E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Tweet'lere Bakýp Suçu ?nceden Tahmin Etmek

Azýnlýk Raporu'yla anlam kazanan "suçun önceden tahmini" olgusu bu yüzyýl baþýnda bir savaþ sebebi bile olabildi. Fakat insanlarýn suç iþlemeden önce yapacaklarýný ele verecek iþaretleri açýða vurmasý suçun önceden önlenmesine yarayabilir. Bir grup araþtýrmacý da bunu Twitter'a uyarlayýp, doðru bir analiz yapýldýðýnda Tweet'lerin belirli türdeki suçlarý tahmin edebileceðini gösterdi.

 

Araþtýrmacýlar Twitter'a özgü bir dil analizi ve istatistiki konu modellemesi yaparak Chicago genelindeki tartýþma konularýný otomatik olarak tanýmlayýp, özellikle taciz, hýrsýzlýk gibi belirli türdeki 25 suç tipinden 19'unu tahmin etmeye çalýþmýþ.

 

 

Araþtýrmada Tweet'lerin suçla diðekt baðlantýlý olmasa da suç ile iliþkili olabilecek aktiviteleri barýndýrabileceði görülmüþ. Örneðin þehrin bir bölgesinde geceleyin çok içki içmeyle ya da sarhoþlukla ilgili Tweet'lerin sayýsýnda artýþ yaþanýyorsa orada herhangi bir adli vakanýn ortaya çýkabileceði ya da suç iþlenebileceði kuvvetle muhtemel hale gelebiliyor.

 

Araþtýrmacýlar hedefledikleri þehrin gerçek bölgesel suç haritasýyla elde ettikleri verileri katýþtýrarak geleceðe dair suç öngürüleri oluþturulabileceðini de ortaya çýkarmýþlar. Özellikle coðrafi konum bilgisi iþaretlenmiþ Tweet'lerin suç tahmini öngörüsünde oldukça iþe yaradýðý da görülmüþ. Araþtýrmacýlarýn geliþtirmiþ olduðu algoritma Amerikan ordusu tarafýndan Irak ve Afganistan'da tehdit yoðunluklu bölgeleri tespit etmek için bile kullanýlmýþ.

 

Twitter'ýn bulaþýcý hastalýk salgýnlar, ulusal devrimler ve sosyal hareketlerin tahmininde kullanýldýðýný ve Tweet'lerin öngörülerde gerçekçi sonuçlar verdiðinden hareketle, bu sefer de suçun iþlenmeden önce tespitinde de kullanýlabileceðine dair kanýtlanmýþ bu çarpýcý araþtýrmayý merak edenler iletiþime geçmeleri halinde ilgili belgeye ulaþabilirler.


· · · ·
Yazan: | 21.04.2014 | 1746 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.712 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar