E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Kullanmanýn 10 Deðiþik Yolu

Twitter çoktandýr sadece insanlarýn durum mesajlarýný güncelledikleri veya o an ne yaptýklarýný 140 karakterle ifade ettikleri bir mecra olmanýn çok ama çok ötesine geçti. Twitter, yeri gelir toplumsal ve siyasi krizlerde bir haberleþme aracý olur, zamaný gelir doðal felaketlerde yardým toplamanýn merkezi olur, yeri gelir bir çevreyi koruma aracý olur, yeri gelir bir eðlence aracý olarak kullanýlýr ve yeri gelir kamuoyunu veya kitleleri yönlendirme aracý olur (tehlikeli!). Ýþte Twitter'ý hangi maksatlarla kullanabileceðinize dair 10 deðiþik yol.

  

 

Twitter diðer bilinen tüm sosyal að servislerinden farklýdýr. ?ünkü Twitter'ýn ne iþe yarayacaðýný ve hangi maksatlarla kullanýlacaðýný kendisi deðil kullanýcýlarý belirler. Aþaðýda vermiþ olduðumuz liste þu an itibarýyla Twitter'ýn genel kullaným yollarýný ifade etmektedir. Gelecekte baþka yollarýn türeyip türemeyeceði biraz da ufuk ve hayal gücünün nerelere gittiði belli olmayan Y-nesline kalmýþtýr.

 

1. Duyuru/Tanýtým/Reklam Yapmak – Siteler, blog yazarlarý ve yazarlar sýklýkla yazdýklarý yazýlarýn baðlantýlarýný ve tanýtýmlarýný kendi Twitter akýþlarýnda paylaþýyor. Bu onlara gerçek-zamanlý akan bir aðda kendilerini duyurma imkaný tanýyor. Twitter ayrýca, dünyanýn baþka bir yerindeki yerel olaylarý, buluþmalarý, konferanslarý vb  aktiviteleri çok hýzlý bir þekilde duyurmanýn yoludur.

 

2. ?evreyi Korumak – Twitter'da sýklýkla çevreyi ve doðayý korumakla alakalý tweetlar görmüþsünüzdür. Bunlar genelde çevrenin ve doðanýn nasýl korunacaðýna dair bilgilerin bulunduðu linkler ihtiva etmektedir.

 

3. Yardýmcý Olmak – Twitter özellikle son zamanlarda yaþanan bazý felaketlerde zarar gören insanlara ve ülkere yardým toplamak için kullanýlabilecek çok hýzlý ve etkili bir yoldur. ?rneðin Haiti depremi ve Pakistan sel felaketinde olduðu gibi.

 

4. Haber/Son Dakika/Haber Akýþlarý – Twitter özelikle belli baþlý haber kaynaklarýndan gerçek-zamanlý haberlerin alýnabileceði yegane mecradýr. Bir konu hakkýndan en son ve güncel haberleri canlý canlý öðrenebilirsiniz.

 

5. Radyo/Müzik Ýstasyonu – ?zellik Blip.fm, Last.FM, Grooveshark, Fizy gibi online müziklerin paylaþýldýðý ortamlarda dinlenilen parçalar ve müzikler son bir iki yýldýr Twitter ortamýnda da fazlasýyla paylaþýlýr oldu. ?ünkü insanlar ne yaptýklarýnýn içinde o an dinlediklerini de paylaþmak isteyebilirler.

 

6. TV kanalý – Bazý Twitter kullanýcýlarý Ustream benzeri canlý video ve tv akýþý yapan sitelerdeki akýþ beslemelerini Twitter üzerinden paylaþarak Twitter'ý bir nevi canlý video akýþ mecrasýna dönüþtürebilmektedirler.

 

7. Spor Haberleri/Skor Akýþlarý – Twitter üzerinde çokça maç ve spor sonuçlarý paylaþýlmakta ve istatistikler verilmektedir.

 

8. Kategorik Reklamlar/Ýþ Duyurularý – Mesela E-Siber'e iþ ilanlarý kanalý olan http://twitter.com/butunisilanlari Twitter sayfasý ile güncel iþ ilanlarý sürekli bir þekilde otomatik olarak paylaþýlabilmektedir. Veya bazý firmalar ürünleri hakkýnda güncel indirimleri ve kupon duyurularýný sýklýkla Twitter üzerinden yapabilmektedirler.

 

9. Galeri/Portföy – Tasarýmýcýlar ve ressamlar çalýþmalarýnýn önizlemesini içeren baðlantýlarý ve portföylerini Twitter üzerinden paylaþabilmektedirler. Ayrýca bazý yan Twitter uygulamalarý ile çok kolay bir þekilde Twitter üzerinden resim paylaþýmý gerçekleþtirilebilmektedir.

 

10. Eðlence – ?zellikle Türkiye'deki Twitter kullanýcýlarýnýn kullanma maksadý olarak ta görüldüðü gibi eðlence konusunda, Twitter'da komik yazýlar, özlü sözler, atasözleri, bol geyikli laflar, komik bir karikatüre baðlantý sýklýkla paylaþýlýr.

 

Sonuç olarak Twitter, sanýlanýn aksine Türkiye'deki gibi geviþ getirmelerin, uyku sendromlarýnýn, birbirine sataþmalarýn, aç veya tok olma hallerinin, küfür etmelerin, saçma sapan duygusal boþalýmlarýn yapýldýðý veya bu maksatlarla kullanýldýðý bir mecra deðildir. Bu mantýkla kullanýldýðý sürece bu kadar canlý ve bol bilginin aktýðý böyle bir ortam boþa zaman geçirme dýþýnda hiçbir yarar getirmeyecektir.


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 03.09.2010 | 5113 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.167.231.97 | Yüklenme: 0.527 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar