E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter'da da En Fazla 150 Arkadaþ Olabilir

arkadas-listesiYaklaþýk 1,5 sene önce Oxford ?niversitesi'nden Robin Dunbar'ýn yaptýðý araþtýrmaya göre ne kadar 'sosyal' olursak olalým, beynin en fazla 150 kiþiyle sosyal iliþkiye sahip olabileceðinin aynen Facebook'taki arkadaþ listeleri için de geçerli olduðunu bulmuþtu. ?imdi ise Amerika ve Ýtalya'dan bir grup araþtýrmacý 6 ay boyunca 1,7 milyon kiþisel Twitter profilini gözlemleyerek Twitter'da istikrarlý sosyal iliþki sayýsýnýn teorik biliþsel sýnýrýnýn en fazla 100-200 arasýnda yani ortalama 150 olabileceðini buldu.


Sonuç olarak Dunbar sayýsý yine doðru çýktý. Dunbar sayýsýnýn insanlýk tarihi boyunca neolitik köylerden askeri birliklere kadar her yerde sabit çýktýðý görülüyor. Robin Dunbar'ýn 1990'larda geliþtirdiði ve kendin adýný taþýyan bu teoriyi Facebook gruplaþmalarýna uyguladýðýnda arkadaþ sayýsý bini geçen kiþilerle birkaç yüz olan üyelerin mesaj trafiðini analizi sonucu ikisinin arasýnda neredeyse hiç fark olmadýðýný tespit etti. ?ünkü her ikisinin de sosyal iletiþim kapasitesi insan olmalarý hasebiyle aynýydý!

Geçtiðimiz son on yýlda sosyal aðlarýn ve paylaþým teknolojilerinin geliþmesi, insanlarýn iletiþim kapasitelerini hem artýrdý hem de becerilerini kolaylaþtýrdý. Bu geliþmeyle beraber insanlarýn sosyal arkadaþ çevrelerinin de artacaðý düþünüldü. ?zellikle Twitter gibi yüzlerce kiþiyi ayný anda takip edebilme veya binlerce kiþi tarafýndan takip edilme ile insanlarýn fiziki sosyal etkileþim alanlarýnýn da geniþleyebileceði zannedildi. Fakat insanoðlu bu kadar teknolojik avantaja raðmen yine Dunbar sayýsýna tosladý.


Indiana ?niversitesinden Bruno Gonçalves, Nicola Perra ve Alessandro Vespignani 3 milyon Twitter kullanýcýsýnýn oluþturduðu bir aðý 4 yýl boyunca izlediler. Bu kullanýcýlar bu süre zarfýnca birbirlerine 380 milyon tweet yolladý. Fakat Twitter üzerindeki arkadaþlýklarýn arasýnda sýký baðlarýn oluþmasý için sadece kiþileri takip etmek ya da onlar tarafýndan takip edilmek yetmiyordu. Tweetlerin gelip gitmesi arasýnda bir sohbet ya da diyalog olmasý gerekiyordu. Zira bu sohbetlerin dikkate deðer bir sosyal bað olarak kabul edilmesi için düzenli bir sohbet hattýnýn olmasý gerekiyordu. Bunun için arada sýrada atýlan tweetler dikkate alýnmamýþ ve bu 380 milyon tweet arasýndan 25 milyon diyalog ortaya çýkarýlmýþtýr.


twitter-dunbar-sayisi


Ýnsanlar ilk tweetlemeye baþladýklarý zamanlardan itibaren takip ettikleri ve takipçi sayýlarý belli bir doyum noktasýna kadar çýkýyor. Taki kiþisel akýþtaki karmaþýklýk ve yoðunluk kiþiyi bunaltana kadar. Doyum noktasýndan sonra daha az önemde ve çok tanýdýk olmayan kiþilerle iletiþim azalmaya baþlýyor. Kiþiler bu sefer yakýn arkadaþlarýna ve güçlü baðlarý olan insanlara odaklanmaya baþlýyorlar.

Peki bu doyum noktasý nedir? Yani yoðunluktan bunalýp irtibatý koparmayana kadar sürekli iletiþimde bulunabilecek kiþi sayýsý kaçtýr? Ýþte Dunbar'a göre bu 100 ile 200 arasýnda bir rakamdýr.

Yani sosyal aðlardaki sýnýrlarýmýzý da fiziki düyadaki biyolojik ve biliþsel çerçevemiz belirliyor. Gerçek dünyadaki sosyal að kapasitemiz en fazla ne kadarsa, bu olgu dijital sýnýrlarýmýzý da belirliyor. Böylelikle gerçek dünyada belirlenen sýnýrlar, teknolojik imkanlar ne kadar geliþirse geliþsin sosyal paylaþým ortamlarýnda 150 kiþiden fazlasýna izin vermiyor.


Validation of Dunbar's number in Twitter conversations:

Via http://arxiv.org/abs/1105.5170


· · · · · · · · ·
Yazan: | 01.06.2011 | 3554 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.299 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar