E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Dili Deðiþtiriyor ve Tweetler Giderek Daha ?ok Kýsalýyor

Twitter'daki konuþma ifadelerinin uzay-zamansal deðiþiminin incelendiði bir araþtýrmanýn Eylül 2009 ile Aralýk 2012 periyoduna ait toplanan üç yýllýk veriye göre Twitter mesajlarýnýn uzunluðu gittikçe kýsalýyor. Bu da Twitter'ýn haberleþme þeklimizi ve ifade zenginliðimizi nasýl etkilediði ve deðiþtirdiði gibi kritik soru iþaretlerini doðuruyor.

 

Aylýk 200 milyondan fazla aktif kullanýcýsý ve günlük ortalama 500 milyon tweet gönderimiyle Twitter, gerçek-zamanlý bir bilgi ve haber kaynaðý olarak dünya genelinde fazlasýyla kabul görmüþ bir sosyal að konumundadýr. Bu konumuyla Twitter'ýn insanlarýn iletiþim þekli üzerine oldukça derin bir etki seviyesine ulaþtýðýný bu son araþtýrmadan öðreniyoruz. Araþtýrma üç yýllýk dönemde atýlan 229 milyon tweet üzerinden insanlarýn mesajlarýný dilbilimsel açýdan inceleyip Twitter'ýn zamana baðlý olarak dilin üzerindeki etkisini irdeliyor.

 


Sözlerin uzunluðunun zamana baðlý deðiþim grafiði

 

Araþtýmacýlara göre Twitter'ýn konuþma ve yazýþma dili üzerine 3 yýllýk süre zarfýnda bu denli tesir ederek paylaþýlan mesajlarýn kýsalmasýna sebep olmasýnýn baþat faktörü dijital haberleþmede baþgösteren yeni yapým sözcüklerin dahil olduðu jargonun artan kullanýmýyla ilgilidir.

 

Ýlk çýktýðý yýllarda "hashtag" ve "@mention" kullanýmýyla biraz saçma görünen ama giderek kýsalan ifade ve cümlelerin ana kullaným þekli haline gelen kýsayollarýyla birlikte zamanla kendi teknik argosu ve jargonunu doðuran Twitter'ýn insanlarýn bir þeyleri ifade etme þekli üzerine doðrudan tesir ettiði aþikar hale geldi. Sonuç olarak insanlar daha az ve daha kýsa kelimelerle iletiþim halinde olmaya baþladýlar. Araþtýrmaya göre Twitter kullanýcýlarý ayný jargonu paylaþan iyi tanýmlanmýþ gruplara göre ayrýlýyor. Bu da ayný kýsa sözcüklü dilin kullanýmýný daha da pekiþtiriyor.

 

Araþtýrmadan çýkan bir diðer ilginç görüþe göre de, Twitter kullanýcýlarý diyaloglarýnda aslýnda bir dilin mevcut normlarýný kullanýyor. Buna göre bizler aslýnda mevcut jargonumuzu tweetlerde sýklýkla kullanýyor ve bu da iletiþimimizin þeklinde köklü deðiþimlere neden oluyor. Ve belki de biz Twitter'ý daha efektif bir þekilde kullanmaya çalýþýyorken, dil üzerinde bir deðiþim söz konusu oluyor. Üzerinde daha detaylý ve farklý disiplinlerden araþtýrmalarýn yapýlmasý gereken bu ilginç araþtýrmayý merak edenler iletiþime geçmeleri halinde ilgili belgeye ulaþabilirler.


· · · · · ·
Yazan: | 17.10.2013 | 4536 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.479 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar