E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter'daki Propagandalarýn Teþhisi ve Aþýrý Tarafgirliðin Temel Karakteristik ?zellikleri

Toplumsal ve siyasi olaylarda insanlarýn görüþlerini bolca serd ettiði Twitter, yaklaþan herhangi bir seçim, maç ya da gündemde kamplaþmalara sahne olarak tam bir taraftar kapýþmasý arenasýna dönebilmektedir. Özellikle bir de koyu taraf tutmalar ve sahiplenmeler doðal olarak bir aþýrý tarafgirliði de beraberinde getirerek Twitter'ý karýþtýrmaktadýr. Georgia Tech Üniversitesi araþtýrmacýlarý da Twitter'daki aþýrý tarafgirliði (hyperadvocacy) ve koyu yandaþlarý diðer tipik tweetleme davranýþýna sahip Twitter kullanýcýlarýndan ayýrt edebilecek 4 temel karakteristik özelliði tanýmlayan ilginç bir çalýþmaya imza attýlar.

 

Araþtýrmacýlar Twitter'da boy gösteren aþýrý tarafgirliði tespit edebilmek için 2010'da Nevada'daki senatörlük seçimleri ve 2011'de ABD'deki borç tavaný yükseltilmesi üzerine olan tartýþmalarý #nvsen ve #debtceiling etiketlerinden toplarayarak tam 100,000 tweeti incelemeye aldýlar. Tartýþmalarda her iki karþýt görüþün de Twitter'daki propaganda faaliyetlerinin karakteristiðini ortaya koyan 4 temel özelliði keþfettiler. Buna göre aþýrý tarafgirler:

  • çok kýsa süreler içinde yüksek miktarda tweetleme
  • çok az miktarda orijinal içerik yayýnlarken retweet yapma
  • baþkalarýnýn içeriðini hýzlýca yeniden tweet etme (retweet yapma)
  • görünüþte birbiriyle iliþkisiz olan kullanýcýlarla koordine olarak ayný anda ayný konu üzerinde ayný veya yakýn manada tekrarlanan mesajlarý gönderme

karakteristiklerini sergiliyorlar. Araþtýrmacýlar aþýrý tarafgirleri aðýrlýklý olarak ayný kümeden kullanýcýlarýn mesajlarýný retweet eden kullanýcýlar olarak tanýmlarken, bunlarýn sürekli olarak yukarýda açýklanan 4 temel karateristiðin davranýþlarýný sergilediði görülmüþ.

 

Özellikle farklý kaynaklardan bol miktarda geliyor gibi görünüp, doðruluðu konusunda kiþiyi ikna eder boyutlara ulaþan ama aslýnda ayný mesajý ifade eden tweetlerin, yönetilen bir kampanyanýn parçasý olma ihtimali çok yüksek olabiliyor. Buna kanan kullanýcýlar da çok kolay bir þekilde aþýrý taraftar ve yandaþlarýn propaganda koridoruna girerek kitlesel bir yönlendirmeye maruz kalabilmektedir. Ayrýca ayný hedefi ve mesajý ifade eden tweetlerin bolca retweet edilmesi esasýnda yanký odasý efektine de neden olarak yandaþlarýn ve aþýrý tarafgirlerin saflarýný daha da sýký tutmalarýný ve mesajlarý yayarken çok fazla yayýn yapmalarýna neden olan bir etkiye de sahip.

 

Sosyal medyanýn giderek kültürümüze daha da derin iþlemesi ve insanlarýn sosyal medyayý dünya hakkýnda bir haber kaynaðý olarak görmesiyle birlikte elde edilen bilgilerin kaynaðýnýn sorgulanabilmesinin önemini daha da artýrmaktadýr. Dezenformasyona ve yanlýþ yönlendirilmeye maruz kalmamak için özellikle sorgu mekanizmalarýnýn iþletilmesi ile bu ve benzeri araþtýrmalarda sunulan teþhis yöntemlerinin kullanýlmasýnda son kullanýcýlar için azami fayda var.

 

Araþtýrmanýn diðer önemli  vurgularý ve ilginç sonuçlarý için alttaki belgeyi inceleyebilirsiniz:

"#bias: Measuring the Tweeting Behavior of Propagandists"

 

Konuyla ilgili olarak bakabileceðiniz diðer yazýlar:


· · · · · · · ·
Yazan: | 03.06.2012 | 2770 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.34 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar