E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Medyada Hýzla Bir Kast Sistemine Doðru Gidiyoruz

Sosyal medyadaki itibar, sermaye, yetkinlik ve etki gücünüzü kendi içinde belli parametrelere göre ölçümleyerek profilinize daha doðrusu size bir puan, titr veya sýfat veren PeerIndex, Klout ve Twitter Grader gibi servislerden bahsediyoruz. Ýlk baþlarda hepsi Twitter'daki etkinliðinizi belli kriterlere göre baz alýp puanlama yapmaya baþladý. Sonrasýnda bazýlarý iþin içine Facebook ve LinkedIn profilini de katýp ölçümlemedeki perspektifini geniþletti. Bu iþ artýk öyle bir raddeye geldi ki, Audi Facebook sayfasýnýn üyeleri arasýndan Klout puaný yüksek olanlara özel promosyonlar yapacaðýný, bir havayolu þirketi sosyal etki gücü yüksek müþterilerini belli güzergahlarda ücretsiz uçuracaðýný ya da oteller özel indirim ve hizmetler sunacaðýný söyler oldu. Kýsacasý yakýn gelecekte sosyal medya itibar ve etki gücünüze baðlý olarak þekillenecek bir kast sistemine doðru hýzla yol alýyoruz.

 

Kendi içinde bir kast sistemi doðuran bu mekanizma tamamen subjektif olan kendince bazý ölçümleme ve kriterlere göre size belli bir puan ve titr dayatmasý yaparak amatör, gözlemci, konuþkan, etkileyen/etkileyici, uzman, çaplý, çapsýz ve ünlü gibi bir takým garip sýfatlar atýyor. Ve bu sýfatlar çok gariptir ki, artýk yavaþ yavaþ bazý þirket, marka ve kurumlar tarafýndan itibar görüyor!

Ve yakýn bir gelecekte iþ ararken, otelde rezervasyon yaptýrýrken, araba alýrken ya da promosyon isterken bu sermayenin çok dikkate alýnacaðýna dair ciddi iþaretler var. Sizi Facebook, Twitter ve LinkedIn'deki hesaplarýnýza baðlý olarak daha en baþýndan belli bir kasta oturtan bu yaklaþýmýn çok ciddi sakýncalarý olabilir. Zira daha en baþýnda bu puanlamalarý yapan PeerIndex, Klout ve Twitter Grader gibi sitelerin baz aldýklarý kriterler hem çok farklý hem de çok eksiklikleri var. Bu sistemler arasýnda kendisinin bir standart haline gelmesi için de yoðun bir çaba var!

 

?u an itibarýyla milyonlarca insana ulaþmýþ bu puanlama sistemlerinin çoðu eksikliklerinden ötürü geri planda kalsa da, þu an için PeerIndex ve Klout'ýn çok dikkate alýndýðýný söyleyebiliriz. Ama özellikle Klout'ýn reklam çalýþmalarý ve etkin medya haberleri neticesinde çok öne çýkarýldýðýný görüyoruz.

Halbuki Klout ölçümleme yaparken sadece Twitter ve Facebook'u baz alýyor ve çok ciddi eksiklikleri var. Tabi reklamýný iyi yaptýðýndan dolayý bunlar görmezden geliniyor.

Türkiye'de de özellikle bazý ünlü/ünsüz kullanýcýlarýn kendi PeerIndex puanlarý düþük olduðundan, bunu gizleyerek sýklýkla Klout'u nazara vermeleri oldukça manidar ve de gözlerden kaçmýyor...

 

Sosyal Að Baðlamýþ Bireyler!

© CEM KIZILTUÐ

 

Genel olarak en baþta Twitter'daki repy (retweet) edilme ve @mention yapýlma sayýlarýna dayanan bu sistemde eðer bir sosyal medya etkinliðinden bahsedeceksek çok önemli eksiklikler var. Bazýlarý için bu sistem, etki puanýnýn demokratik ölçümlemesi olarak nazara verilse de, eksikliklerinin yanýnda iyi bir puana sahip olmak için çok ünlü bir kiþi, politikacý ya da devlet yöneticisi olmanýza gerek yok. Çünkü sadece takipçi ve takip ettiðiniz kiþi sayýlarýna bakýlmamaktadýr.

Bu minvalde kiþisel profilinizin bir marka deðeri oluþturulmaktadýr. Tabiki tamamen subjektif olarak. Çünkü her sistemin kendi ait bir ölçümleme algoritmasýna sahip olmasýnýn, onun bu konuda bir standart ya da otorite olabileceði manasýna kesinlikle gelmemektedir. Bu noktada maalesef reklamlarýn devreye girerek bazý sistemlerin öne çýkarýlmasý ihtiyacýný (!) doðurmaktadýr.

 

Puanlama sistemlerini eksiklikler baðlamýnda deðerlendirdiðimiz de sistemler arasýnda fark belirgin bir þekilde ortaya çýkýyor. PeerIndex ve Klout hali hazýrda 45 ve 60 milyon kullanýcýya ulaþsalarda sürekli bir þekilde algoritmalarýný ve sistemlerini güncelliyorlar. Mesela çok öne çýkarýlmaya çalýþýlan (maalesef Türkiye'de de) Klout'ta hala LinkedIn profili desteði yok. Daha geçenlerde LinkedIn'i yakýn bir zamanda ekleyeceklerini duyurdular. Örneðin bir Klout ve PeerIndex karþýlaþtýrmasý yaptýðýmýzda bu bariz fark çok ciddi açýða çýkýyor:

 

 
Twitter var ve ilk önce baz alýnýyor var
Facebook var var
LinkedIn var yok
Quora var yok
Blog var ve 3 taneye kadar kiþisel site veya blog eklenebiliyor yok
YouTube yok yok
Baþlýk/Konu oldukça detaylý anahtar kelime tabanlý istatistiði ve profillerin sezgisel konu tespitinin yanýnda baþlýk/konu temelli filtelemeyi kullanýcýnýn seçimine býrakýyor çok yetersiz baþlýk/konu takibi
Liste ve Grup oldukça detaylý bir rakip karþýlaþtýrma ve analizi var, tematik gruplandýrmalarý da mükemmel iyi bir listelemesi yok. rakiplerle ve arkadaþlarla karþýlaþtýrma olanaðý yok bile denilebilir
Titr/sýfat ve puanlama tek bir sýfat vermek yerine 8 farklý ana kategoride aktivite, yetkinlik, izleyeci etkisi karþýlaþtýrmasýný kümesel bir kesiþim olarak daha dengeli bir þekilde sunuyor sizi sadece salt puanýnýza göre bir kast sistemine tabi tutuyor. Puan analizi, að etkisi, yayýlma olasýlýðý ve gerçek eriþim gibi ölçümlemeleri var
E-Siber'in (@esibercom) puaný 57 40

 

Eðer bir sosyal medya etkinliði ve etkisinden genel bir aðýrlýkta bahsedeceksek, Klout oldukça yetersiz. Zira kiþisel profili puanlamada çok gerekli olabilecek LinkedIn, Quora ve blog ekleme özelliði yok. Yani baþlý baþýna eksik bir puanlama yapýyor. Quro'daki soru-cevap etkinlikleri bile sosyal medya itibarýnda çok önemli. Hatta kiþilerin yazdýklarý bloglar, siteler ve bunlarýn pagerank deðerlerinin yanýnda içeriklerinin internetteki penetrasyonlarý ilgili kiþinin toplam sosyal medya kapitalinin belirlenmesinde olmazsa olmazdýr. Ama maalesef bunlarýn adý bile Klout'ta yok. Hatta ve hatta her iki sistemde de olmayan YouTube etkinliði çok önemli bir eksiklik.

Bütün bunlara raðmen reklamcýlar, pazarlamacýlar ve þirketler arasýnda Klout'un revaçta olmasýný, hem onun ciddi bir PR ve reklam gücünü hem de PeerIndex'in kendini tanýtmadaki büyük eksikliði olarak görebiliriz. Reklamýn ve medya desteði gücünün Audi'nin ve Virgin Amerika havayolunun Klout'u baz almasýnda çok önemli bir yere sahip. Türkiye'de de iþler böyle yürümüyor mu zaten!

 

Ayrýca konunun uzmanlarý özellikle bu tür puanlama sistemlerinde duygu/duyarlýlýk (sentiment) analizinin olmamasýnýn puanlamayý daha doðarken sakat kýlacaðýnýn altýný çiziyorlar. Zira var olan puanlama sistemlerinde negatif veya pozitif paylaþým analizine bakýlmamakta, yerine doðrudan toptancý bir bakýþ açýsý ve matematiksel algoritmalarla puanlama ve titr iþlemleri yapýlmaktadýr. Önemli olan sadece dijital görünülürlük veya bilinilirlik deðil, bunlarýn duygusal ve moral analizleridir. Bundan eksik bir þekilde elde edilen puan ve titrler çok yanýltýcý ve yanlýþ yönlendirici olabilir. Bütün bunlarýn yanýnda dijital olarak aktif olmama yani bir-iki hafta tatile çýkmanýz durumda bile puanlarýnýzda önemli düþüþler yaþanabilir.

Nihai olarak, çok önemli eksiklikleri bulunan puanlama sistemlerinin kendilerini tam manasýyla düzeltmesine ve geliþtirmesine kadar nazara itibara alýnmamasýnda büyük fayda var.

 

Mükemmel bir sosyal aða sahip olayým derken bilgisayar baþýnda örümcek aðlarý baðlamamanýz dileðiyle...

 


· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 26.06.2011 | 11044 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.221 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar