E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter, Silindiðini Sandýðýnýz Eski Tweetlerinizi Aslýnda Silmeyip Baþka ?irketlere Satýyormuþ

Twitter'ýn, üyelerinin tweet arþivini geriye doðru en fazla iki haftaya kadarlýk kýsmýný tuttuðunu söylediðinde, Facebook'un hiçbir þeyi silmemesinin yanýnda bu kadarlýk bir arþiv süresinin gizlilik adýna bizi o kadar da fazla rahatsýz etmeyeceðini düþünmüþtük! Fakat durum aslýnda öyle deðilmiþ. Meðersek Twitter, silinmiþ olduðunu düþündüðümüz yýllar öncesinin tweetlerini reklamcýlara, pazarlama firmalarýna ve veri madencisi þirketlere gönül rahatlýðýyla satmaya baþlamýþ.

 

Daily Mail gazetesinin verdiði bilgiye göre Twitter yakýn bir zamanda eski tweet arþivini online reklam þirketlerine ücreti mukabili açmýþ. Ýlk müþterisi de sosyal medya kaynaklarý kullanarak oldukça derinlikli veri madenciliði yapan DataSift. ?irket Twitter'ýn son iki yýllýk tweet arþivini satýn almýþ. Daha da kötüsü, tweet arþivini satýn almak için þimdiden 1000'den fazla þirket sýraya girmiþ bile.

Ayrýca Twitter sadece eski tweetleri deðil, yanýnda o tweetlerin coðrafi konum bilgilerini de þirketlere satýyormuþ.

 

 

Normal kullanýcýlarýn sadece birkaç günlük tweet arþivine eriþmesine izin veren Twitter, milyarlarca tweetten oluþan eski tweet madenini tam da bu iþ için ellerini yýllardýr ovuþturan reklamcý ve veri analizcilerine açmýþ olmasý sosyal medyada mahremiyet ve gizlilik kavramlarýnýn artýk sadece birer sözlük giriþi olarak kalacaðýný iyice kanýtlamýþ oldu.

Aslýnda daha geçenlerde mobil kullanýcýlarýnýn cep telefonu rehberlerini çaktýrmadan yürüttüðünü öðrendiðimiz Twitter, uzun bir süredir kendi platformundan daha fazla gelir elde etmenin yollarýný arýyordu. Ve sanýrýz artýk kendisine çok etkili ve kârlý bir yol bulmuþ gibi. Zaten gerçek-zamanlý verinin altýn madeni konumunda olan Twitter'ýn günlük gönderilen ortalama 250 milyon tweeti tazeliði geçtiðinde öylesine çöpe atacýðýný düþünmek gerçekten çok iyi niyetli bir yaklaþým olurdu! Bütün reklam firmalarý, veri madencileri ve diðer þirketler þehvetle Twitter'a bakarken, sistemi için ciddi maddi kaynaklara ihtiyaç duyan ve gerçek-zamanlý çalýþmak zorunda olan bir aðýn günü geldiðinde bunlarý satabileceðini düþünmemiz gerekirdi...


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 29.02.2012 | 26380 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.492 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar