E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Medyanýn Arap Baharý'ndaki Rolü Bilimsel Olarak Kanýtlandý

21. yüzyýlda devrimler televizyon veya radyodan duyrulmaya gerek kalmadan önce tweetlenecek, bloglanacak, Facebook'ta paylaþýlacak ya da YouTube'da yayýnlanacaktýr. En son yaþanan devrimler için yapýlan bilimsel bir araþtýrmada 3 milyondan fazla tweet, binlerce blog gönderisi ve yüzlerce gigabytelýk YouTube videosu incelendi. Neticesinde ortaya çýkan sonuca göre ise sosyal medya Arap Baharý'ndaki siyasi tartýþmalarýn þekillenmesinde oldukça merkezi bir rol oynadý. Büyük olaylar öncesinde sýk sýk devrim hakkýndaki online konuþmalar ve uluslararasý sýnýrlarýn ötesinden protestolara ilham veren hikayeler sosyal medya üzerinden taþýnmýþtýr.

 

Özellikle Tunus ve Mýsýr odaklý olan bu araþtýrmada Facebook, Twitter, ve YouTube'dan toplanan verilerden oluþan eþsiz bir veritabaný oluþturuldu. Araþtýrma için ayrýca Mýsýr'daki siyasi web siteleri, Tunus'un tüm blog küresinde gerçekleþen politik diyaloglar ve devrimler esnasýnda yollanan ve anahtar kelimelerine göre filtrelenmiþ 3 milyondan fazla tweet deðerlendirmeye alýnmýþtýr. Ortaya çýkan sonuçlar Arap Baharý'nda sosyal medyanýn kritik rolünü ilk kez kanýtlamýþ oldu.

 

Resim: Hussein Elkhafaifi - Libyalý bir isyancý Kaddafi güçlerinden ele geçirilmiþ bir tankýn üzerinde ülkesinin bayraðýný sallarken.

 

Washington Üniversitesi araþtýrmacýlarýnýn yapmýþ olduðu bu kapsamlý araþtýrma neticesinde ortaya çýkan kanýtlar gösteriyor ki, Kuzey Afrika'dan Orta Doðu'ya yayýlan özgürlük ve demokrasi temelli mesajlarýn sosyal medyada bir çaðlayan misali yayýlmasý bu politik baþkaldýrýlarýn baþarýsýndan olan beklentileri daha da kabartmýþtýr. Demokraside ortak ilgilere sahip insanlarýn sosyal aðlar yoluyla kolay organizasyonlarý yoluyla siyasi bir aksiyona dönüþüm daha kolay gerçekleþmiþ. Sosyal medya özgürlükler yolunda çok kritik bir araç haline gelmiþtir.

 

Örneðin, Hüsnü Mübarek'in istifasýnýn gerçekleþtiði hafta boyunca Mýsýr ve dünyadan çekilen toplam tweet oraný bir günde 2300'den 230,000'lere kadar yükselmiþtir. Protestolar ve politik tartýþmalarýn bulunduðu videolar çok hýzlý bir þekilde viralleþmiþ ve en çok izlenen ilk 23 video toplamda 5,5 milyon kez görüntülenmiþtir. Siyasi içerikli, demokrasi ve özgürlük aðýrlýklý her türlü dijital mesaj sürekli bir þekilde birbirini tetikleyerek insanlarýn bu isyanlardan olan beklentisini daha çok artýrmýþtýr. Bir kartopu misali yayýlan mesajlar insanlarýn isyanlara olan inancýný pekiþtirerek kendi içinde bir kelebek etkisine neden olmuþtur.

 

Özellikle Twitter, bu isyanlarda en çok baþrolü oynayan araç konumunda olmuþtur. Zira bireylerin cep telefonlarý yoluyla da çok hýzlý bir þekilde tartýþmalara ve organizasyonlara katýlýp hýzlý tepkiler vermelerini kolaylaþtýrmýþtýr. Çünkü Twitter kullaným kolaylýðý ve etkili yayýlýmý ile daha pratik ve esnek bir sosyal að olarak isyancýlara asimetrik bir güç saðlamýþtýr.

 

Tahrir meydaný

 

Hem Tunus hem de Mýsýr'da bloglardaki politik tartýþmalar popüler fikirlerden kehanetlere hýzlý bir þekilde dönüþmüþtür. Tunus'ta bloglardaki özgürlük, demokrasi ve devrim hakkýndaki tartýþmalar Twitter yoluyla çok hýzlý bir þekilde protestolara dönüþmüþtür.

Tunus liderinin istifasýný verdiði güne kadar bloglarýn %20'si onun liderliði üzerine deðerlendirmeler yaparken bu oran bir önceki aya göre sadece %5'lik bir artýþý gösteriyordu. Daha sonra kalan liderleri istifaya zorlayan 100,000 kiþilik mitinge kadar bloglarýn birincil gündemi "devrim" idi.

 

Her iki Tunus ve Mýsýr örneðinde de tartýþmalar sýnýrlarýn ötesine yayýlmýþtýr. Mýsýr'daki isyanlar esnasýnda civar ülkelerden akan tweet oraný günlük 2400'ler civarýndaki iken Tunus'ta Bin Ali'nin istifasý esnasýnda diðer ülkelerden akan tweetler günlük 2200'leri bulmuþtur.

Böylelikle politik tartýþmalar ve isyanlar sýnýrlarýný çok hýzlý bir þekilde aþarak çevre ülke hatlarý boyunca yayýlmýþ, birbirini sürekli bir þekilde tetiklemiþtir. Ýnsanlarýn sýnýrlar ötesinde ayný duygu ve düþünce etrafýnda organize olmalarýný kolaylaþtýrmýþtýr.

 

Bununla beraber sosyal medya Kuzey Afrika'da ayaklanmalara neden olmamakla birlikte, oradaki bireylere iç siyaseti etkilemeleri noktasýnda çok önemli kapasite deðiþimlerine neden olmuþtur. Online aktivistler sosyal medya ile sanal bir toplum ekolojisi meydana getirerek kamuoyunda açýktan tartýþýlmasý mümkün olmayan konularý rahatlýkla konuþmuþlardýr.

Tüm bunlar yaþanýrken ilgili yönetimlerin interneti ve sosyal medya araçlarýnýn kullanýmýný kýsýtlamaya ve de baskýlamaya yönelik çalýþmalarý, halklarý aktivizme daha da körüklemiþtir. Bunun en bariz örneði ise Mýsýr'da yaþanmýþtýr.

 

Yaþanan bütün bu olaylar kamusal anlamda paylaþýlan þikayet ve deðiþim potansiyelinin süreçlerini daha da geliþtirip hýzlandýrýrken, çok uzun süreler diktatörlük yapanlarýn düþmanlarý da çok ve daðýnýktý. Sosyal medyanýn asimetrik gücüyle rakiplerin hedeflerini belirleyip dayanýþma kurmasý ve gösteriler düzenlemesi oldukça kolaylaþtýrmýþtý...

 

Rapor: http://dl.dropbox.com/u/12947477/reports/pITPI_datamemo_2011.pdf

 

Konuyla ilgili olarak ilginizi çekebilecek diðer yazýlar:


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 18.09.2011 | 23359 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.281 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar