E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Aðlardaki Arkadaþlarý Otomatik Olarak Sosyal ?evreler Haline Getiren Algoritma

Ýnsanlarýn üye olduðu sosyal að sayýsý hem çok hem de aðlardaki arkadaþ sayýsý oldukça artmýþ ve darmadaðýn. Bunlarýn hepsini birden gruplandýrmak ise çok zahmetli. Sosyal aðlar, gruplandýrma iþini kullanýcýnýn kendisine býrakýyor. Gruplandýrma, Google+'da "çevreler", Twitter ve Facebook'ta da "listeler" þeklinde oluyor. Bununla uðraþmaksa çok zahmetli ve sürekli güncelleme gerektiriyor.

 

Stanford Üniversitesi bilgisayar bilimcileri ise sosyal aðlardaki irtibat listelerini arkadaþlar, iþ arkadaþlarý, okul arkadaþlarý (lise, üniversite...) ve aile üyeleri gibi sosyal çevreler halinde birleþtirme görevini otomatik olarak yapabilen bir algoritma geliþtirmiþ.

Sosyal aðlarýn belki de en önemli ve gereken özelliði çok fazla miktardaki arkadaþ listesini gruplara bölme ya da sosyal çevreler haline getirme olanaðýný sunmalarýdýr. Bu özellik hem arkadaþ çevresinin ilgili að üzerinden koordinasyonunu kolaylaþtýrýr hem de sosyal paylaþýmý daha da isteðe ve kiþiye baðlý bir þekle sokarak interaktiviteyi güçlendirir. Ama bu özelliði gerçekleþtirmek tamamen kullanýcýnýn inisiyatifine býrakýlmýþtýr. Yani kullanýcý bu iþ için tek tek kiþi bazlý uðraþmalý ve kendi sosyal çevrelerini að içinde oluþturmalýdýr. Bu durum hem zahmetli hem de çok zaman kaybettirici.

Stanford Üniversitesi araþtýrmacýlarýnýn algoritmalarý ise iþte tam da bu ihtiyaca cevap verebilecek ve oldukça yararlý olabilecek yardýmcý bir araçtýr. Algoritma, að sahibinden herhangi bir eylem gerektirmeden arkadaþlarý gruplama ve sosyal çevrelere bölme iþini tamamen otomatik olarak yapmakta ve aða yeni bir kullanýcý dahil olduðunda bunu hangi sosyal çevreye ekleyeceðini bile tahmin edebilmektedir.

Algoritma, kullanýcýlarýn arkadaþlarýný sosyal çevrelere bölerken, ilgili aðýn saðlamýþ olduðu üye parametrelerinden yararlanmaktadýr. Örneðin, Facebook'taki üyeler için isim, yaþ, cinsiyet, konum, þirket, þirket konum, eðitim gibi parametrelerini baz almaktadýr. Yani bir kullanýcýnýn Facebook'taki arkadaþlarýný farklý sosyal çevrelere bölebilmek için Facebook üyelerinin kritik verilerinden yararlanmaktadýr. Bu parametreler yoluyla kullanýcýnýn arkadaþlarýný kendi içinde örneðin ayný soyadýný taþýyanlar, ayný þirkette çalýþmýþ olanlar veya ayný üniversiteye gitmiþ olanlar þeklinde iliþkilendirmektedir. Ardýndan bu baðlantýlara göre sosyal çevreler oluþturmaktadýr.

 

 

Algoritma özellikle Facebook için daha baþarýlý çalýþýyor. Çünkü Facebook'un üyeler hakkýnda saðladýðý (26 farklý parametre) temel bilgiler, Google+ (6 farklý parametre) ve Twitter'a (2 farklý parametre) oranla daha fazla. Eðer bir irtibat aðýndaki üyeler detaylýca iliþkilendirilmek ve sosyal çevrelere bölünmek isteniyorsa, bunun için o üyeler hakkýnda saðlanan temel parametreler bu iþi çok daha kolaylaþtýrýyor.

Gerçekleþtirilen denemelerde 10 Facebook üyesinin toplam 4039 irtibat kiþisi toplamda 193 sosyal çevre halinde (19 sosyal çevreye 22 iritbat düþüyor) bizzat kullanýcýlar tarafýndan ayarlanmýþken, algoritma bu iþlemi kullanýcý baþýna 10 sosyal çevre olarak hesaplamýþ. Baþlangýç seviyesi için oldukça iyi bir baþarý yakalayan algoritma hala geliþtirilme safhasýnda. Meraklýlarýna iletiþime geçmeleri halinde ilgili araþtýrmayý yollayabiliriz.

 

Konuyla baðlantýlý olarak alttaki yazýlar da ilginizi çekebilir:


· · · · · · · ·
Yazan: | 04.11.2012 | 3020 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.226 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar