E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter'daki Küfür ve Sövgülerin Sýklýðý Yaklaþan Protestolarýn Habercisi Olabilir

Bir düþünce kuruluþu olan RAND Corporation 2009 yýlý Ýran'daki seçimler ve sonrasýndaki periyotta Twitter'da #IranElection etiketi üzerinden yayýlan 2.5 milyondan fazla tweeti inceleyerek Twitter'da artan küfür ve sövgülerin toplumsal hoþnutsuzluðun belirgin bir göstergesi olabileceðine dair kapsamlý bir çalýþma yayýnladý. Rand araþtýrmacýlarý geriye dönük olarak Ýran 2009 seçimleri kitlesel protestolarý sýrasýnda Ýran kamuoyunu analiz edebilmek için insanlarýn 80 farklý kategoride kullandýðý sözcüklerin sýklýðýný hesaplayan bir dilbilimsel sorgulama ve kelime sayma uygulamasý kullanmýþ.

 

Rand, LIWC uygulamasý ile tweetlerde geçen metinlerin açýkça nelerden bahsettiðini incelemek yerine, onlarýn nasýl söylendiðini analiz etmiþ. Çünkü Rand'a göre insanlarýn iletiþim için ve kendilerini ifade etmede kullandýklarý sözcükler büyük ölçüde cümlelerinde kullandýklarý zamir, edat, baðlaç ve yardýmcý fiil gibi öðelerin kullaným þekli ve fonksiyonuna baðlýdýr. Örneðin cümlelerdeki pozitif ve negatif duygu niteliði taþýyan kelimeler, küfür ve lanet içeren deyiþler, tekil ve ikinci þahýs zamirleri gibi göstergelerin kullanýmýna dikkat edilmiþ. Ve böylelikle alanlarda meydana gelen olay ve protestolarla ilgili diðer göstergelerden daha ziyade, insanlarýn Twitter'daki küfürlü kelime ve ifadelerinin daha iliþkili olduðu bulunmuþ.

 

 

Twitter, 2009 Ýran seçimleri esnasýnda oldukça önemli ve de 'açýk' br yol oynadý. Özellikle protestocularýn internet baðlantýsýna ihtiyaç duymadan Twitter'a SMS yoluyla tweet gönderebilmeleri iletiþime çok yardýmcý oldu. Rand'ýn analiz ettiði bütün tweetler Ýngizlice dilinde yazýlmýþ olanlardýr. Böylelikle dil bilen ve daha çok eðitimli olan genç kitlenin tweet çektikleri ve meramlarýný ifade etmede daha etkin olduklarý gözlenmiþ. Bu sayede de protestolar daha kolay tahmin edilebilmiþ.

Araþtýrma da dikkat çeken diðer bir husus ise, Twitter kullanýcýlarýnýn kendilerini kast ettiði "ben", "benim" ve "bana" gibi ifadeler de kitlesel protestolarýn tespitinde oldukça önemli rol oynamýþ. Ama tabii ki küfür ve sövgüler kadar deðil.

 

Araþtýrma, tweetlerin otomatik dil analizinin kamuoyunun nabzý ve olaylarýn tahmininde gerçek-zamanlý deðerlendirmeler yapma potansiyelinin olduðu sonucuna varýyor.

 

Using Social Media to Gauge Iranian Public Opinion and Mood After the 2009 Election: (PDF - 110 sayfa)

 

Konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 04.02.2012 | 7516 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.314 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar