E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter'ýn Yanardöner Altyapýsýnýn Anatomisi

Twitter, gerçekten inanýlmaz bir gerçek zamanlý bilgilendirme platformu olarak özellikle önemli olaylar esnasýnda bütün teknik ve bilimsel sýnýrlarý zorlayan bir tweetleme aktivitesine ve site içi aramalara sahne olmaktadýr. Bu da onu özelde kendi arama motorunun alakalý sonuçlar getirmediði ve verimli olmadýðý ithamlarýna maruz býrakmaktadýr. Twitter bu durumdan biraz muzdarip olmuþ ki, mühendisleri Twitter'ýn teknik sýnýrlarýný sýklýkla zorlayan gerçek-zamanlý tweetleme ve arama yapýsýný istatistikleriyle birlikte New York, Tokyo, Sao Paulo ve Ýstanbul merkezli olarak anlatan ilginç bir çalýþma yayýnladý.

 

Twitter'ýn mühendisleri Twitter'ýn gerçek-zamanlý doðasýný bilimsel olarak karakterize edebilmek için içerik sisteminin dinamiklerini ölçmenin bir yolunun onda görülen terimler ve ifadelerin daðýlýmýnýn ne kadar çabuk deðiþtiðini test etmekten geçtiðini gördüler. Bunu da tweetler ve gerçek-zamanlý arama sorgularýndaki terimler ve kelimelere bakýp, bir saat ya da gün içinde geçen en sýk terimlerin sonraki gelecek olanlardan oldukça farklý olduðunu gördüler.

Twitter mühendisleri, tweetleri alakaya göre sýralamanýn aslýnda zamanla ilgili bir problem olduðunu belirterek, özellikle son dakika haberlerde sistem anlýk binlerce tweet ve arama sorgusu karþýsýnda yenik düþüp, arama sonuçlarýnda "alakalý" sonuç getirmekte bir hayli zorlandýðýný ifade ediyorlar. Bu durum da o yoðun anlarda herkese her istediði sonucu tam olarak çýkartma problemini doðurmaktadýr.

Buna örnek olarak Steve Jobs'ýn öldüðü günde "steve jobs" sorgusu bir anda bütün sorgularýn %15'ini teþkil ederek bütün bir arama trafiðinin yoðunlaþmasýna neden olmuþ ve bununla birlikte, "apple" ve "stay foolish" de aramalarý týklým týklým hale getirmiþtir. Ayrýca bu sorgularýn da kendi içinde sürekli zigzaglar çizmesi insanlarýn ilgilerinin ne denli hýzlý ve anlýk olarak deðiþtiðini ve istatistikleri altüst ettiðini görebiliyoruz.

 

Twitter'da trendlerin anlýk ve dalgalar halinde deðiþtiðine dair diðer çarpýcý istatistikler de 2011'in Ekim ayýnda ortaya çýkmýþ. Buna göre Ekim'deki bütün arama sorgularý gözlendiðinde:

  • ilk 1000 arama sorgusunun %17'sinin popüler olduklarý bir saatten sonraki bir saatte ilk 1000 listesine girememiþ olmalarýdýr.
  • bu duruma tüm bir günü kapsayacak þekilde bakýldýðýnda ise, herhangi bir günde ilk 1000 popüler arama sorgusuna girenlerin %13'ü, sonraki gün ilk 1000 listesine giremiyor.

Sonuç olarak yerel ya da küresel hiç fark etmeden Twitter kullanýcýlarýnýn önemli bir olay olduðunda Twitter'a üþüþerek tam bir felç yaþattýðý ortaya çýkmýþ oluyor.

 

Araþtýrmadan çýkan diðer bir ilginç bulgu da dünya genelinde Twitter kullanýcýlarýnýn gün içinde en çok hangi saatlerde (2011 yýlý için) Twitter'ý kullandýklarý olmuþ. Buna göre en düzenli insanlar yine Japonlar olup, geceleri uyurken, akþamlarý da çok yoðun bir Twitter kullaným alýþkanlýklarýnýn olduðu görülmüþ. Ayrýca Aðustos ayýnda en çok Ýstanbul kullanýcýlarý geceleyin Twitter mesaisi yaparken, iþ saatlerine tweetlemeyi en çok New York'lularýn sevdiði ortaya çýkmýþ:

 

Gün Ýçinde Ýstanbul'daki Kullanýcýlarýn Twitter Kullaným Yoðunluðu

 

Gün Ýçinde New York, Tokyo ve Sao Paulo'daki Kullanýcýlarýn Twitter Kullaným Yoðunluðu


· · · · · · ·
Yazan: | 05.06.2012 | 2442 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.221 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar