E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Medya ve Paylaþým Ortamlarýnýn Hayatýmýza Etkisi

BBCBBC Türkçe'den Faik Uyanýk'ýn hazýrladýðý Sosyal Medya ve Siz adlý programda, Facebook, Twitter, Youtube ve buna benzer diðer sosyal paylaþým ortamlarýnýn hayatlarýmýza etkisini ele alýyor.


Ýnsanlar son birkaç yýldýr, Twitter ve Facebook gibi sitelerde günlük hayatlarýna dair fotoðraflarý, notlarý, birbirlerine olan mesajlarýný internet ortamýnda yayýnlýyor, baþkalarýnýn resimlerine, mesajlarýna bakýyor, milyonlarca kiþi anbean "ne yaptýðýnýn" sorusuna yanýt veriyor ve arýyor.

Anlýk mesajlaþmanýn hayatýmýza girdiði 15 yýldan beri ilk defa yazdýklarýmýzýn anýnda internete görünür hale geldiði bir çaða çoktan girmiþ bulunmaktayýz. Hayatýmýzýn belli bir bölümünü çevrimiçi/online haline getirdiðimiz bir dünyada yavaþ yavaþ tüm anýmýzý neredeyse online yapmaya baþlar hale geldik.


Ýþte bu noktada "Sosyal Medya" üzerine cevaplanmasý gereken karmaþýk sorular çýkýyor. "Sosyal Medya ve Siz" programýnda:

  • Sosyal Medya kullanýcýlarý hayatlarýnýn bir kýsmýný neden Facebook ya da Twitter üzerinde paylaþýyor?
  • Paylaþýlan resimler, görüntüler ve mesajlarýn mülkiyeti kime ait?
  • Hayatlarýmýzýn ve internette sunduðumuz profillerin ticari karþýlýðý ne?
  • Tüm bunlar tüketim kültürünün yeni bir yansýmasý mý?
  • Yayýnladýðýmýz bilgiler, bizim farkýnda bile olmadýðýmýz bazý yerlerde toplanýyor mu, ileride bize karþý kullanlabilir mi?
  • Kimlerin izlediðinden asla emin olunamayan ortamlarda iletiþimde bulunmak yüz milyonlarca kiþi tarafýndan niye bu kadar çekici bulunuyor?
  • Ya da baþkalarý adýna profiller oluþturmak, internette bambaþka bir insanmýþ gibi davranmak ihtiyacý acaba nerden kaynaklanýyor?

gibi sorulara konularýn da uzman kiþiler tarafýndan cevaplar aranýyor.

 

BÝRÝNCÝ B?L?M: KURGUSALLIK, TE?HÝR VE G?ZETLEME

Programýn ilk bölümünde "Sosyal paylaþým ortamlarý teþhir ve gözetleme duygularýna mý hizmet ediyor?" sorusuna cevap aranýyor:

 

ÝKÝNCÝ B?L?M: B?Y?K BÝRADER VE MAHREMÝYET

Programýn ikinci bölümünde "Yeni iletiþim ortamý davranýþlarýmýzý ve düþüncelerimizi, tüketim alýþkanlýklarýmýzý izlemek isteyen güç odaklarýna mý hizmet ediyor?" sorusuna cevap aranýyor:

 

 

???NC? B?L?M: SOSYAL MEDYA VE ?RG?TLENME

Programýn üçüncü bölümünde "Sosyal paylaþým ortamlarý toplumsal kalkýnmaya, siyasi örgütlenmeye yardýmcý olabilir mi?" sorusuna cevap aranýyor:

 

 

D?RD?NC? B?L?M: K?LT?REL ?RETÝM, NEFRET VE SANS?R

Programýn dördüncü ve son bölümünde sosyal paylaþým ortamlarýnýn kültürel üretimle ve nefret kampanyalarý ile iliþkisini, ayrýca sosyal medya üzerindeki sansür giriþimlerini ele alýnýyor:

 


Adres: http://www.bbc.co.uk/turkce/multimedya/2010/01/100120... 


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 17.02.2010 | 10687 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.324 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar