E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter'da En Güçlü Etki Nasýl Oluþturulabilir

Indiana Üniversitesi araþtýrmacýlarý Twitter'da bilginin ayrý birimler halinde mi yoksa birer meme (mem) gibi virütik bir þekilde yayýldýðýný bulmak için 12,5 milyon Twitter kullanýcýsý ve 1,3 milyon etiket (hashtags) ile iliþkili 120 milyon tweetin incelendiði ilginç bir araþtýrmaya imza attý. Araþtýrmacýlar bu çalýþma ile sosyal aðýn temelinde yatan yapýyý, etki kitlelerinin boyutunu, temel kullanýcý davranýþlarýný ve yaydýklarý bilgilerin içsel kalitelerini çok sayýda eþzamanlý faktörlere bakarak sýnýrlý etki ilgilerini çözmeye çalýþtýlar. Amaç ise bazý memlerin diðerlerine nazaran niçin daha uzun ömürlü olduklarý ve aðda daha çok seyahat ettiklerini anlamaya çalýþmaktý.

 

 

Peki bulduklarý þey ne idi? Araþtýrmacýlara göre milyonlarca takipçiye sahip olmak önemli bir mesajý göstermiyor ya da ifade etmiyor. Bunun yerine, en aciliyet alakasýna sahip mesajlar diðerlerine göre daha yüksek bir oranda rezonansa girme eðilimde oluyorlar. Bir bilgi için "güçlü olanýn hayatta kalmasý" ilkesine dayaranak yapýlan analojiye göre en çok dikkat çeken tweetlerin, büyük bir jeopolitik ya da haber olayý veyahut da özel bir ilgi alaný olup olmamasý önemli deðil; etkisini çok uzun bir süre sürdürmesi daha muhtemel hale geliyor.

Bu durum kulaða ilk baþta kötü bir þeymiþ gibi gelse de, aslýnda yüzbinlerce tweetin anlýk olarak çekildiði 2011 Japonya depremindeki (üstteki grafikte 'a') veya Suriye'de devam eden çatýþmalardaki (üstteki grafikte 'd') gibi olaylarda genel mesajlarýn taþýnýmýnda oldukça hayati bir önem arz ediyor. Çünkü bu gibi olaylarda daha geniþ kitlelerin dikkatleri ortak mesajlara çekilerek olaylarýn üzerine daha fazla ilgi çekiliyor. Bireysel mesajlar genel konunun üzerine hep yeni bir kat olarak ekleniyor.

Araþtýrma özetle, kim olduðunuz ya da kaç tane takipçiye sahip olduðunuzun gerçek mânâda hiç önemli olmadýðýný, ama var olan bir tartýþmayla ilgili söylediklerinizin bilginin online yayýlmasýna yaptýðý katký baðlamýnda gerçekten önemli bir þey olduðunu vurguluyor.

 

Araþtýrmanýn detaylarý için alttaki belgeyi inceleyebilirsiniz:

"Competition among memes in a world with limited attention"

 

Konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 15.04.2012 | 2698 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.39 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar