E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Aðlardaki Arkadaþlarýnýz Gelecekte Banka Kredisi Alamamanýza Sebep Olabilir

Sosyal aðlarýn insan hayatýna etkin bir þekilde müdahale edeceði ve yaþamýný yönlendireceði bir çaða çoktan girdik. Sosyal aðlardaki itibarýnýzdan, sosyal profillerinizin deðer ölçümlerine deðin uzanan kriterler sistemlerine göre zaten sosyal medyada bir kast sistemi baþlamýþtý. Bu iþi biraz daha ileri boyutlara taþýyan Lenddo adýnda ve bankalardan kredi alabilmeniz için sosyal aðlardaki itibarýnýzý ve arkadaþ çevrenizin yapýsýný inceleyerek kredi alma durumunuzu veya ne kadarlýk bir kredi çekebileceðinizi tespit eden oldukça inovatif ve bir o kadar da sosyal aðlarý hayatýn merkezine çeken bir online kredi derecelendirme servisi var.

 

Lenddo bankalar için kullanýcýlarýn sosyal aðlarýndaki grafiklerinde çok detaylý araþtýrmalar yapýp, kendisine özel gizli algoritmasýyla, bir kiþinin bankadan kredi çekmeye müsait olup olmadýðýný veyahut ne kadarlýk bir krediyi hak ettiðini hesaplayan çok ilginç bir finansal araçtýr.

Lenddo

 

Lenddo o kadar ciddiye alýnmýþki, ona yatýrým yapan bankalara baktýðýnýzda ne kast ettiðimizi gayet iyi anlayacaksýnýz. Lenddo'ya hali hazýrda destek veren bankalar arasýnda American Express, Deutsche Bank, Bank of America, Goldman Sachs, Barclays Capital, JPMorgan Chase, Capital One, Morgan Stanley, Citigroup, State Street, Credit Suisse ve UBS ile giriþim/yatýrým firmalarýndan Contour Venture Partners, New York City Investment Fund, Rho Ventures, RRE Ventures, Village Ventures ve Warburg Pincus var.

Aslýnda Hong-Kong merkezli bir mikro-kredi firmasý olan Lenddo, New York merkezli ve finansal teknolojiler üzerine çalýþan bir laboratuvarýn üründür. ?u an için Filipinler'de denenen sistemin Amerika operasyonlarýnýn baþýna da eski bir Google yöneticisi getirildi.

 

 

Lenddo, sisteme kayýt olur olmaz ilk olarak sizden Facebook hesabýnýzý talep etmektedir. Ardýndan Gmail, Twitter, Yahoo ve Windows Live hesaplarýnýza eriþim yetkisi de istemektedir. Böylelikle internette sýklýkla kullandýðýnýz servisler ve sosyal aðlardan derlediði kiþisel bilgilerinizi kendisine özel algoritmasý ile kredi puanýnýzýn hesaplanmasý ve kredi durumunuzun derecelendirmesinde kullanmaktadýr. Ortaya çýkan sonuca göre örneðin sosyal aðlardaki arkadaþ çevreniz 'uygun' deðil veya düþük kariyerli ve profilli insanlardan oluþuyorsa kredi almanýz epey bir güçleþmektedir. Çünkü Lenddo'nun en çok baz aldýðý ilk parametre kiþinin arkadaþlarýdýr. Arkadaþ çevresi algoritmanýn hesabýnda aðýrlýklý olarak kullanýlan bir kriterdir.

 

Lenddo aslýnda bize mahretmiyet erozyonunun ne dereceye ulaþtýðýnýn en iyi göstergelerinden birisidir. Çünkü Lenddo sizin sosyal að grafiðinizi didik didik etmekle kalmayýp, kendi sisteminde arkadaþlarýnýzla olan çapraz iliþki ve paylaþým baðlantýlarýný da hesaba katarak bir kredi derecelendirmesi yapmaktadýr. Kýsacasý gizli olan hiçbir þey býrakmamaktadýr!

 

Lenddo gibi bir uygulamadan bizim çýkaracaðýmýz en can alýcý ders ise sosyal aðlarýn artýk sadece komik komik (!) þeylerin paylaþýldýðý sýradan yerler olmayýp, kiþinin gerçek dünyaya ait sosyal yansýmasýný sanal alemde bizzat ifade etmesidir. Buradan hareketle eðer ciddi bir sosyal að kullanýcýsý olmayý düþünüyorsanýz, aðlardaki arkadaþ çevrenize ve paylaþýmlarýnýza çok dikkat etmenizde fayda olacaktýr...

 

Adres: https://www.lenddo.com


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 23.12.2011 | 63357 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.339 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar