E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Medya Kiþisel Gizliliði ve Online Ýtibarý Kolaylaþtýrabilir Mi?

Google geçenlerde sosyal medyanýn gizlilik ve mahremiyeti güçlendirdiðini iddia eden çok ilginç bir araþtýrma yayýnladý. Buna göre sosyal medyanýn kiþinin kendisini ve baþkalarýný algýlamada önemli destekler saðladýðý, böylece de mahremiyeti güçlendirdiði savunuluyor ve belli bir güven düzeyini yansýtan sosyal etkileþimin sosyal að ile daha da kolaylaþtýrýlabileceði öne sürülüyor.

 

Google'ýn yayýnlamýþ olduðu bu araþtýrma (Vanity or Privacy? Social Media as a Facilitator of Privacy and Trust), sosyal medyanýn bir gösteriþ mi yoksa bir gizlilik aracý mý olduðu sorgulamasýndan yola çýkarak sosyal medyanýn aslýnda gizilik ve güvenin kolaylaþtýrýcýsý olduðunu savunan bir tezdir.

12 ?ubat 2012 tarihinde CSCW 2012 konferansýnda da sunulacak olan araþtýrmayý Google'dan Jessica Staddon hazýrlamýþ. Jessica Standdon bu araþtýrmasýnda genel olarak sosyal medyanýn bireylerin kendilerini temsil etmelerini teþvik ederek ve toplumsal görüþleri yansýtarak güveni ve sosyal katýlýmý kolaylaþtýrdýðýný ileri sürüyor.

 

 

Staddon tezini arama motorlarýndaki "gösteriþ" yani "ego" aramalarýyla ilgili yapýlan bir ankete dayanarak gizlilik ihtiyacýyla olan alakasýyla detaylandýrýyor. Google arama sonuçlarýnda +1 paylaþýmlarý ve Bing'deki sonuçlarda da Facebook beðenleri gösteriminin, yani sosyal arama açýklama ve eklerinin kiþilerin daha iyi bir "kendini sunma" fýrsatýný saðladýðý ve aramalarda gizliliði kontrol etmelerini kolaylaþtýrýcý bir araç olduðunu öne sürüyor.

 

Bu minvalde Google'ýn gizlilik olayýna yani politikasýna nasýl baktýðýnýn önemi ortaya çýkýyor. Zira Google gizliliði, baþkalarý tarafýndan gözlenme halinden ya da rahatsýz edilmekten özgür olma hali ve kamuoyunun dikkatinden arýnmýþ olma durumu olarak görüyor. Ýþte tam bu noktada Google aramalarýndaki gizlilik ile sosyal medyadaki gizlilik çakýþýyor. Zira bu taným ve yaklaþým sosyal medya gizliliði ile uyuþmuyor. Aksine bir þeyi paylaþmýþ olma durumu zaten marem ve gizli olma halini ortadan kaldýrýyor. Sosyal medya size tam da bu hali getiriyor.

Bundan ötürüdür ki Facebook bile "gizlilik politikasý" yerine "veri kullanýmý ilkesi" ifadesini kullanýyor. Çünkü paylaþýlmýþ olan bir verinin artýk mahremeti de yoktur. Sadece bu veriyi kimlerin görüp göremeyeceði ve kullanýp kullanamayacaðý durumu vardýr.

Google da daha geçenlerde 1 Mart 2012 tarihinden baþlayarak 60 tane gizlilik politikasý yerine tek bir politika uygulamasýný devreye sokarak kendi kullanýcýlarýnýn birçok servisinde zamana baðlý olarak býrakmýþ olduðu izleri ve tarama davranýþlarýný tek bir alanda birleþtirip kendi reklam verenleri için daha çok davranýþa dayalý ve de hedefe odaklý bir online reklamýcýlýk deneyimini baþlatarak Facebook'un çoktandýr benimsediði yaklaþýmý artýk uygulamaya sokmuþ olacak.

 

Staddon'un tezi aslýnda en açýk iletiþimin yaþandýðý sosyal medyanýn þiddetli gizlilik problemlerine ve kiþisel sonuçlara neden olduðunu kabul ediyor. Çünkü sosyal medya yüzünden iþten atýlmalarýn olduðunu, boþanmalarýn yaþandýðýný ve mahkemelerin sürekli bir þekilde "istenmeyen" online sosyal iletiþimler yüzünden kazandýðýný da belirtiyor.

Fakat bununla birlikte sosyal medyanýn algýyý kolaylaþtýrarak, kiþinin kendi karþýlýðýný online olarak gelen tepkilerden anlayýp, bu vesileyle de kendi kendini sunma halini anlamasýný saðlayarak büyük bir gizlilik avantajý saðladýðýný da iddia ediyor.

Araþtýrmada bireylerin kendi isimlerini arama motorunda sýk sýk aramasýný nedeni olarak ta gizlilik kaygýsý ve itibar korkusunun yattýðý belirtiliyor.

 

Araþtýrmanýn amacý ve sonuçlarý bir yana; sosyal medyanýn gizlilik ve mahremiyet kavramlarýný çok acayip bir þekilde esnettiði ve kullanýcýlarýn çoðunu mahremiyet ve online itibar konusunda oldukça kaygýlandýrdýðý artýk aþikar...

 

Vanity or Privacy? Social Media as a Facilitator of Privacy and Trust:

 

Konuyla ilgili olarak inceleyebileceðiniz diðer yazýlar:


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 30.01.2012 | 6169 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.396 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar