sosyal að analizi yoluyla SourceForge gibi büyük bir online topluluk kullanýlmýþ.

 

"Who Connects with Whom? A Social Network Analysis of an Online Open Source Software Community" baþlýklý çalýþmasýna göre SourceForge'da baþarýlý olan geliþtiriciler yine diðer baþarýlý geliþtiricileri buluyor. Daha az baþarýlý olan geliþtiricilerin ise kolektif iliþkiler kurmasý daha zor oluyor. Hatta az baþarýlý olanlarýn kendilerine benzer seviyelerde olan kiþilerle bile kolektif bir iþbirliði oluþturmalarý çok zor oluyor.

 

SourceForge'un diðer sosyal aðlardan en önemli farký, yazýlým geliþtirme süreçlerinde çok gereksinim duyulan ortak iþbirliðini diðer klasik sosyal aðlardan daha kolay saðlamasýdýr. Böylelikle, sosyal iliþkileri online kolektif iþbirliði ile saðlamanýn çok kolay bir þekli elde edilmiþ oluyor. Ayný proje üzerinde çalýþan geliþtiricilerin birbirleri arasýndaki baðlar iþbirliði aðlarýný oluþturuyor.

 

Araþtýrma ile sosyal aðlarýn ekosistemleri, üyeleri arasýndaki baðlarýn dinamikleri, çaðdaþ að ortamlarýnýn kolektif dayanýþma þekilleri ve að kurma mekanizmalarýnýn teþhisi üzerine yeni çalýþma alanlarýna kapý açýlabilecektir.

 

Araþtýrma: http://firstmonday.org/.../index.php/fm/article/view/3551/2991


· · · · · · · · ·
Yazan: | 28.08.2011 | 2860 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.229 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar