E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Büyük Hadiseleri ?nceden Bilebilir Mi?

Sosyal medyanýn kitlesel yönlendirmeler, devrimler ve toplumsal hareketler üzerindeki etkisinin bilimsel olarak kanýtlandýðýyla beraber sosyal aðlarda uygun bir metot ve harekete geçiren bir motivasyonla, geleneksel medyayla ve araçlarla elde edilebilecek sonuçlardan çok daha fazlasýnýn kazanýlabileceðini bütün dünya yeterince görmüþ oldu.

 

Ýþte dünya genelinde fazlasýyla benimsenmiþ olan sosyal aðlarý, insanlarýn birer zihin boþalmasý ve bilgi paylaþýmý ortamý olarak yoðun bir biçimde kullanmalarý neticesinde ortaya dökülen veriler diðer açýk bilgi kaynaklarýyla birlikte deðerlendirildiðinde inanýlmaz boyutta bir toplumsal duygu, hareket ve geleceði belirleyici kitlesel veriler açýða çýkmýþ oluyor.

 

Daha önceden yayýnladýðýmýz Twitter'daki paylaþýmlarýn bir takým toplumsal hareketlerin habercisi olup olmayacaðýna dair RAND'in 2009'da Ýran'daki seçimler baðlamýndaki yapmýþ olduðu bir araþtýrmada, Twitter'da artan küfür ve sövgülerin toplumsal hoþnutsuzluðun belirgin bir göstergesi olabileceði ve bunlarýn sýklýðýnýn da yaklaþan protestolarýn habercisi olabileceðine dair kapsamlý bir çalýþma yapýlmýþ idi. Yine bu doðrultuda bir araþtýrmacý Twitter akýþlarýnýn geleceðe açýlan bir pencere olarak yeterince ikna edici veriler sunduðunu bilimsel yolla kanýtlamaya çalýþmýþ. Araþtýrmada 2013'de Mýsýr'da yaþanan hükümet darbesi baðlamýnda 7 farklý dilde 300.000 açýk web içeriði taranarak kamuya açýk kitlesel online bilgilerin kalabalýklarýn gelecekteki eylemlerini açýklayacak güçte olduðu ortaya koyuluyor.

 


Üstteki grafik Mýsýr'daki hükümet darbesi esnasýndaki protestolarýn tahminlerini gösteriyor. Sarýdan kýrmýza doðru olan iþaretler pozitif tahminleri, maviden mora doðru olanlar da negatif tahimleri ifade ediyor. En kýrmýzýlar da protestolar hakkýndaki en pozitif oylarý gösteriyor. Buradaki 'pozitif', protestolarýn gerçekleþme yönündeki tahminleri ifade ederken, 'negatif' de gerçekleþmemesine atýf anlamýna geliyor.

 

Araþtýrmaya göre Twitter akýþlarýna iliþtirilen mesajlarda kalabalýklarýn gelecekteki davranýþlarýnýn tahattürü hiç de zor deðil. Ýnsanlar genelde buluþmak için niyetlerini önceden belli edip buluþma sinyali verir ve davranýþlarýný koordine etmek için sosyal medyayý kullanýr. Bu da özellikle sosyal medya aktivitelerini kalabalýklarýn gelecekteki davranýþlarýnýn öncü göstergesi haline getirir. Twitter'da kalabalýklarý tek bir eyleme toplamak genellikle bu ortak paylaþým verilerindeki eðilimler ile çok önceden görülebilir.

 

Her ne kadar Twitter'daki bilgilerin doðruluðunun sürekli garantilenememesi soru var olsa da, özellikle kapalý devre yaþayan bölgelerde ya da  toplumlarda Twitter'ýn kullaným kolaylýðýndan ötürü dýþavurumun anlýk olarak gerçekleþmesi ve gayri-memnunlarýn sayýsýnýn çok fazla olmasý, Twitter üzerinden ortak bir duygu etrafýnda daha kolay trend haline gelip organize olmalarýný ve harekete geçmelerine olanak saðlýyor. Bunun baþarýlý örneklerini son birkaç yýldýr dünya genelinde fazlasýyla gördük. Toplumsal hareketin sadece dýþarý sokaklara çýkarak deðil, sosyal aðlarda algýlarý yönlendirip, toplumsal psikolojiyi belli bir noktaya odaklamakta ve dolayýsýyla kamuoyu oluþturmakta Twitter'ýn oldukça etkili bir ortam olduðunu daha da görmeye devam edeceðiz gibi görünüyor. Araþtýrmanýn detaylý sonuçlarýný merak edenler iletiþime geçmeleri halinde ilgili belgeye ulaþabilirler.


· · · ·
Yazan: | 01.03.2014 | 2156 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.67.122 | Yüklenme: 0.417 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar