E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Tarihi Olaylarý Twitter'da Yeniden Yaþamak

Twitter artýk sadece son dakika veya güncel haber ve bilgilerin gerçek-zamanlý olarak paylaþýldýðý bir mecra deðil. Twitter'ý tarihte yaþanmýþ önemli olaylarý kronolojik akýþýna göre gerçek-zamanlý olarak yeniden yaþatan bir ortam olarak kullanmak da mümkün. Örneðin, II. Dünya Savaþý'nda Hitler'in yaptýðý hamleleri ve savaþýn dönüm noktalarýný Twitter üzerinden gün be gün takip edebilirsiniz.

 

Herkes tarafýndan sýkýcý bulunan tarih derslerine sosyal medyanýn interaktif kapasitelerini kullanýp yeni heyecanlar katan bu tarihi Twitter hesaplarý ile tarih öðretimine özellikle tarihten sýkýlanlar için yepyeni bakýþ açýlarý kazandýrýlabilir. Ýþte bu ve benzeri maksatlar için hazýrlanmýþ ve hali hazýrda Twitter'da tarihi yeniden yaþatan hesaplar:

 

II. Dünya Savaþý 1939

https://twitter.com/RealTimeWWII

Bu hesapta II. Dünya Savaþý'na uzanan 6 yýllýk süreçten baþlayarak savaþýn gerçekleþtiði dönemlere kadar gün gün ve hatta saat saat vuku bulan bütün olaylarýn takibi yapýlabiliyor. Bu hesabý þu an Türkçe'ye çeviren gönüllüler varmýþ...

 

Amerikan Ýç Savaþý (1861–1865)

https://twitter.com/civilwarwp

Amerikan Ýç Savaþý, ABD'nin Washington'daki yönetimi ile bu ülkeden ayrýlmak isteyen 11 Güney Eyaleti arasýnda çýkmýþ geniþ kapsamlý bir iç savaþtýr. 11 Güneyli Eyalet Abraham Lincoln'un 1860 yýlýnda baþkan seçilmesiyle Jefferson Davis komutasýnda baðýmsýzlýklarýný ilan etmiþlerdir. 12 Nisan 1861 yýlýnda ise Güney Carolina'daki Sumter Kalesi'nden ilk top atýþýyla birlikte savaþ baþlamýþtýr.

The Washington Post gazetesinin bir hizmeti olan bu hesap ile savaþýn Twitter'da tekrar canlandýrýlmasýný o döneme ait gazeteler, mektuplar, kayýtlar ve kiþilerin anýlarýndan derlenen tweetler ile yaþýyorsunuz. Detaylar için týklayýnýz.

 

Amerikan Devrimi

https://twitter.com/PatriotCast

Amerikan Devrimi, 18. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda 13 Koloninin Britanya Ýmparatorluðu'ndan baðýmsýzlýðýný kazanarak Amerika Birleþik Devletleri adýný aldýðý dönemi içine alýr. Bu dönemde koloniler Britanya Ýmparatorluðu'na karþý ayaklandý ve 1775 ile 1783 yýllarý arasýnda Amerikan Baðýmsýzlýk Savaþý'ný baþlattý. 1776'da Amerikan Baðýmsýzlýk Bildirgesi yayýmlandý ve 1781'de de savaþ alanýnda zafer elde edildi. Detaylar için týklayýnýz.

8 yýl süren Amerikan Devrimi'nin gün be gün canlandýrýldýðý bu hesap da Twitter'daki tarihi profillerden biridir.

 

1948 Arap-Ýsrail Savaþý

https://twitter.com/1948War

1947'de Kasým ayýnda Birleþmiþ Milletler Paylaþým Planý'yla Filistin'in Araplar ve Yahudiler olmak üzere iki ayrý parçaya ayrýlmasý kararý ve Filistin'de Ýngiliz manda rejiminin sona ermesinin hemen ardýndan 14 Mayýs 1948'de, Tel-Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi, yayýnladýðý bir bildiri ile Ýsrail Devleti’nin kurulduðunu ilan etti. Bunun hemen ardýndan ABD ve ertesi gün de Sovyetler Birliði Ýsrail'i tanýdýðýný açýkladý. Ýsrail Devleti’nin kuruluþunun ilan edilmesinden birkaç saat sonra Arap Birliði Ýsrail'e savaþ açtý.

Ýþte bu Birinci Arap-Ýsrail Savaþý'ný konu alan Twitter profilinde 1947-49 yýllarý arasýnda yaþanan olaylar kronolojik vuku bulma sýrasýna göre tweetleniyor.

 

11 Eylül 2001 Ýkiz Kulelere Saldýrý

https://twitter.com/911tenyearsago

Geçen Eylül ayýnda 11 Eylül'ün 10. yýldönümü anýsýna Guardian gazetesi tarafýndan hazýrlanan ve o meþum hadise esnasýnda yaþanan olaylarý anbean yeniden yaþatan Twitter hesabýdýr.

 

Tarih meraklýsý olup geçmiþimizi Twitter üzerinden yeniden canlandýrmak isteyenlerin bu hesaplardan esinlenerek Ýstanbul'un Fethi, Yavuz Sultan Selim'in Mýsýr'ý Fethi ve Çanakkale Zaferi gibi büyük savaþ veya seferlerden baþlayarak tarihimizin altýn sayfalarýnda yazýlý bulunanlarý yeni bir bakýþ açýsýyla Twitter'dan gerçek-zamanlý olarak sunmasýný bekliyoruz.


· · · · · · · ·
Yazan: | 28.11.2011 | 2750 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.321 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar