E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Bizi Hala Mekandan Baðýmsýz Kýlamýyor

Kanada'nýn Toronto ve Dalhousie Üniversitelerinden bir grup araþtýrmacý Twitter'ýn coðrafyasýný çok daha ayrýntýlý bir þekilde inceleyerek, bunun internet çaðýnda etkileþim ve yakýnlýðýn doðasý hakkýnda bizlere neler söyleyebileceði üzerine oldukça ilginç bir çalýþmaya imza attýlar. Birçoklarý internet ve sosyal medyanýn yükseliþiyle mesafelerin yok olacaðýný ve bu durumun insanlarýn iletiþim kurmasýný ve sanal topluluklar oluþturmasýný saðlayarak mekan kýsýtlamasýnýn üstesinden gelineceðini iddia etmiþti. Ama iþin gerçeði þu ki, Twitter aslýnda mekanýn gücüyle çalýþýp ayný anda onu pekiþiriyor da...

 

Araþtýrmacýlar Twitter ile konum (mekan) arasýndaki baðlantýlarý anlamak için 500,000 tane tweeti inceleyerek, bunlar arasýndan 2000 diyatik çifti yani birbirleri ile sýk sýk tweetleþen kullanýcýlarý seçti. Bunlardan 1200 tanesinin kesin konumlarýný çok geniþ metropollerde 386 ayrý bölge ve bölgesel kümelenmeye göre tek tek teþhis etmeyi baþardý.

 

 

Araþtýrmacýlarýn bulgularýndan çýkan en çarpýcý gerçek, her 10 diyatik çiftten 4'ünün ayný bölgesel kümede olduðu, yani birbirlerine 10 km'lik bir uzaklýktan daha yakýn bir mesafede bulunduðu olmuþ. Ayrýca aralarýnda 1000 km'lik mesafeden daha az mesafe bulunanlarýn sayýsýnýn ise beklenenden çok daha fazla olduðu ve 5000 km'den fazla mesafe olanlarýn ise oldukça az çýktýðý görülmüþ.

Bununla birlikte ayný ülkede olan ve ayný dili konuþanlar arasýndaki Twitter baðlarýnýn daha yakýn olduðu (proximity) ve bu iki faktörün yakýnlýðýn etkilerini tek baþýna açýklayamadýðý da gözlemlenmiþ. Ayrýca konumlar arasýndaki hava yolu baðlantýlarýnýn sýklýðý aralarýnda uzun mesafe bulunan ve yerel olmayan Twitter baðlarýný açýklamada en belirleyici etken olmuþ.

 

Araþtýrmanýn geneli sonucuna göre mekan ve yakýnlýk durumu sosyal medya çaðýnda bile hala bir mesele olmaya devam ediyor. Twitter gerçek dünyadaki aðlarýn yerini almýyor aksine onlarý pekiþtiriyor ve daha güçlü kýlýyor. Ayrýca internet, bizleri mekandan baðýmsýz kýlmak þöyle dursun, mekanýn hayatýmýzdaki rolünü daha da geniþletiyor ve güçlendiriyor. Kýsacasý Twitter'ýn kuþu bizi hala uzaklara uçuramýyor!..

 

Kaynak: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378873311000359


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 13.12.2011 | 3851 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.538 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar