E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter'daki Etkileþimin Yüzde 80'i Tweetlerdeki Linklere Týklanmasýyla Gerçekleþiyor

twitter-etkilesimleriSosyal medyanýn gerçek-zamanlý akýþý ile onbinlerce hatta yüzbinlerce içeriðe ve kullanýcýya bir anda ulaþabilme yetisi markalarýn ve reklamcýlarýn niçin bu mecradan bir an bile uzak duramayacaðýnýn en temel sebebidir. Buna destek olabilecek en iyi örneklerden biri de geçen hafta yaþandý. Apple bundan böyle kendi iþletim sisteminin (iOS) farklý yönlerine Twitter entegrasyonu yapacaðýný duyurdu.


Ayný günlerde Twitter'ýn Küresel Gelir Baþkaný Adam Bain de, sosyal aðlarýn artan eriþim ve yüksek sayýda kullanýcý katýlýmýnlarýný konuþmak üzere bir medya zirvesinde Twitter'daki kullanýcý katýlýmýnýn ya da etkileþiminin %80'ninin insanlarýn doðrudan tweetlerdeki linklere týklamasý yoluyla gerleþtiðini belirtirken, geri kalan %20'sinin de yalnýzca retweet yaptýðý veya tweet yazdýðýný söyledi.

Bu rakamlarýn resmi bir aðýzdan çýkmýþ olmasý bize Twitter kullanýmýnýn ve gelecekte karþýmýza çýkacak olan diðer akýllý cihazlar ile Twitter entegrasyonunun çok daha ileri düzeylere çýkacaðýný gösteriyor.

Bain'e göre insanlar Twitter'ý kendileri için en anlamlý olabilecek bilgilere ulaþmak için kullanýyor. ?rneðin bazýlarý için NASA'nýn en son gönderdiði mekik tweet konusu olabilirken, kimileri için de Japonya'daki tsunamiden etkilenen insanlara yardým olarak dönecek bir tweeti yeniden tweetlemek (retweet) daha anlamlý olabiliyor.


twitter-laptop


Kimi uzmanlara göre Twitter için hala belirgin ya da oturaklaþmýþ bir gelir sistemi olmadýðý söylense de, Bain'in verdiði bazý istatistikler ve kullanýcý katýlým oranlarý Twitter için oldukça dinamik ve geri dönüþü yüksek katkýlarýn söz konusu olabileceðine iþaret ediyor:

Hali hazýrda Twitter kullanýcýlarýnýn %20-40 arasý bazý markalarý mutlaka takip (follow) ederken, Twitter'a yeni katýlan kullanýcýlarýn genellikle ilk takip ettiði 10 kullanýcýdan biri ise mutlaka bir marka, ürün veya þirket oluyor.


Twitter'a gelen insanlarýn çoðu ne istediðini ve ne aradýðýný bilen insanlardan oluþuyor. Bu da onlarýn ilgili olduklarý ürün, marka ya da þirketi yakýndan takip edebilecekleri manasýna geliyor. Ýþte bu durumun marka, þirket ve ürün cephesine baktýðýmýzda ise karþýmýza çok heyacan verici örnek olaylar ve baþarýlar çýkýyor.

?rneðin, Volkswagen'ýn yeni arabasý Beetle'ý Twitter'da özel olarak lanse etmesi %52'lik gibi yüksek bir oranda kullanýcý etkileþimi/katýlýmý baþarýsý getirmiþ. Kullanýlan mecra sosyal bir að, tanýtýlan veya sunulan ise bir araba olduðu halde %52'lik gibi bir oran yakalanmýþ olmasý Twitter'daki yüksek geri dönüþümün en bariz örneði olsa gerek.

Muhtemelen bu yüzdendir ki, Early Bird promosyonlarý gibi bazý baþarýsýz Twitter reklam örneklerine raðmen reklam verenlerin Twitter hakkýndaki kanaatleri olumsuz etkilenmek bir yana dursun, ýsrarla yeni methodlarla yeniden karþýmýza çýkýyor.


Ýþte bu minvalde Twitter'ýn yaklaþýk bir yýl önce devreye soktuðu Promoted Tweets uygulamasýnýn o günlerde sadece 6 reklam vereni varken, bugün tam 600 reklamcý bu sistemi kullanýyor. Twitter, reklamcýlarýn bu sistemi daha etkili ve kullanýcý demografisine dayanarak kullanmalarýný saðlamak için bu yýlýn sonunda reklamverenler için yönetim paneli þeklinde bir uygulamasýný da devreye sokacak.

Twitter reklamcýlýðýnýn geleceði çok parlak olacak gibi...


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 16.06.2011 | 3632 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.3 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar