E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Medya Devrimlerinin Arkasýnda Google Mý Var ve Sýradaki Hedef Afrika'nýn Gerisi Mi

Kuzey Afrika ve Ortadoðu'daki devrimlerin bayraðýnýn þekilleri farklý ama nedense renkleri artýk hep ayný! Neden mi? Dünya çapýndaki olaylarýn, savaþlarýn ve büyük hercümerçlerin arkasýnda eskiden hep büyük, küresel ya da konvansiyonel güçleri arar dururduk. Ama artýk hamleler daha açýktan yapýlýyor ve dijital güçler sanal dünyada olduðu gibi yeniden þekillenen fiziki dünyada da çok daha etkin bir rol oynuyor. Google, Haziran sonunda sahra altý Afrika bölgesinde CPJ (Gazetecileri Koruma Komitesi) ve Global Voices ile birlikte 12'den fazla Afrika ülkesinden gelen gazetecilere ve blog yazarlarýna yönelik online ifade özgürlüðü ve sansürden korunma yollarý üzerine bir organizasyon tertip etti. Çok masumane görünen bu çalýþtay aslýnda son bir yýldýr Kuzey Afrika ve Ortadoðu'da yaþanan ve de kýsmen sosyal medya devrimleri olarak adlandýrýlan olaylarla birlikte deðerlendirildiðinde çok dikkat çekici geliyor.

 

Zorba ve diktatoryal yönetimlerin baskýcý rejimleri altýnda yaþamlarýný idame ettirmeye çalýþan toplumlarýn belki kendileri için çok kolay bir çýkýþ noktasý ve yönetimler için de asimetrik bir tehdit olarak görülebilecek sosyal medya ve að araçlarýnýn artýk konvansiyonel savaþ yöntemlerinin yerine kullanýldýðýný daha belirgin bir þekilde görmekteyiz. Bkz: Sosyal Medya Devrimlerinin Anatomisi

 

2010 yýlýnda meþhur FREEDOM HOUSE'ýn Kuzey Afrika ve Ortadoðu ile ilgili planlanan özgürlükler haritasý

 

Her þey 2008 yýlýnda, New York þehrindeki 'the Alliance of Youth Movements'ýn (gençlik hareketleri ittifaký) zirvesinde baþladý. Zirve, Dýþiþleri Bakanlýðý, Dýþ Ýliþkiler Konseyi (Nam-ý diðer meþhur CFR), Ulusal Güvenlik üyeleri, dijital medyadan ve televizyon dünyasýndan AT&T, Google, Facebook, NBC, ABC, CBS, CNN, MSNBC ve MTV'den sayýsýz temcilden oluþuyordu. Delegeler arasýnda Türkiye'den 'Genç Siviller' de vardý. Ayrýca FARC'a karþý milyonlarca ses Facebook grubu, Darfur'u koruma koalisyonu, Suudi kadýnlarýn araba sürme haklarý oluþumu gibi birlikler varken, gözlemciler arasýnda direktörlüðünü - eskiden Ýngiltere'deki Hizb ut-Tahrir partisinin yöneticisi- yaptýðý Quilliam Vakfý, ülkesini yeniden yapan Iraklýlar (IROC) ve Crossing Borders gibi enva-i çeþitten gençlik hareketleri vardý. Katýlýmcýlarýn profilleri için týklayýnýz (PDF).

Ýlk baþta böyle bir buluþmanýn genel olarak Amerika ve onun geleceði ile ilgili olduðu düþünülebilir. Fakat özellikle katýlýmcýlar arasýnda öyle bir grup var ki, küçüklüðü ile dikkat çekmeyen ama koca bir ülkeyi etkileyen Mýsýr kökenli "April 6" var. Sýký bir Facebook müdavimi olan grup ?ubat 2010'da Kahire havalimanýnda Uluslarasý Kriz Grubu mütevellisi ve Mýsýr'ýn önde gelen siyasi kiþiliklerinden biri Muhammed El Baradey ile buluþtu. Ve orada 2011 yýlýnda Mýsýr Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek'i devirmek için ona kampanyasýnda yardýmcý olup, onun adýna protestolarda bulunacaklarý üzerine konuþtu.

 

Dünya geneli bir organizayon olan Bu 'The Alliance of Youth Movements' (Movements.org), kendi misyonunda kar amacý gütmeyen bir kuruluþ olduðu söylense de özellikle ajandasý ve sponsorlarýn profili itibarýyla oldukça bol ünlemli bir  yapý çiziyor. Movements'ýn ekibi (http://www.movements.org/pages/team) içindeki heyetin en tepesinde Google'da fikir direktörü ve CFR'de öðretim üyesi olan Jared Cohen var.

 

© CEM KIZILTUÐ

 

Movements'ýn organize ettiði topluluklar genelde bulunduklarý ülkelerde sol eðilimli özgürlükçü gençlerden oluþuyor. Ama destekçileri olan þirketlere baktýðýmýzda alanýnda neredeyse birer tröst olarak deðerlendirebileceðimiz ve dünya genelindeki fabrikalarý aracýlýðý ile çevreye verdikleri zararlar ve çalýþanlarýna gösterdikleri kötü çalýþma þartlarý dolayýsýyla bu gibi þirketlerin, yaptýklarý iþlere sürekli muhalif takýlan gençlik gruplarýna destek çýkmasý gerçekten üzerinde etraflýca konuþulmasý gereken bir mesele haline geliyor.

Movements organizasyonunda özellikle destek verilen radikal gençlik gruplarý, nedense ABD'nin hep problem yaþadýðý ve de üzerinde belli plan ve programlar yaptýðý ülkelerden seçiliyor. Bu da Movements'ý özgürlükçü bir vakýf veya kolektif olmaktan çýkarak küresel devlet ve þirketlerin güdümü ve gündeminde hareket eden ve muhalif gruplarý organize eden bir yapýya dönüþtürüyor. Movements'ýn son birkaç yýldýr gençlik grup ve hareketlerini seçtiði ülkeler arasýnda Sudan, Ýran, Suudi Arabistan, Mýsýr, Doðu Avrupa, Venezüella ve Tayland gibi sorunlu ülkeler var. Bu da Movements'ýn ABD'nin ajandasý çerçevesinde hareket ettiðini ya da çok belirgin emareler olduðunu gösteriyor.

 

Mýsýr'daki April 6 hareketi ise Amerika'nýn Mübarek'i devirmek için kullandýðý gençlik hareketlerine en bariz örnektir. Hatta Mýsýr'daki olaylar esnasýnda Google'ýn Mýsýr'daki yöneticisi Wael Ghonim'in nasýl bir organizatör olduðunu bütün dünya çok açýk bir þekilde gördü. Google'da kendi yöneticisinin Mýsýr devrimi esnasýndaki rolünden ötürü çok memnun olduðunu beyan ettiðine de þahit olduk. Ve Mýsýr'daki renk devriminde doðrudan ABD Dýþiþleri bakanlýðý ve Amerikan þirketlerin artýk açýktan müdahalesini de maalesef böylelikle görmüþ olduk.

 

Wael Ghonim devrimden sonra Google'daki iþinden istifa ederek kendi sivil toplum örgütünü kurma çalýþmalarýna baþladý.

 

Google'ýn Movements'ýn 2008, 2009, 2010'da yaptýðý bütün organizasyonlarda baþ aktör olduðunu görüyoruz. ?imdi ise güney ve doðu Afrika'daki ülkelere odaklanmýþ gibi gözüküyor. Onlarýn internet üzerinden sansüre uðramadan nasýl iletiþim kurabilecekleri üzerine araçlar sunuyor. Tabi iþin içinde sadece Google olmuyor; CFR ve Rand Corporation gibi çok etkin ve büyük think tank kuruluþlarýnýn rol oynadýklarýna þahit oluyoz.

 

Geçen Haziran ayýnda Google sahra altý Afrika bölgesinde CPJ (Gazetecileri Koruma Komitesi) ve Global Voices ile birlikte 12'den fazla Afrika ülkesinden gelen gazetecilere ve blog yazarlarýna yönelik online ifade özgürlüðü ve sansürden korunma yollarý üzerine bir organizasyon tertip etti. Yani tüm akýl fikir sahibi insanlarý böyle bir bilgilendirme toplantýsýyla örgütlemiþ oldu. Bkz: http://google-africa.blogspot.com/2011/06/encouraging-online-freedom-of.html

Özellikle dünya genelinde büyük güçlerin kaynaklarý için mal bulmuþ maðribi misali üzerine üþüþtükleri ve çeþitli iþadamý organizasyonlarý yoluyla Afrika ülkelerinin kaynaklarýnýn bulunduðu ülkelerdeki yönetimlerle anlaþmalar yaptýklarýna þahit oluyoruz. Tabiki bu süreçte Amerika'nýn Afrika'daki paylaþýmdan biraz geri kalmýþ olmasý, enerji kaynaklarýnýn kendisi dahil edilmeden çeþitli anlaþmalar vesilesiyle diðer güçlü ülkere (Çin gibi; hatta Türkiye'den bile 2-3 kere milyar dolarlar seviyesinde iþ baðlantýlarý kuruldu) gitmiþ olmasý, onun aynen Kuzey Afrika ve Ortadoðu'da olduðu gibi þimdiden özellikle diktatoryal yönetimlerin bulunduðu ülkeler üzerinden 5.kol faaliyetlerine giriþmesine zemin hazýrlýyor. Bunu da günümüz gençlerinin -buna Afrika dahil- yoðun raðbet gösteriyor olmasý ve de tabandan gelen proaktif sinerjinin ancak asi gençler yoluyla elde edilebileceðini düþündüðümüzde iþin içinde Google, Facebook ve Twitter'ýn olmasý kaçýnýlmaz oluyor. Akýllara Afrika'nýn fakir bir ülke olduðu ve internetin olmadýðý gibi bir düþünce gelebilir. Fakat Afrika'nýn hali hazýrda internet kullanýcý sayýsý 120 milyonu geçmiþ durumda. Ayrýca özellikle mobil cihazlar üzerinde çok yoðun bir mobil internet kullanýmý da söz konusu. Bkz: Asya ve Afrikadaki Çok Yüksek Mobil Ýnternet Kullanýmlarý ve Bunun Nedenleri

 

Peki Google bu konuda ne söylüyor? Google yaptýklarýndan hiç çekinmeyen bir internet gücüdür. Blog sayfalarýnda ya da yöneticilerinin katýldýklarý zirvelerde sarf ettiði cümleler Google'ýn bu iþlere doðrudan teþne olduðu yönündedir. Bu durumun en bariz örneðini ise geçen Mayýs ayýnda Dublin'de Google icra kurulu baþkaný Eric Schmidt'in katýldýðý bir konferansta açýkça "There are countries where it is illegal to do things that Google encourages" cümlesiyle gördük (bkz http://www.physorg.com/news/2011-06-google-web-crackdown-arab-uprisings.html). Yani açýkça Google'ýn yapýlmasýný teþvik ettiði þeylerin yasak olduðu ülkeler olduðundan bahsediyor. Aslýnda internette ifade özgürlüðünden dem vuruyor ama bir ülkedeki sisteme doðrudan müdahale etme erkini kendinde görebiliyor. Asla insanlarýn baskýcý rejimler altýnda ölmesini veya kötü hayatlar sürmesini istemeyiz. Özgür olmalarýný ve diledikleri gibi yaþamalarýnýn taraftarýyýz. Ama Google, Facebook ve Twitter gibi internet güçlerinin fiziki dünyadaki sosyal olaylara doðrudan müdahil olmalarýný çok tehlikeli buluyoruz ve de ciddi ciddi bulmalýyýz!

 

?imdi de kendi halinde bir birey olarak soruyorum, acaba Google bu sefer de Afrika'nýn geri kalanýný mý karýþtýrmak istiyor? Ýnternetin Afrika için bir 'yardým' mý yoksa bir 'silah' mý olacaðýný çok yakýn bir gelecekte göreceðiz...

 

Referanslar


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 03.07.2011 | 5640 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.275 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar