E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Etki Gücü ve En Etkili Twitter Kullanýcýlarý

Twitter'da Britney Spears veya Lady Gaga gibi milyonlarca takipçiye sahip olmanýzýn hiçbir önemi yok. ?ok takipçiye sahip olmak çok etkili olduðunuz manasýna gelmiyor. Hewlett-Packard Sosyal Bilgisayar Laboratuvarýndan araþtýrmacýlar, Twitter kullanýcýsý bir kiþinin sahip olduðu takipçilerinin onun tweetlerini kaç kere týkladýklarýna ve kaç kere yeniden paylaþtýklarýna (retweet) bakarak Twitercý etkisi ölçümleyen yeni bir sýralama yöntemi geliþtirdiler. Amaç sadece hangi seslerin kalabalýklardan öne çýktýðýný anlamaya çalýþmak deðil, o kalabalýklara fikir yayanlarý tespit etmeye çalýþmaktýr.


Ýþin esasý, Twitter kullanarak kamuoyu oluþturma gücüne sahip olanlarý bulmak ve sýralamaktýr. Eðer yaydýðýnýz mesajlar veya fikirler herhangi bir aksiyon oluþturmuyor veyahut insanlarý ve kitleleri harekete geçirmiyorsa, kuru kalabalýklara sahip olmanýn hiçbir manasý yok.

Bu minvalde geçen hafta içinde basýnda Twitter etki gücüne dair Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn börokratlarý uyardýðýna dair bir bilgi notu haberi çýkmýþtý. Bilgi notunda,

"Twitter’a üye olan medya mensuplarý ile bürokratlarýn anlýk paylaþýmlarýndan bir konuya iliþkin kamuoyunun gündemi, medyanýn tutumu, liderlerin düþünce ve davranýþ biçimleri hakkýnda yüksek deðerde bilgi elde edinilebilmesi sayesinde, ulusal ve uluslararasý bir krizi yönetmek isteyecek karþý unsurlarýn, kriz esnasýnda her daim bir adým önde olmalarýný saðlayabilir" uyarýsýyla MÝT,

devletin manevralarýnýn ortaya çýkabileceði uyarýsýný yapmýþtý. Ayrýca bilgi notunda,

"Twitter’ýn, bir güncel olayýn yaþandýðý andaki ifade ve görüþlere anlýk hýzlý paylaþýma dayalý avantajý ile, kamuoyu oluþturma ve maniple etme gücü yadsýnamayacak boyutlara ulaþmýþtýr" denilmiþti.

Twitter dünyasýnda genelde çok takipçiye sahip olmak, çok etkili ve önemli biri olduðu manalarýna gelmektedir. Tamamen yanlýþ bir algýdýr. Eðer bir þarkýcý iseniz, konserlerinize binlerce kiþi geliyor ve müziklerinizle yýðýnlarý eðlendiriyorken, fikirleriniz birþeyleri harekete geçirmiyor veya deðiþtirmiyorsa ayný anda Twitter'da tonlarca takipçiye sahip olmanýzýn da hiçbir ehemmiyeti yoktur.

?zellikle Türk kullanýcýlarý arasýnda, genelde öksürüklerini, kaþýntýlarýný, can sýkýntýlarýný ya da uykusunun geldiðini boþ boþ tweetleyip çok kullanýcýya sahip olanlar ya þans eseri bir akým sonucu bu kadar takipçiye sahip olanlardýr ya þarkýcý ya da sansasyonel gazeteci ve habercilerdir. Bu noktada Türkiye'yi tamamen kategori dýþý tutmak gerekir. ?ünkü ülkemizde olaylar magazinel bir havada, yetersiz, taraflý ve yanlýþ bilgiler etrafýnda geliþmektedir ve de sunulmaktadýr. Böyle olmasý hasebiyle Twitter'ýn Türkiye'de suyu çýkmýþtýr...

 

HP Laboratuvarý 2009 yýlýnda yaklaþýk iki haftalýk bir süre boyunca Twitter'da paylaþýlan milyonlarca linki analiz ettiler. Her bir linkin kaç kere týklanýldýðýna ve að içinde nasýl yayýldýðýna baktýlar. Bu süre zarfýnda birçok Twitter kullanýcýsýnýn linkleri týklamalarýna raðmen asla paylaþmadýklarý görüldü. Yani aslýnda birçok Twitter kullanýcýsý birer sosyal medya çýkmaz yoluydu! HP araþtýrmacýlarýnýn Twitter etki sýralamasýný ölçmek için kullandýklarý pratik deðer, bir tweetin bu að çemberi içinde ne kadar çok paylaþýldýðýnýn sayýsýdýr.

Sonuçlar birçok kiþinin tamamen pasif birer kullanýcý olduðunu gösterdi. Sadece tüketim yapýyorlardý. Asla önemli bulduklarý þeyleri bile paylaþmýyorlardý.

?ok takip edilmek, yazýlarýnýn bu að çemberinde çok dolaþtýðý manasýna gelmemektedir. HP'nin çýkardýðý listede çok takip edilipte yazýlarý çok paylaþýlan sadece bir kiþi vardý ve o da listenin üçünücü sýrasýndaki malüm özelliksiz aktör Ashton Kutcher!

Listede dikkat çeken diðer bir kiþi ise Brezilya'dan Jader Mattos. 320 takipçiye sahip olan Jader'in listenin 134. sýrasýna girme nedeni, yaptýðý dijital çizimlerin çok paylaþýlmasýdýr.

 

HP Laboratuvarýna göre en etkili 10 Twitter kullanýcýsý:

1. @mashable, sosyal medya blogu
2. @jokoanwar, film yönetmeni
3. @google, Google'dan haberler
4. @aplusk, hiçbir numarasý olmayan bir aktör
5. @syfy, SyFy kanalý
6. @smashingmag, web tasarým dergisi
7. @michellemalkin, yorumcu Michelle Malkin
8. @theonion, hiciv haberleri organizasyonu
9. @rww, teknoloji blogu
10. @breakingnews, haber toplayýcý

Kaynak: http://www.physorg.com/news201454013.html


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 23.08.2010 | 4887 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.323 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar